Hovedstyret forelegger forslag for fylkesstyrene og Bedriftsstyret til uttalelse. Hovedstyret sender dagsorden og saksdokumenter til delegatene senest én måned før Landstinget.

Neste landsting holdes 10.-12. februar 2020. Forslag til vedtektsendringer må derfor være sendt Hovedstyret innen 10.08.2019. Hovedstyret sender deretter dagsorden og saksdokumenter til Landstinget innen 10.01.2020.

---------

Vedtektene revidert av Landstinget i KS i mai 2019:

1. Vedtekter for KS

§ 1 Formål

1.1. KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

§ 2 Medlemskap

2.1. KS er en medlemsorganisasjon.

2.2. Alle kommuner og fylkeskommuner har rett til å være medlemmer av KS. Medlemskapet omfatter også KS arbeidsgivervirksomhet. Landstinget kan gjøre unntak. Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten fastsettes av Landstinget.

2.3. I henhold til samarbeidsavtalen mellom KS og KS Bedrift skal bedrifter med kommunalt eierskap og bedrifter som leverer tjenester innen offentlig sektor være medlem av KS Bedrift. Dersom samarbeidsavtalen bortfaller vil disse bedrifter kunne tas opp som medlem av KS etter godkjenning av Hovedstyret.

2.4. Inn- og utmelding i KS skjer skriftlig.

2.5. Utmelding av KS kan bare skje med virkning fra den inneværende Hovedtariffavtalens utløpsdato.

2.6. Utmelding må være Hovedstyret i hende innen 1. juni året før Hovedtariffavtalens utløp.

2.7. Hovedstyret kan vedta at medlemmer som opptrer i strid med vedtektene skalhelt eller delvis ekskluderes eller nektes bistand.

2.8. Medlemmer som har meldt seg ut, kan ikke reise krav på noen del av KS’ aktiva.

§ 3 Valg til KS' organer

3.1. KS’ tillitsvalgte skal representere medlemmene.

3.2. Tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, samt kommune-/by-/fylkesråder selv om de ikke er folkevalgte. Valgene gjelder normalt for 4-årsperioden, med unntak for kommune-/by-/fylkesråder som ikke er folkevalgte og som fratrer sitt verv.

3.3. KS Bedrifts representanter til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret og Fylkesstyrene velges av Bedriftsstyret. Valgene gjelder for landstingsperioden, men representanter som ikke lenger er valgbare, jfr. §§ 4.1 og 4.3. i vedtekter for KS Bedrift, fratrer sine tillitsverv i KS og KS Bedrift.

3.4. Valg fra kommuner og fylkeskommuner til KS’ organer kan kreves fremmet som forholdstallsvalg. Det samme gjelder valg og oppnevning som KS foretar av representanter til organer i og utenfor KS.

3.5. Ved alle valg til KS, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med minst 40% av medlemmene.

§ 4 Valg av landstingsrepresentanter

4.1. Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på første fylkesmøte etter kommune- og fylkestingsvalget. Kommunenes representanter i Fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater som det samlede innbyggertall i fylket pr. 1.1. i valgåret tilsier:

Inntil 300 000 innbyggere                           - 9 delegater

300 001 til 400 000 innbyggere                - 11 delegater

400 001 til 500 000 innbyggere                - 13 delegater

500 001 til 600 000 innbyggere                - 15 delegater

600 001 til 700 000 innbyggere                - 17 delegater

700 001 til 800 000 innbyggere                - 19 delegater

800 001 til 900 000 innbyggere                -21 delegater

900 001 til 1 000 000 innbyggere             - 23 delegater

1 000 001 til 1 100 000 innbyggere         -25 delegater

1 100 001 til 1 200 000 innbyggere         - 27 delegater

1 200 001 til 1 300 000 innbyggere         - 29 delegater

1 300 001 og flere innbyggere                   - 31 delegater

4.2. Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg av to.

4.3. Fylkeskommunens landstingsdelegater med varadelegater velges blant Fylkestingets representanter og Fylkesrådene for landstingsperioden innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er holdt, j.fr. § 17 nr.1 i Kommuneloven.  Hver fylkeskommune velger delegater etter samlede innbyggertall i fylket pr. 1.1. i valgåret, etter følgende skala:

