KS’ landsting i 2016 satte søkelysetpå kommunenes og fylkeskommunenes muligheter for å forebygge utenforskap og fremme inkludering i lokalmiljø, arbeidsliv og samfunnslivet for øvrig. Dette temaet vil KS følge videre gjennom hele landstingsperioden.

Temaer som er omtalt i langtidsplanen 2016-2019:

Inkluderende folkestyre
Norsk lokaldemokrati er godt – men kan og bør bli bedre. De direkte folkevalgte organene står i en særstilling som beslutningsmyndighet, i og med at de er de eneste som blir forpliktet av folket gjennom valg og også må stå til rette for folket ved valg. Folkevalgte må utøve aktivt lederskap, og innbyggerne må bli sett og hørt, få ansvar og bli vist tillit.

Sunn kommuneøkonomi
Befolkningsveksten medfører press i driftsøkonomien og store investeringer som må lånefinansieres. Gjeldsnivået er historisk høyt, utsiktene for norsk økonomi er svakere, og klimaendringer, flere flyktninger og økende pensjonskostnader gir nye kommunaløkonomiske utfordringer. Samtidig kreves det ressurser til å forebygge utenforskap. Realvekst i kommunesektorens inntekter blir derfor viktig framover, samtidig som det kan forventes at kravene til effektivitet og enda bedre ressursutnyttelse vil øke. God økonomistyring er avgjørende for å sikre en sunn økonomi på både kort og lang sikt.

Attraktive arbeidsgivere
Kommuner og fylkeskommuner er inkluderende arbeidsgivere som ønsker å legge til rette for økt mangfold. Kommunesektoren står overfor utfordringer i framtida som handler om å møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for bærekraftige velferdstjenester. Kommunesektoren arbeider strategisk med å profilere, rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft, og kontinuerlig fornye tjenester og arbeidsformer. God ledelse og tilgjengelige og fleksible virkemidler er avgjørende for å lykkes med dette.

Bærekraftige helse- og velferdstjenester
De kommunale helse- og velferdstjenestene er viktige, og blir i årene fremover stadig viktigere for å møte de samlede utfordringene og befolkningens behov. Framtidens helse- og velferdstjenester skal ytes til flere, til stadig eldre og til personer som lever lengre med sykdom og skader. Samtidig kreves det innsats for å forhindre utenforskap blant barn og unge. Dette innebærer prioritering, å gjøre de rette grepene til rett tid, og stadig jakt på ny kunnskap og kompetanse.

Inkluderende oppvekst
Det kreves et helt lokalsamfunn for å gi barn en god oppvekst. De aller fleste barn og unge i Norge har det bra, men noen står i fare for å falle utenfor eller oppleve at de ikke er en del av fellesskapet. Kultur og frivillighetens fellesskap er en viktig del av et godt oppvekstmiljø. Særlig viktig er det å rette oppmerksomheten mot barn og unges oppvekst- og utdanningssituasjon, sosial inkludering og mulighet til å oppleve mestring og klare seg i voksenlivet.

Livskraftige regioner, byer og distrikter
Norge er et godt land å bo i med gode levekår over hele landet og relativt små forskjeller mellom regionene. Det er en utfordring å sikre en balansert og bærekraftig utvikling som er tilpasset regionale og lokale fortrinn. Dette krever regionale og lokale myndigheter som tar lederskap for en livskraftig samfunnsutvikling.

Last ned hele langstidsplanen her (pdf).