Landstinget 2020 vedtok dokumentet Mange bekker små, som viser mål og satsinger kommunesektoren samlet prioriterer framover. Dokumentet bygger på vedtatte mål og satsinger i kommunale/fylkeskommunale planer og strategier og FNs mål for bærekraftig utvikling mot 2030, samt innspill fra fylkesmøtene i KS i november 2019 og Toppmøtet for Barn og Unge i februar 2020.

Gjennom vedtaket av Mange bekker små har Landstinget pekt på hvilke samfunnsmål kommunesektoren samlet har satt seg, og stilt forventninger både til kommuner og fylkeskommuners innsats og til nasjonale myndig­heters rammebetingelser. Målene vil ha et tidsperspektiv lenger enn valg­perioden, mens handlingene for å nå målene, både lokalt og nasjonalt, bør gjennomføres i valgperioden.

Innholdet i Mange bekker små vil være førende for KS’ langtidsstrategi 2020– 2023, som Landsstyret skal vedta i mai 2020. Langtidsstrategien gir retning for hva KS som medlemsorganisasjon skal levere i landstings-perioden for å styrke kommunenes og fylkeskommunenes evne til å løse samfunnsutfordringene og realisere målene Landstinget har vedtatt.

Lenkeblokk Icon Politiske prioriteringer 2020-2023

Se også: Langtidsstrategi 2020-2023