Inntil 300 000 innbyggere                           - 4 delegater

300 001 til 400 000 innbyggere                - 5 delegater

400 001 til 500 000 innbyggere                - 6 delegater

500 001 til 600 000 innbyggere                - 7 delegater

600 001 til 700 000 innbyggere                - 8 delegater

700 001 til 800 000 innbyggere                - 9 delegater

800 001 til 900 000 innbyggere                - 10 delegater

900 001 til 1 000 000 innbyggere             - 11 delegater

1 000 001 til 1 100 000 innbyggere         - 12 delegater

1 100 001 til 1 200 000 innbyggere         - 13 delegater

1 200 001 til 1 300 000 innbyggere         - 14 delegater

1 300 001 og flere innbyggere                   - 15 delegater

4.4. Ved valg av varadelegater forholdes som i 2. ledd.

4.5. Oslo kommune velger delegater etter kommuneskalaen.

4.6. Bedriftsmedlemmenes representanter og vararepresentanter til Landstinget velges av Bedriftsstyret. Antall representanter fra bedriftsmedlemmene regnes ut basert på forholdet mellom samlet kontingent innbetalt foregående år fra kommunene, fylkeskommunene og bedriftsmedlemmene.

4.7. Eventuell landstingsrepresentasjon fra Longyearbyen dekkes av Troms.

4.8. Hovedstyrets medlemmer deltar i Landstinget med stemmerett. Såfremt et styremedlem velges som landstingsdelegat, innkalles varadelegat til Landstinget.

§ 5 Landstinget

5.1. Landstinget er KS’ øverste myndighet. Landsting holdes hvert fjerde år i det år som følger etter avholdt kommunevalg/fylkestingsvalg.

5.2. Ordinært Landsting innkalles med minst tre måneders varsel. Dagsorden og saksdokumenter bør være sendt delegatene senest en måned før møtet.

5.3. Ekstraordinært Landsting holdes når det foreligger saker av så stor betydning at Hovedstyret eller Landsstyret finner det påkrevd, eller når et flertall av fylkesstyrene anmoder om det.

5.4. Landstinget velger selv sin ordstyrer.

5.5. Landstinget velger umiddelbart etter sin konstituering en valgkomité på 11 medlemmer. Valgkomiteen avgir innstilling til de valg som skal foretas på Landstinget.

5.6. Landstinget skal behandle de saker som framgår av vedtektene, og for øvrig de saker som Landsstyret/Hovedstyret legger fram.

5.7. Saker som et medlem eller et Fylkesstyre eller Bedriftsstyretmåtte ønske forelagt Landstinget, må være sendt til Hovedstyret senest åtte uker før første møtedag.

5.8. Landstinget fastsetter kontingentrammen for kommuner og fylkeskommuner for en fireårs periode. Landstinget fastsetter grunnkontingenten for kommuner og fylkeskommuner og fordelingen av kontingenten mellom kommunene og fylkeskommunene.

5.9. Landstinget skal foreta de foreskrevne valg jfr. §§ 5, 7 og 8. Ved valg deltar bedriftsmedlemmenes representanter kun ved valg av Hovedstyrets leder og nestleder.

5.10. Landstinget velger blant landstingsdelegatene 19 av de 54 representantene med varamedlemmer til Landsstyret.

5.11. Landstinget velger 14 av Hovedstyrets 15 medlemmer med varamedlemmer. Det velges to varamedlemmer mer enn antall medlemmer pr. gruppe.

5.12. Landstinget velger Hovedstyrets leder og nestleder(-e) blant Hovedstyrets medlemmer.

§ 6 Landsstyret

6.1. Landsstyret består av til sammen 54 medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett velges direkte avBedriftsstyret. Hovedstyret og fylkesstyrelederne er automatisk medlemmer av Landsstyret. Hovedstyrets varamedlemmer er samtidig tilsvarende varamedlemmer til Landsstyret. Fylkesstyrets nestleder eller et annet styremedlem velges som varamedlem for fylkesstyrelederen til Landsstyret. Hvis fylkesstyrelederen blir valgt somhovedstyremedlem, blir Fylkesstyrets nestleder medlem av Landsstyret. Hvis også Fylkestyrets nestleder blir valgt som Hovedstyremedlem, blir en annen representant valgt av og blant Fylkesstyrets medlemmer, som medlem av Landsstyret.

6.2. Landsstyret ledes av Hovedstyrets leder/nestleder.

6.3. For at Landsstyret skal være vedtaksført, må minst 35 medlemmer være tilstede.

6.4. Landsstyret fastsetter mål for organisasjonen for perioden mellom Landsting og behandler KS’ krav til Staten i forbindelse med konsultasjonene.

6.5. Landsstyret skal vedta årsberetning og regnskap. Hovedstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap. Landsstyret velger forut for denne behandlingen en særskilt ordstyrer. Ved behandling av disse sakene er Landsstyret vedtaksført når minst 25 medlemmer er til stede (eksklusive Hovedstyret).

