Mandag 12. august 

08.00 -
09.30

Aktiv fritid til barn og unge!

Det er dessverre ingen selvfølge at alle barn får være med på fritidsaktiviteter. Heldigvis jobber kommunene og frivilligheten målrettet for at barn og unge skal få muligheter til aktiv fritid. På dette frokostmøtet presenterer vi  gode tiltak for å inkludere alle barn og unge i en aktiv fritid og resultatene fra prosjektet «Aktiv fritid for barn og unge», deretter vil et panel med representanter fra KS, Frivillighet Norge og Universitetet i Agder (UiA) kort kommentere innleggene.

Sted: UiA-teltet

14.00 - 15.30

Deltid – en trussel mot samfunnsopppdraget?

Når en stor andel av de ansatte jobber deltid, påvirker dette hvordan brukerne opplever tjenestene, det påvirker arbeidsmiljøet og ikke minst arbeidsplassen. Bidrar deltidskultur både til amatørkultur og lite bærekraftige tjenester? 

Sted: No. 1 Sportsbar

14.00 -
15.00

Kompetansetrusselen: Bremser fremgangen i et av verdens mest digitale land?

Har ansatte i norske kommuner egentlig den kompetansen som trengs for å gjøre innbyggertjenestene våre gode nok for fremtiden? Hvorfor måler ikke flere kommuner effekten av digitaliseringsprosjektene sine?
Funn fra vår siste Kommuneundersøkelse tyder på store svakheter på flere viktige områder. Hva blir konsekvensene for deg og meg - og hvilke løsninger ser vi?

Sted: Castelle

14.00 -
16.00

Partnerskap mot mobbing


Stand

17.00 - 18.00

Hvordan jobber kommunene med bærekraftsmålene?

Samarbeid med Kommunalbanken

Sted: No. 1 Sportsbar

19.30 - 20.30

Debattoppvarming

Et par timer før partilederne møtes til valgkampens første store partilederdebatt i Kulturhuset i Arendal, varmer vi opp sammen med et par av landets fremste politiske kommentatorer. Marie Simonsen fra Dagbladet og Vidar Udjus fra Fædrelandsvennen vurderer den politiske situasjonen foran høstens lokalvalg i samtale med Kjell Erik Saure fra KS.


Sted: No. 1 Sportsbar

21.20 - 23.00

Partilederdebatten

Vi viser debatten på storskjerm


Sted: No. 1 Sportsbar

Tirsdag 13. august

08.00 
-
08.50

Frokostseminar: «Sjeføkonom-battle»

Frokostservering fra kl. 07:45

Hør sjeføkonomene «battle» om aktuelle tema. Etter en runde med innlegg og replikkutvekslinger, åpner vi for spørsmål, motinnlegg og meningsytringer fra tilhørere.


Sted: No. 1 Sportsbar

08.00 -
09.00

Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg

Hvordan sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester i kommunene?

Vista Analyse vil presentere en ny rapport om utfordringsbildet helse- og omsorgstjenesten står overfor, og hva det betyr for:

  • muligheten til å gi likeverdige helse- og omsorgstjenester
  • muligheten til å rekruttere og beholde personell for å sørge for kompetanse, kvalitet og kapasitet i tjenestene.

Sted: Strand Café

09.00 -

10.00

Helsetjenester på nye måter. Alle vil – hvordan skal vi få det til?

For å lykkes med helsetjenester på nye måter, må flere oppgaver flyttes fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Dette krever innovasjoner på tvers av de organisatoriske skillene i helsevesenet.

Sted: M/S Sandnes 

09.00 -
10.00

Smartbygd-frokost: kan bygda danke ut byen digitalt?

Det snakkes mye om SmartCities og alle mulighetene digitaliseringen vil utløse i byene. Vi snur på flisa og spør: Hva skjer med livet på bygda når den perfekte stormen bestående av kunstig intelligens, tingenes internett og 5G feier inn over landet? Blir det bare lett bris på bygda og storm i storbyene?


