Mandag 12. august 

14.00 - 15.30

Deltid – en trussel mot samfunnsopppdraget?

Når en stor andel av de ansatte jobber deltid, påvirker dette hvordan brukerne opplever tjenestene, det påvirker arbeidsmiljøet og ikke minst arbeidsplassen. Bidrar deltidskultur både til amatørkultur og lite bærekraftige tjenester? 

17.00 - 18.00

Hvordan jobber kommunene med bærekraftsmålene?

Samarbeid med Kommunalbanken

19.30 - 21.00

Debattoppvarming

Et par timer før partilederne møtes til valgkampens første store partilederdebatt i Kulturhuset i Arendal, varmer vi opp sammen med et par av landets fremste politiske kommentatorer. Marie Simonsen fra Dagbladet og Vidar Udjus fra Fædrelandsvennen vurderer den politiske situasjonen foran høstens lokalvalg i samtale med Kjell Erik Saure fra KS.

21.20 - 23.00

Partilederdebatten

Vi viser debatten på storskjerm

Tirsdag 13. august

08.00
-
08.50

Frokostseminar: «Sjeføkonombattle»

Frokostservering fra kl. 07:45.
Hør sjeføkonomene «battle» om aktuelle tema. Etter en runde med innlegg og replikkutvekslinger, åpner vi for spørsmål, motinnlegg og meningsytringer fra tilhørere.

09.30
-
10.30

Vil fastlegeordningen leve i 2025?

KS har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å utarbeide scenarioer om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning. På dette arrangementet presenteres og diskuteres de ulike scenarioene.
13.45
-
15.15

Hvordan styrke det lokalpolitiske eierskapet til barnevernet

En barneverntjeneste som gir hjelp og beskyttelse til barn som trenger det, er avhengig av gode eiere både nasjonalt og lokalt. I denne workshopen drøftes hva som fremmer det lokalpolitiske eierskapet til barnevernet.

16.00
-
17.30

Lokalt eierskap til anskaffelsesprosessen

Samarbeid med NHO

19.00
-
22.00

Minglefest – kommunal aften

Samarbeid med Kommunalbanken

Onsdag 14. august

08.00 - 09.00

Frokostseminar: Lærende arbeidsliv – hvordan fylle en reform med innhold?

Frokostservering fra kl. 07:45
Et lærende, inkluderende og konkurransedyktig arbeidsliv krever nye former for organisering og læring. For å komme dit, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom dem som tilbyr og etterspør opplæring. 

10.00 - 11.30

Er selvstyrt velstyrt?

I et godt lokaldemokrati løses lokale saker av folkevalgte. De setter dagsorden, styrer ressursbruken og er tilgjengelige for innbyggerne. Selv om det er lang tradisjon for lokalt forankrede beslutninger i Norge, legger statlig styring press på lokaldemokratiet. Hva gjør statlig detaljstyring med lokaldemokratiet vårt? Hva blir følgende dersom lokaldemokratiet overlates til nasjonale politikere og jurister? 

14.00 -
15.30

Når trollete ord blir et demokratisk problem – FoU om hat og trusler

Hvorfor har debattklimaet blitt så hardt, og hva kan vi gjøre for å bidra til en god tone i samfunnsdebatten generelt og i valgkampen spesielt? Diskusjon om hvordan den enkelte, KS, media, og nasjonale myndigheter kan bidra til å håndtere og motarbeide forekomsten av hat og trusler mot folkevalgte. 
16.30 -
17.30

Er vi klar for og er det mulig å jobbe på nye måter?

I takt med den digitale utviklingen, trangere økonomiske handlingsrom og økte forventninger fra innbyggerne, er ofte svaret på de mange utfordringer at «vi må løse oppgavene på nye måter».

Torsdag 15. august

08.30 - 09.30 

Frokostseminar: Hvordan kan kommunen inkludere private barnehager i sin helhetlige utdannings- og oppvekstpolitikk

Frokostservering fra kl. 08:15
Hvilke utfordringer opplever kommunene og hvordan kan regelverket sørge for at alle barnehagebarn får et likeverdig tilbud? KS inviterer til frokost og samtale om kommunens mulighet til å inkludere private barnehager i sin helhetlige utdannings- og oppvekstpolitikk.

10.00 - 11.30

Hva er drivkraften for utvikling av grønn mobilitet?

Hvordan kan offentlig sektor bidra til å utvikle grønne mobilitetsløsninger gjennom innkjøp og investeringer? Vi tar utgangspunkt i omstillingen av fergeflåten fra diesel- til el-drift og utslippsfrie byggeplasser og diskuterer hvordan offentlige aktører kan bidra til et marked for nye grønne løsninger og nye investeringer i næringslivet.
12.00 - 13.30

Hvilket utviklingsansvar skal offentlig sektor ta?

I digitaliseringen av offentlig sektor spiller leverandørene en sentral rolle ettersom de er ansvarlige for videreutviklingen og forvaltningen av de aller fleste digitale verktøy vi benytter. 

14.00 - 15.30

Det store skiftet. En debatt om Utenforskap-regnskapet

Utenforskap handler først og fremst om menneskelige kostnader, men noen ganger trenger vi harde tall og fakta. For selv om vi vet at det lønner seg å investere i mennesker, taper ofte forebyggende tiltak i budsjettkamper. 

Fredag 16. august

09.00 - 10.00

Barnevennlig kommunepolitikk

Politisk debattmøte hvor temaene er barnevennlige kommunepolitikk og regionale forskjeller i offentlig tjenesteytelse til barn og unge.