6.6. Landsstyret, med unntak av Hovedstyrets medlemmer, er generalforsamling for selskapet KS Holding AS.

6.7. Landsstyret kan inntil neste Landsting fastsette korrigert kontingentramme og korrigere kontingenten for alle medlemsgrupper dersom særskilte forhold skulle tilsi det, jfr. § 14.

6.8. Landsstyret foretar eventuelle suppleringsvalg til landstingsvalgte tillitsverv i perioden mellom Landsting.

6.9. Landsstyret kan ta opp saker på eget initiativ og behandler for øvrig de saker som Hovedstyret legger fram.

6.10. Landsstyret velger et Organisasjonsutvalg med tre til fem medlemmer, jfr. § 8. Organisasjonsutvalgets medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i KS. Landsstyret fastsetter retningslinjer for utvalgets arbeid.

6.11. Landsstyret velger revisor.

6.12. Landsstyret holder møte minst en gang pr. år og ellers når minst 17 medlemmer og/eller Hovedstyret finner det påkrevd.

§ 7 Hovedstyret

7.1. Hovedstyret består av 15 medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett velges av Bedriftsstyret.

7.2. Rådmannsutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett.

7.3. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 11 medlemmer er til stede.

7.4. Hovedstyret leder KS’ virksomhet og setter i verk Landstingets og Landsstyrets vedtak. Hovedstyret fastsetter budsjettet for den samlede virksomhet og forvalter KS’ eiendeler.

7.5. Hovedstyret ivaretar eierinteressene i datterselskap og andre selskap hvor KS har eierandeler.

7.6. Hovedstyret velger et arbeidsutvalg.

7.7. Hovedstyret legger fram for Landsstyret årsberetning og regnskap i revidert stand.

7.8. Hovedstyret kan for enkelte områder eller spesielle saker, oppnevne utvalg og fastsette nærmere bestemmelser for deres virksomhet.

7.9. Hovedstyret fastsetter vedtekter for Rådmannsutvalget (jfr. § 9).

7.10. Hovedstyret kan gjøre vedtak om arbeidsstengning (lockout).

7.11. Hovedstyret tilsetter administrerende direktør (jfr. §13).

7.12. Hovedstyret tolker KS’ vedtekter.

§ 8 Organisasjonsutvalget

8.1. Organisasjonsutvalget skal utarbeide og foreslå godtgjøringsreglement for KS, og behandle saker av kontrollerende karakter angående tillitsvalgte i KS.

§ 9 Rådmannsutvalget

9.1. KS har et rådmannsutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Det sentrale utvalget velges av rådmannslandsmøtet.

9.2. Rådmannsutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett iHovedstyret. Nestleder er vararepresentant til Hovedstyret. Tilsvarende gjelder Landstinget, Landsstyret og på fylkesnivå.

§ 10 Fylkesmøtet

10.1. Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket.

10.2. Det kan avholdes felles Fylkesmøter på tvers av fylkesgrensene.

10.3. Kommunen/fylkeskommunen bærer selv utgiftene ved sine representanters deltakelse i Fylkesmøtet.

10.4. Fylkesstyrets leder leder Fylkesmøtene.

10.5. Første Fylkesmøte etter valget hvert 4. år velger Fylkesstyre og landstingsdelegasjon.

10.6. Fylkesmøtet har ett obligatorisk møte i året. Møtet kan avholdes i forbindelse med arbeidet med å forankre konsultasjoner, tariffspørsmål, forpliktende avtaler og andre viktige/prinsipielle saker.

10.7. Fylkesmøtet gir retning for Fylkesstyrets arbeid og behandler årsmelding om Fylkesstyrets arbeid.

10.8. Fylkesmøtet avholder for øvrig møte når en tredel av kommunene/fylkeskommunene anmoder om det, eller når Fylkesstyret bestemmer det.

10.9. Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet pr.0 1.1. det år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:

Inntil 3000 innbyggere                                 - 1 delegat

3001 til 10 000 innbyggere                         - 2 delegater

10 001 til 20 000 innbyggere                     - 3 delegater

20 001 til 30 000 innbyggere                     - 4 delegater

30 001 til 40 000 innbyggere                     - 5 delegater

40 001 til 50 000 innbyggere                     - 6 delegater

50 001 til 60 000 innbyggere                     - 7 delegater

60 001 til 70 000 innbyggere                     - 8 delegater

70 001 til 90 000 innbyggere                     - 9 delegater

90 001 til 120 000 innbyggere                   - 10 delegater

120 001 til 150 000 innbyggere                - 11 delegater

150 001 til 180 000 innbyggere                - 12 delegater

180 001 til 210 000 innbyggere                - 13 delegater

210 001 til 240 000 innbyggere                - 14 delegater

240 001 til 270 000 innbyggere                - 15 delegater

270 001 til 300 000 innbyggere                - 16 delegater

300 001 og flere innbyggere                      - 17 delegater

10.10. Oslos representasjon er angitt i § 4.5.

10.11. Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommune-/byråder i kommunestyrets konstituerende møte (jfr § 3). Ordføreren bør være blant representantene.