Sted: Telenors Arena

09.00 -

11.00

Kommunesektorens rolle i vindkraftsaker

Hvem skal bestemme hvor fremtidens eventuelle vindkraftanlegg skal ligge og hvordan de skal se ut? Og hvilken rolle skal fylkeskommuner og kommuner spille beslutningsprosessen for konsesjoner? Kan regionale planer for vindkraft spille en viktig rolle?

Sted: Innoventi

09.30 
-
10.30

Vil fastlegeordningen leve i 2025?

KS har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å utarbeide scenarioer om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning. På dette arrangementet presenteres og diskuteres de ulike scenarioene.

Sted: No. 1 Sportsbar

10.45 -
12.00

Grønne offentlige anskaffelser – hvordan får vi det til?

Hvordan kan offentlige virksomheter lykkes med grønne anskaffelser, slik at de bidrar til å nå nasjonale målsettinger for miljø og klima? Modenhetsundersøkelsen, som Rambøll gjennomførte for Difi i 2018, viser at offentlige virksomheter mener at miljøkrav i anskaffelser er viktig – men også at de synes det er vanskelig å gjennomføre grønne anskaffelser. Vi inviterer til debatt og en kort arbeidsøkt for å få innspill til hvordan kommuner, fylkeskommuner og staten kan gripe an arbeidet med grønne anskaffelser framover.

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

11.00 -
12.00

Mellom stolene – hvordan sikre bedre forebyggende helsetilbud for barn og unge i kommunene? 

Hvordan kan vi sikre en god oppvekst for alle? 15 til 20 prosent av alle norske ungdommer har til enhver tid nedsatt funksjon grunnet psykiske vansker, ifølge Folkehelseinstituttet.

Røde Kors inviterer til debatt under Arendalsuka hvor vi diskuterer de humanitære behovene vi ser for barn og unge og hvilke løsninger kommunene kan bidra med. Alle barn har rett til en god oppvekst!


Sted: Henri’s Kafé/Røde Kors huset

12.00
-
13.30

Kollapser kommunehelsetjenesten når fastlegene ikke orker mer?

Fastlegeordningen er i krise. Rekrutteringen til fastlegestillinger svikter over hele landet. Voksne fastleger har sluttet – eller vurderer å slutte. Den suksessfulle ordningen knaker i sammenføyningene: Står fastlegeordningen overfor en kollaps?  

Sted: Arendal kultur- og rådhus - Store Torungen 

12.00 -
13.30

Råtner Kommune-Norge på rot?

Rådgivende Ingeniørers Forenings eksperter har undersøkt vedlikeholdsetterslepet på kommunale/fylkeskommunale bygg og veier samt vann- og avløpssystemet. Rapporten viser et massivt vedlikeholdsetterslep på flere hundre milliarder kroner i norske kommuner og fylkeskommuner.

Tar kommunene vedlikeholdsetterslepet på alvor? Truer vedlikeholdsetterslepet funksjonaliteten på de kommunale tjenestene? Hva gjør staten for å sette kommunene i stand til å håndtere denne situasjonen?


Sted: Arendals Sjømandsforening, 3. etasje

12.15 -
13.45

Når skoen trykker på 422 steder – minst

Ulike lokale kontekster gir ulike behov. Universelle statlige løsninger passer ikke alltid sammen med det lokale mangfoldet. Hvordan skal man da sikre virkemidler som gir kommunene handlingsrom til å omstille seg til et lavutslippssamfunn? Og hva er det som utløser omstilling i kommunene? Hvordan kan kommune, fylke og stat samarbeide for å få til de gode løsningene? Hvordan kan det statlige nivået best legge til rette for den lokale omstillingen? 

Sted: Café Lindvedske hus

13.45
-
15.15

Hvordan kan lokalpolitikere bli gode eiere av den kommunale barnevernstjenesten?

En barneverntjeneste som gir hjelp og beskyttelse til barn som trenger det, er avhengig av gode eiere både nasjonalt og lokalt. I denne workshopen drøftes hva som fremmer det lokalpolitiske eierskapet til barnevernet.

Sted: No. 1 Sportsbar

15.30 -
16.45

Kommunal innovasjon og omstilling - Hvordan utvikle virkemidler og skape løsninger

Offentlig sektor har en viktig rolle som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Sektoren skal håndtere komplekse oppgaver med høye krav til kvalitet, effektivitet og innovasjon, til gode for et samfunn i stadig endring.

For å løse oppgavene på både på kort og lang sikt, er det behov å satse på innovasjon og forskning i offentlig sektor.


Sted: M/S Sandnes - Festsalen 

16.00 
-
17.30

Lokalt eierskap til anskaffelsesprosessen

Kommuner som går sammen om innkjøp må greie å ivareta konkurransen i leverandørmarkedet på en samfunnsøkonomisk bærekraftig måte for både oppdragsgiver og leverandører. Men hva må til for å lykkes?


Sted: No. 1 Sportsbar

16.30 -
17.30

Seminar om hjernehelse - Reddet liv skal også leves

Hva skal til for å redusere uønsket variasjon i helsetjenestens tilbud om rehabilitering? Og hva skal til for å bedre koordineringen og samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten?


Sted: Thon Hotel Arendal, Plenumssal, 2 etasje

17.45 -
18.45

Hvor godt takler kommunene ekstremvær?

Hvor godt er norske kommuner egentlig rustet til å håndtere følgene av klimaendringene og mer hyppig ekstremvær? Våren 2019 har forsikringsselskapet If, CICERO Senter for klimaforskning og IVL Det svenske miljøinstituttet undersøkt dette. Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader.  


Sted: Lindvedske hus

18.00 -
19.30

Heltid - valgets viktigste likestillingssak

Akkurat nå jobber mer enn dobbelt så mange kvinner deltid enn menn. I helse- og omsorgssektoren jobber 7 av 10 deltid og i deler av varehandelen jobber 6 av 10 deltid. Felles for begge er at de er dominert av kvinner. 

Retten til heltid er formelt på plass. Organisasjoner, politikere og arbeidsgivere snakker om å redusere deltid. - Vi har lovverket, men har vi viljen til å jobbe for heltidskultur?
- Trumfer arbeidsgivers behov for fleksiblitet, de ansattes behov for heltid? - Hva gjør deltid med de ansattes muligheter til å ha helt fri vs den evige jakten på vakten?

Sted: Bankgården 

19.00 
-
22.00

Minglefest – kommunal aften

Samarbeidsarrangement med Kommunalbanken


Sted: No. 1 Sportsbar

Onsdag 14. august

08.00 - 09.00

Frokostseminar: Lærende arbeidsliv – hvordan fylle en reform med innhold?

Frokostservering fra kl. 07:45

Et lærende, inkluderende og konkurransedyktig arbeidsliv krever nye former for organisering og læring. For å komme dit, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom dem som tilbyr og etterspør opplæring. 


Sted: No. 1 Sportsbar

08.30 -
09.30

Seriøse bedrifter i offentlige anskaffelser

NHO ser akrim som en av våre største nasjonale utfordringer. Den representerer problemere for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids- og samfunnsliv som må konkurrere med aktører som driver utenfor lovens rammer. NHO-fellesskapet er med på en rekke forslag mot arbeidskriminalitet. Dette er forslag rettet mot myndighetene og tiltak som næringslivet selv setter i verk, både alene og gjennom trepartssamarbeidet. NHO ønsker felles og forutsigbare tiltak som sikrer at de seriøse leverandørene blir valgt både i offentlig og privat sektor.

Sted: Mør biffhus

08.30
-
09.30

Er skoleiere profesjonelle skoleutviklere?

I denne paneldebatten presenteres hovedfunn fra Skolelederforbundets undersøkelse som belyser rektorers vurdering av utviklingsstøtte fra sine skoleeiere. Analysene gir flere konkrete tilsvar til hvordan skoleeiere kan bedre rammene for god skoleledelse gjennom tillitsskapende ledelse og kunnskapsbasert skoleeierskap.

Sted: Clarion Hotel Tyholmen - Lille Torungen

09.30 -
10.30

Antall asylsøkere er rekordlavt. Er det krise?

Verden og Europa trenger bedre ansvarsdeling og samarbeid om flyktninger. FN har behov for at 1,2 millioner flyktninger som ikke får tilstrekkelig beskyttelse der de er, overføres til andre mottakerland. I fjor ble bare 5% av behovet dekket. Hellas, som håndterer mange av Europas asylsøkere i overfylte leire på de greske øyer, trenger avlastning. Samtidig har antallet asylsøkere til Norge falt dramatisk. Flere norske kommuner har etter 2015 styrket kapasiteten og ber nå om å få bosette flere flyktninger.

Sted: Bankgården

10.00 - 11.00

Er selvstyrt velstyrt?

I et godt lokaldemokrati er det lokale folkevalgte som setter dagsorden, styrer ressursbruken - og representerer og står til ansvar ovenfor innbyggerne. Selv om det er lang tradisjon for lokalt forankrede beslutninger i Norge, legger statlig styring press på lokaldemokratiet. Hva gjør statlig detaljstyring med lokaldemokratiet vårt? Hva blir følgene dersom lokaldemokratiet overlates til nasjonale politikere og jurister?

Under Arendalsuka diskuterer KS, stortingspolitikere og lokalpolitikere utviklingen av selvstyret og forhold mellom stat og kommune. Blant annet får vi høre hvordan Vennesla kommune opplever bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav.

Sted: No. 1 Sportsbar

12.00 - 13.30 

By og land – mann mot mann

Hva er konsekvensene av sentralisering og er det en økende motsetning mellom by og bygd? Hva består i så fall denne motsetningen av? Er det slik at sentrale politikere ikke forstår de utfordringer bygde Norge har, eller er det slik at enkelte bevist spiller på motsetninger som ikke er der?

Sted: Kulturhuset, Sam Eydes Plass 2

14.00 -
15.30

Når trollete ord blir et demokratisk problem – FoU om hat og trusler

Hvorfor har debattklimaet blitt så hardt, og hva kan vi gjøre for å bidra til en god tone i samfunnsdebatten generelt og i valgkampen spesielt? Diskusjon om hvordan den enkelte, KS, media, og nasjonale myndigheter kan bidra til å håndtere og motarbeide forekomsten av hat og trusler mot folkevalgte. 


Sted: No. 1 Sportsbar

14.30 -
15.30

Er deltid bra eller dårlig? For arbeidstakeren, arbeidsplassen og integreringen. Vi tar diskusjonen

I år feirer vi 100 års jubileum for 8-timers dagen, men arbeidstid – og spesielt deltid – er fortsatt omstridt. Er deltid bra eller dårlig? Fungerer det som en vei inn i arbeidslivet, eller er det snarere en barriere mot fullverdig deltakelse og mot økonomisk selvforsørgelse? Og hva med innvandrerne – er deltidsjobb en god arena for integrering?

Sted: M/S Sandnes - Fafobåten 

 

15.00 -

16.00

Har Norge et digitalt eiendomsmarked?

Norge har i utgangspunktet et godt regulert og modent eiendomsmarked hvor digitaliseringen skjer i et komplekst samspill mellom stat, kommuner og markedsaktører. Men har vi et så digitalt eiendomsmarked som vi tror? 


Sted: Nonno Arendal

15.00 -
16.30

Hvor langt inn på elevers mobiler strekker skolens ansvar seg?

Den nye Opplæringsloven §9A slår fast at alt som påvirker elevenes læringsmiljø er skolens ansvar. Dette får konsekvenser for hvor skolens antimobbearbeid starter – og stopper.  Har skolen ansvaret for nettmobbingen som skjer etter skoletid? Er ikke dette foreldrenes ansvar? Hvordan skal skole/hjem/elever samarbeide om barnas liv på nett?

Sted: Telenors Arena

15.30 -
19.00

Vann er livsviktig, men er det prioritert?

Vann- og avløpssektoren står ovenfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. Dette gjør det nødvendig  at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. 

Sted: Café Lindvedske hus

16.00 -

16.50

Ung megafon - kulturpolitisk debatt. Kulturministeren møter ungdommen

Med bakgrunn i den nært forestående kulturmeldingen for barn og unge, inviterer vi til debatt hvor vi får høre ungdom snakke om kultur og hva som er viktig for dem, sammen med kulturminister Trine Skei Grande.

