KS-kontingent består av to deler: 

 • Kontingent til KS
 • Kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS

Hvert landsting skal ta stilling til kontingentnivå og hvordan kontingentene til KS skal beregnes i kommende landstingsperiode. Modellen for beregning av medlemskontingent for 2020 ble vedtatt av landsstyret i mai 2019, som bygger på følgende prinsipper:

Ny kontingentmodell for kommunene:

 • Et grunnbeløp for hver kommune - totalsummen for kommunene holdes konstant.
 • Beløp pr innbygger som i 2019.
 • Maksimumsbeløp på kr. 8,8 mill.
 • Oslo kommune har kontingent kun som kommune med eget maksimumsbeløp på kr. 15,8 mill.

Ny kontingentmodell for fylkeskommunene:

 • Fylkeskommunene grupperes etter innbyggerintervaller som starter med 200 000 innbyggere og øker med 100 000 innbyggere for hvert intervall.
 • Sats for laveste intervall settes til kr. 6,8 mill. og øker med kr 1 mill. for hvert intervall.
 • Kontingent til FoU-arbeidet holdes utenfor beregning av maksimumskontingenten. Alle beløpene indeksreguleres hvert år (inkl. 2020).

Satser 2020

 • Lønnsvekstregulering med 3,2 %
 • Konsumsprisjustering med 3,1 %
 • Befolkningsvekst med 0,62 %

Dette innebærer en regulering av kontingentsatsene for:

 • Ordinær KS Kontingent med 3,17 %
 • FoU kontingent med 3,17 %
 • Maksimumskontingent med 3,79 %
 • Grunnbeløp for kommuner med 3,17 %

For kommunene:

 • Ordinær kontingent pr innbygger: kr. 36,15
 • FoU kontingent pr innbygger: kr. 6,02
 • Grunnbeløp: kr. 108 142
 • Maksimumskontingent: kr. 9 133 121
 • Maksimumskontingent Oslo: kr. 16 398 104

For fylkeskommunene:

 • FoU kontingent pr innbygger kr. 4,40
Innbyggere (Unit 1000) Kontingent 2020
200 – 300 7 015 560
300 – 400 8 047 260
400 – 500 9 078 960
500– 600 10 110 660
600 – 700 11 142 360
700 – 800 12 174 060
800– 900  13 205 760
900– 1 000 14 237 460
1 000 – 1 100 15 269 160
1 100 – 1 200 16 300 860
1 200 - 1 300 17 332 560

Innbyggertall pr. 01.01.19 fra SSB legges til grunn. Kontingenten forfaller til betaling med 60 % av totalbeløpet medio januar 2020 og 40 % medio juni 2020.

Hva hver enkelt kommune/fylkeskommune skal betale i kontingent for 2020 finner en her.