I tillegg til de økonomiske rammebetingelsene, kan kommuner og fylkeskommuner melde inn aktuelle saker til programmet. Det kan være saker knyttet til regionen eller fylket. Det kan også være rikspolitiske saker som drøftes eller det kan være saker som KS presenterer og ønsker innspill til fra medlemmene.

Høstkonferansene er sammen med strategikonferansene på nyåret en viktig arena for å forankre KS' arbeid og politiske ståsteder blant medlemmene. Tittelen på arrangementet kan variere fra fylke til fylke selv om hovedinnholdet er nokså likt.

Konferansene annonseres på de respektive regionsidene på ks.no. Der legges det også ut dokumenter og annet relevant materiale før og etter konferansene.