Sted: Torvet - utescenen

16.30 -
17.30

Er vi klar for, og er det mulig å jobbe på nye måter?

I takt med den digitale utviklingen, trangere økonomiske handlingsrom og økte forventninger fra innbyggerne, er ofte svaret på de mange utfordringer at «vi må løse oppgavene på nye måter».


Sted: No. 1 Sportsbar

17.30 -
18.30

Hvordan måle og fremme kvalitet i offentlige velferdstjenester?

NHO, KS og Forbrukerrådet er med hver sine utgangspunkt og perspektiver opptatt av at offentlige tjenester holder god kvalitet. Med det som utgangspunkt har arrangementet en faglig basert ramme og diskusjon om kvalitet i offentlige velferdstjenester. Det settes særlig fokus på hvordan vi kan måle kvalitet og hvordan vi kan koble måling av kvalitet til forbedring av kvalitet.


Sted: MØR biffhus

18.00 -
19.30

Også vi, når det blir krevet! Utenforskap: Hvordan løse de samfunnsmessige og personlige kostnadene?

Skal vi utvikle samfunnet, må vi få bukt med utenforskapet. Den gode nyheten er at det finnes tiltak som virker.

Vi inviterer til panelsamtale om livsmestring og psykisk helse, frafall i skole og arbeidsliv – om hva vi må passe oss for og hva vi kan gjøre.

Sted: Castelle 

Torsdag 15. august

08.00 -
09.00

Offentlige anskaffelser - et marked for alle

Konkurranse om oppgavene bidrar til en effektiv anvendelse av offentlige ressurser. Et velfungerende marked er åpent for alle. Det er ingen rasjonell grunn til å stenge ute bedrifter som ønsker å konkurrere, på grunn av høye terskelverdier, store landsdekkende rammeavtaler og uriktig bruk av avtalene. NHO er ikke opptatt av hvem som vinner kontrakten, men at de bedrifter som ønsker, skal få delta.

Sted: MØR biffhus

08.30 - 09.30 

Frokostseminar: Hvordan kan kommunen inkludere private barnehager i sin helhetlige utdannings- og oppvekstpolitikk

Frokostservering fra kl. 08:15

Hvilke utfordringer opplever kommunene og hvordan kan regelverket sørge for at alle barnehagebarn får et likeverdig tilbud? KS inviterer til frokost og samtale om kommunens mulighet til å inkludere private barnehager i sin helhetlige utdannings- og oppvekstpolitikk.


Sted: No. 1 Sportsbar

09.00 -
09.45

Fag og personalledelse sett fra fagarbeidernes ståsted i teknisk sektor

Er det slik at personer med spesialistkompetanse benyttes til det de er gode på? Blir en dyktig bygningsingeniør nødvendigvis en god personalsjef? Hvorfor er det slik at gode fagpersoner ofte blir personal og økonomiledere?

Sted: Madam Reiersen

10.00 - 11.30

Hva er drivkraften for utvikling av grønn mobilitet?

Hvordan kan offentlig sektor bidra til å utvikle grønne mobilitetsløsninger gjennom innkjøp og investeringer? Vi tar utgangspunkt i omstillingen av fergeflåten fra diesel- til el-drift og utslippsfrie byggeplasser og diskuterer hvordan offentlige aktører kan bidra til et marked for nye grønne løsninger og nye investeringer i næringslivet.

Sted: No. 1 Sportsbar

10.30 -
11.15

Kan kommunene gi innbyggerne likeverdige offentlige tjenester?

«Snakk om det!»  er tittel på den nye strategien for seksuell helse (2017-2022). Planen er tydelig på at god seksuell helse er viktig for alle mennesker gjennom hele livet. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for sine innbyggere fra graviditet til sykehjemsopphold, her hører også den seksuelle helse med. I dette arrangementet stiller vi spørsmålet: «Gir vi alle innbyggere like gode tjenester?»

Sted: Eureka kompetanse - Kursrom 2

10.30 -
11.30

Gode vertskommuner

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringsliv, løftet NHO og KS frem gode eksempler gjennom kåringen av Gode vertskapskommuner på Kommunalpolitisk toppmøte 9. april.  Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv. Den dialogen fortsetter vi i Arendalsuka.


