Gjennom 2018 har KS utmeislet et utfordringsbilde som det er bred enighet om at vil måtte føre til endringer i tilbudet av velferdstjenester og i arbeidsmåter for kommunesektoren. Når KS skal støtte opp om sektorens nye rammebetingelser fra et interessepolitisk perspektiv, fra et arbeidsgiverståsted og i utviklingen av nye tjenester og hvordan vi skal jobbe, må vi sørge for å ha den styrke og posisjon som utfordringene krever.

Hovedstyret vil behandle de innspillene som så langt har kommet fram gjennom interne prosesser, medlemsdialog og eksterne vurdering i begynnelsen av 2019. Deretter vil vi se nærmere på tiltak som kan vri kursen i riktig retning for organisasjonen.

Prosjektet er ventet å avsluttes i løpet av 2019. Konklusjonene blir behandlet i forbindelse med det neste Landstinget i 2020 og langtidsplanen for neste fireårsperiode.

Les sakspapirer i arbeidet her: