Støtten skal blant annet gå til skrivekurs, brukertesting og forbedring av brev, skjemaer og nettekster. Flere av kommunene skal også jobbe med klart språk knyttet til digitalisering av tjenestene.

– Vi må sikre klart språk i alle tekster som inngår i brukerreisen – hvordan henger de nye digitale løsningene sammen med vedtak, brev og veiledere som brukeren må forholde seg til for å løse oppgaven? Hvis du møter ordet «garasje» i et digitalt byggesøknadsskjema, er det ikke gitt at du forstår at «det omsøkte tiltaket» betyr «garasje» i svaret fra saksbehandleren, sier Gram. Han er opptatt av at språket må være klart, både i den digitale tjenesten og i alle svarene som følger.

En av tre sliter med å forstå

Tidligere i år oppfordret KS innbyggere til å fortelle om tekster fra det offentlige som de ikke forstår. Kampanjen på Facebook vakte mye engasjement. Mange uttrykte frustrasjon, en skrev «Det er skambelagt å ikke forstå ‘byråkratsk’».

– Da har noe gått galt. Ingen skal føle skam i møte med norske innbyggertjenester, sier Gram.
I innbyggerundersøkelsen fra 2019 (Digitaliseringsdirektoratet) kommer det fram at det fortsatt er en av tre som sliter med å forstå offentlig informasjon. Gram mener at det offentlige må ta ansvaret for at innbyggerne skjønner hvilke muligheter, rettigheter og plikter de har.
– Å forstå og bli forstått er en forutsetning for å kunne delta i demokratiet, avslutter Gram.

Program for klart språk

KS har fått støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2014 til program for klart språk. Programmet avsluttes i år, men KS ønsker å fortsette arbeidet. 1,1 av de 2,5 millionene KS fikk i støtte fra departementet i år ble delt ut til kommunenes eget språkarbeid. I juryen for støtteordningen sitter representanter fra kommunesektoren og Språkrådet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet klart språk i kommunesektoren.

Filmer der innbyggerne ble bedt om å si fra om tekster de ikke forstår

https://www.facebook.com/KSKommunesektoren/videos/151689039608788/

https://www.facebook.com/KSKommunesektoren/videos/109147410519896/

https://www.facebook.com/KSKommunesektoren/videos/639755000132608/

Eksempler

Eksempel på en setning før og etter klarspråksarbeid:

Før
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner plan- og bygningsmyndighetene at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.

Etter
Byggeprosjektet er i samsvar med plan- og bygningsloven, og vi godkjenner søknaden.

Oversikt over fordeling av støtte til kommuner og fylkeskommuner