Regjeringen presenterte torsdag hvordan samfunnet kan åpnes gradvis. 

Fra og med mandag 11. mai kan alle elever i grunnskolen og videregående skole komme tilbake på skolen. Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne fra neste uke. 

- Selv om det er gjort mye godt arbeid med fjernundervisning, har det stor verdi at elever og lærere igjen kan møtes, lære, leke og utvikle seg sammen. KS er derfor glad for at skolene nå åpnes for alle trinn. Men fordi vi må forholde oss til nye smittevernkrav som blant annet innebærer mindre grupper og behov for mer plass, blir skolehverdagen likevel annerledes enn før, sier Gram.

Alle trinn skal være på skolen jevnlig og hver uke. Det åpnes samtidig for lokale tilpasninger både hvilken dag i løpet av uke 20 skolen åpner, og hvordan skoletilbudet skal organiseres for å få dette til. Regjeringen har gitt kommunene mulighet for å kombinere skoleundervisning og fjernundervisning. Det er helt nødvendig dersom anbefalinger i smitteveilederne skal kunne følges opp.

- Det er positivt at regjeringen har lyttet til signalene fra KS og kommunene om behov for noe fleksibilitet når det gjelder åpningsdag, slik at skoler som er klare kan åpnes på mandag, mens andre kan bruke litt mer tid til å planlegge. Vi merker oss at de nye smitteveilederne gir noe mer rom for fleksibilitet, blant annet når det gjelder gruppestørrelser, men samtidig gir tydelige råd for hvordan smittevernet skal ivaretas, sier Gram.

KS ser at skoleskyss blir en særlig krevende utfordring. Med dagens smittevernkrav for kollektivtransport og skoleskyss vil det ikke være praktisk mulig for fylkeskommunene å dekke hele skoleskyssbehovet med kollektivtransport. I tillegg vil de allerede store økonomiske utfordringene for fylkeskommunal kollektivtrafikk forsterkes.

- Det går ikke i hop, og forsterker behovet for kommunenes og fylkeskommunenes mulighet til lokale tilpasninger. Så forventer jeg at regjeringen bidrar til at fylkeskommunene får de ressursene de trenger for å få elevene trygt til og fra skolen, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Les pressemeldingen fra KD: Skolene åpner for alle elever fra 11. mai

Les de reviderte smitteveilederne for barnehager og skoler på udir.no:

Lenkeblokk Icon Smittevernveiledere for barnehager og skoler

Les mer om de rettslige rammene på regjeringen.no:

Lenkeblokk Icon Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 102 L (2019–2020)