10.12. Hver fylkeskommune velger representanter med varamedlemmer til Fylkesmøtet blant Fylkestingets representanter og Fylkesrådene på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det år valg til fylkesting avholdes, etter følgende skala:

Inntil 300 000 innbyggere                           - 13 delegater

300 001 til 400 000 innbyggere                - 14 delegater

400 001 til 500 000 innbyggere                - 15 delegater

500 001 til 600 000 innbyggere                - 16 delegater

600 001 til 700 000 innbyggere                - 17 delegater

700 001 til 800 000 innbyggere                - 18 delegater

800 001 til 900 000 innbyggere                - 19 delegater

900 001 til 1 000 000 innbyggere             - 20 delegater

1 000 001 til 1 100 000 innbyggere         - 21 delegater

1 100 001 til 1 200 000 innbyggere         - 22 delegater

1 200 001 til 1 300 000 innbyggere         - 23 delegater

1 300 001 og flere innbyggere                   - 24 delegater

10.13. Fylkeskommuner med parlamentarisk styringssystem velger selv om fylkesordfører eller fylkesrådsleder møter.

10.14. Øvrig samhandling mellom KS’ medlemmer på fylkesnivå skjer gjennom andre møter der medlemmene selv velger sin representasjon.

§ 11 Fylkesstyret

11.1. Fylkesstyret skal fremme KS’ formål i tråd med prioriteringer fra Landstinget, Landsstyret og KS’ hovedstyre.

11.2. Fylkesstyret består av 7 til 15 medlemmer med varamedlemmer, hvorav en representant med varamedlem valgt av Bedriftsstyret. Dersom man etablerer fylkesstyrer over (de nye) fylkesgrensene økes antall medlemmer til maks 15.

11.3. Fylkesstyret tilrettelegger og forestår den løpendepolitiske virksomheten på fylkesnivå.

11.4. Fylkesstyret skal bidra til medlemsforankring og uttalelseri viktige saker.

11.5. Fylkesstyret koordinerer samhandlingsarenaer lokalt.

11.6. Fylkesstyret framlegger årsmelding om sin aktivitet for Fylkesmøtet.

11.7. Fylkesstyret og dets leder og nestleder velges på Fylkesmøtets første møte i perioden.

11.8. Fylkesstyrets medlemmer med varamedlemmer fra kommuner og fylkeskommuner velges blant landstingsdelegatene fra fylket og deres varadelegater.

11.9. Både kommuner og fylkeskommuner skal være representert i Fylkesstyret.

11.10. Lederen av det lokale Rådmannsutvalget er observatør i Fylkesstyret med tale- og forslagsrett.

11.11. Fylkesstyrets arbeid tilrettelegges av et sekretariat.

§ 12 Ugildhet

12.1. Medlemmer av KS’ organer og tilsatte i KS’ administrasjon fratrer ved forberedelsen og avgjørelsen av saker i samsvar med ugildhetsbestemmelsene i forvaltningsloven og kommuneloven.

§ 13 KS’ administrasjon

13.1. Administrerende direktør forestår daglig ledelse av KS’ virksomhet. Administrerende direktør rapporterer til Hovedstyret.

§ 14 Kontingent, m.v.

14.1. Landstinget fastsetter kontingentrammen for kommuner og fylkeskommuner for en fireårs periode.

14.2. Kontingenten for kommunene og fylkeskommunene fastsettes i forhold til antall innbyggere, med en grunnkontingent (for kommunene) og en kontingentramme som fastsettes av Landstinget, jfr. § 5. Fordelingen av kontingenten mellom kommunene og fylkeskommunene fastsettes av Landstinget.

14.3. Statistisk Sentralbyrås siste offisielle oppgaver over folketallet legges til grunn for utregningen.

14.4. Dersom samarbeidsavtalen mellom KS og KS Bedrift faller bort og bedrifter tas opp som medlemmer av KS, fastsettes kontingenten for bedriftene av Hovedstyret.

14.5. Landsstyret kan korrigere kontingentene, jfr. § 6.7.

14.6. Medlem som melder seg ut, plikter å betale kontingent inntil de tariffavtaler som medlemmet er bundet av, løper ut.