Sted: MØR biffhus

11.00 -
12.00

Hvor smarte er egentlig norske kommuner?

Hvor smarte er egentlig norske kommuner? Utvikler kommunene smarte tjenester til sine innbyggere, er innbyggere involvert og flinke til å bruke teknologien?

Og hva er regjeringens strategi på området?


Sted: Madam Reiersen 

12.00 - 13.30

Hvilket utviklingsansvar skal offentlig sektor ta?

I digitaliseringen av offentlig sektor spiller leverandørene en sentral rolle ettersom de er ansvarlige for videreutviklingen og forvaltningen av de aller fleste digitale verktøy vi benytter. 


Sted: No. 1 Sportsbar

13.30 -
14.30

Trøbbel i velferdsstatens grenseflater. Samordning for bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Den moderne velferdsstatens innretting av tjenestene kan føre til svikt og utfordringer i oppfølgingen av utsatte barn og unge. Det er særlig når behovene er sammensatte og mange tjenester kan ha ansvar, at utfordringene oppstår. Manglende samarbeid kan føre til at behov ikke oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger. Blir det trøbbel i velferdsstatens grenseflater?


Sted: MS Sandnes, Fafobåten

13.30 -
14.30

Hvorfor er det så vanskelig å være varsler?

Frykten for gjengjeldelse gjør at mange arbeidstakere ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En av Norges mest kjente varslere, Per Yngve Monsen, har følt på kroppen hvor vanskelig det kan være.


Sted: MS Sandnes, Fafo-båten

14.00 - 15.00

Det store skiftet. Utenforskap-regnskapet og en samtale om hvordan vi skal flytte fjell 

Utenforskap handler først og fremst om menneskelige kostnader, men noen ganger trenger vi harde tall og fakta. For selv om vi vet at det lønner seg å investere i mennesker, taper ofte forebyggende tiltak i budsjettkamper. 


Sted: No. 1 Sportsbar

16.00 -
17.00

Én innbygger – en journal. Hva skal til for å lykkes?

Kreftforeningen, KS og FFO skal arrangere et møte om felles E-helse løsning for kommunene. Det er to temaer som vil være sentrale temaer for møte: Hvordan sikre god framdrift i planlegging og gjennomføring, samt hvordan sørge for at alle aktører i den kommunale helsetjenesten blir med?


Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A

Fredag 16. august

09.00 -
10.00

Medvirkning og medborgerskap: barn og unge i kommunepolitikk

I år er det kommunevalg. Og selv om kommunevalget har stor innvirkning på vår alles hverdag og velferd, er det én femtedel av Norges befolkning som ikke får stemme; nemlig barn. Derfor må barn og unges stemmer i kommunepolitikken komme til uttrykk gjennom andre demokratiske kanaler, noe det den siste tiden har vært mye fokus på i Norge.

Sted: No. 1 Sportsbar

09.00 -

Snasen – et læringsspill om lokaldemokrati

Har du noen gang lurt på hvordan det er å være rådmann i en kommune? Eller tenkt på hva slags konsekvenser det får om noen bestemmer seg for å bygge et omsorgssenter og ikke en ny skole? 

I dette nettbaserte spillet lærer du blant annet om kommunens oppgaver, lokaldemokrati, medvirkning og hvordan en kommune styres. Dette arrangementet passer for én skoleklasse med lærer(e). IKT Agder stiller med PC'er. Det er satt opp tre sesjoner: 

Kl. 09.00 - 10.15
Kl. 10.30 - 11.45
Kl. 12.15 -13.30


Sted: Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen, andre etasje

13.00 -
14.00

Kulturtanker

"Kulturtanker" er en festforestilling for og med barn og unge! Vi har blant annet invitert musikere, dansere fra Ungdomskompaniet, en forfatter og en skuespiller som har vunnet Drømmestipendet, og bedt dem vise hva de er opptatt av. Vi får og møte et av Norges fremste musikktalenter – en 10-åring som får de utroligste ting ut av instrumentet. Og det stopper ikke der: Vi får oppleve et band på scena som er i ferd med å gjøre stor suksess. Navnet slippes nærmere sommeren.