14.7. Nettverk/medlemsgrupper med felles interesser kan kjøpe administrativ og faglig bistand fra KS sentralt og lokalt etter nærmere angitte retningslinjer for det enkelte nettverk/medlemsgruppe.

§ 15 Vedtektsendring

15.1. Endring av vedtektene kan bare vedtas av Landstinget og med minst 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring må være sendt Hovedstyret innen seks måneder før Landstinget skal holdes. Slike forslag skal Hovedstyret forelegge Fylkesstyrene til uttalelse.

15.2. Ved ekstraordinært Landsting kan seks måneders fristen fravikes.

§ 16 Oppløsning av KS

16.1. Forslag om oppløsning av KS må framsettes for Hovedstyret senest 6 måneder før Landstinget. Hovedstyret må senest 5 måneder før Landstinget sørge for at KS’ medlemmer blir forelagt forslaget om oppløsning.

16.2. Beslutning om oppløsning av KS må fattes med minst ¾ flertall av landstingsdelegatene.

16.3. Ved oppløsning av KS skal organisasjonens aktiva bindes i minst10 år for å kunne overføres til en/flere ny(e) organisasjon(er) etter beslutning i det sist fungerende Hovedstyret. Hvis en/flere ny(e) organisasjon(er) ikke er opprettet innen den tid, skal disponible midler anvendes på den måten som det sist fungerende Hovedstyret besluttet. Beslutning om dette treffes med 2/3 flertall.

2. Vedtekter for Arbeidsgivervirksomheten

§ 1 Formål og medlemskap

Det vises til KS’ vedtekter §§ 1 og 2.

§ 2 Tilslutning og fullmakt

Tilsutning og fullmaktsoverføringen (jfr. vedtektens § 6) til KS’ arbeidsgivervirksomhet skjer skriftlig og på fastsatt skjema.

§ 3 Rettigheter

De enkelte medlemmer har rett til rådgivning og bistand fra KS i forbindelse med:

 • Inngåelse og revisjon av tariffavtaler og andre avtaler med de ansattes organisasjoner
 • Tolking av avtaler, lover og bestemmelser.
 • Forebygging og løsning av rettstvister og interessetvister.
 • Utforming av lønns- og personalpolitikk og personaladministrative tiltak.
 • Dyktiggjøring av folkevalgte oppnevnte i styrer og ansatte i lønns- og personalsaker.

§ 4 Plikter

Medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til:

 • Å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i samsvar med disse.
 • Å slutte opp om den felles lønnspolitikken.
 • Å følge de retningslinjer som gis i en konfliktsituasjon.
 • Ikke uten KS’ samtykke inngå avtaler som strider mot bestemmelser i sentralt inngåtte avtaler.

§ 5 Avstemning

 1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene.

Avtaleutkast om regulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår vedtas av Hovedstyret.

Hovedstyretkan fatte vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår skal være gjenstand for uravstemning, jfr. 1. ledd.

 1. Avtaleutkast til sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler, jfr. Hovedavtalens § 1 – 3, vedtas av Hovedstyret.

Hovedstyret kan fatte vedtak om at slike avtaler skal være gjenstand for uravstemning tilsvarende som for Hovedtariffavtale og Hovedavtale etter pkt. 1, 1. ledd. Dersom minst 1/3 av Hovedstyrets medlemmer krever det, skal slik avtale være gjenstand for uravstemning.

 1. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.

Alle medlemmer etter vedtektenes § 2 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Det samme gjelder Hovedstyrevedtak der Hovedstyretfatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag.

§ 6 Fullmakter

KS har fullmakt til på vegne av medlemmene å:

 • Inngå og si opp tariffavtaler.
 • Forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold.
 • Iverksette arbeidsstegning (lockout) i henhold til Hovedstyrets vedtak, Arbeidstvistloven og Hovedavtalens bestemmelser.
 • Motta og godta, arbeidsoppsigelse (plassoppsigelse) i henhold til Arbeidstvistloven og Hovedavtalens bestemmelser.
 • Motta stevning og bringe rettstvister inn for Arbeidsretten eller evt. annen tvisteløsningsinstans.
 • Bringe interessetvister inn for Rikslønnsnemnd eller evt. annen tvisteløsningsinstans.

§ 7 Opphør

Tilslutning til KS’ arbeidsgivervirksomhet opphører ved:

 1. Umelding av KS.
 2. Hel eller delvis eksklusjon, jfr. § 2 i KS’ vedtekter.
  Utmelding etter punkt 1 skjer i h.h.t. KS’ vedtekter § 2.

§ 8 Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan endres i samsvar med bestemmelsene i § 15 i KS’ vedtekter.