Mandag 12. august 

08.00 -
09.30

Aktiv fritid til barn og unge!

Det er dessverre ingen selvfølge at alle barn får være med på fritidsaktiviteter. Heldigvis jobber kommunene og frivilligheten målrettet for at barn og unge skal få muligheter til aktiv fritid. På dette frokostmøtet presenterer vi  gode tiltak for å inkludere alle barn og unge i en aktiv fritid og resultatene fra prosjektet «Aktiv fritid for barn og unge», deretter vil et panel med representanter fra KS, Frivillighet Norge og Universitetet i Agder (UiA) kort kommentere innleggene.

Sted: UiA-teltet

14.00 - 15.30

Deltid – en trussel mot samfunnsopppdraget?

Når en stor andel av de ansatte jobber deltid, påvirker dette hvordan brukerne opplever tjenestene, det påvirker arbeidsmiljøet og ikke minst arbeidsplassen. Bidrar deltidskultur både til amatørkultur og lite bærekraftige tjenester? 

Sted: No. 1 Sporsbar

14.00 -
16.00

Partnerskap mot mobbing


Stand

17.00 - 18.00

Hvordan jobber kommunene med bærekraftsmålene?

Samarbeid med Kommunalbanken

Sted: No. 1 Sporsbar

20.00 - 21.00

Debattoppvarming

Et par timer før partilederne møtes til valgkampens første store partilederdebatt i Kulturhuset i Arendal, varmer vi opp sammen med et par av landets fremste politiske kommentatorer. Marie Simonsen fra Dagbladet og Vidar Udjus fra Fædrelandsvennen vurderer den politiske situasjonen foran høstens lokalvalg i samtale med Kjell Erik Saure fra KS.


Sted: No. 1 Sporsbar

21.20 - 23.00

Partilederdebatten

Vi viser debatten på storskjerm


Sted: No. 1 Sporsbar

Tirsdag 13. august

08.00 
-
09.15

Frokostseminar: «Sjeføkonombattle»

Hør sjeføkonomene «battle» om aktuelle tema. Etter en runde med innlegg og replikkutvekslinger, åpner vi for spørsmål, motinnlegg og meningsytringer fra tilhørere.


Sted: No. 1 Sporsbar

08.00 -
09.00

Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg

Hvordan sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester i kommunene?

Vista Analyse vil presentere en ny rapport om utfordringsbildet helse- og omsorgstjenesten står overfor, og hva det betyr for:

  • muligheten til å gi likeverdige helse- og omsorgstjenester
  • muligheten til å rekruttere og beholde personell for å sørge for kompetanse, kvalitet og kapasitet i tjenestene.

Sted: Strand Café

09.00 -
10.00

Smarte bygder eller dumme distrikter

Det snakkes mye om SmartCities og alle mulighetene digitaliseringen vil utløse i byene. Vi snur på flisa og spør: Hva skjer med livet på bygda når den perfekte stormen bestående av kunstig intelligens, tingenes internett og 5G feier inn over landet? Blir det bare lett bris på bygda og storm i storbyene?


Sted: Telenor-teltet

09.30 
-
10.30

Hvordan kan fastlegeordningen se ut i fremtiden?

KS har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å utarbeide scenarioer om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning. På dette arrangementet presenteres og diskuteres de ulike scenarioene.

Sted: No. 1 Sporsbar

11.00 -
12.00

Mellom stolene – hvordan sikre bedre forebyggende helsetilbud for barn og unge i kommunene? 

Hvordan kan vi sikre en god oppvekst for alle? 15 til 20 prosent av alle norske ungdommer har til enhver tid nedsatt funksjon grunnet psykiske vansker, ifølge Folkehelseinstituttet.

Røde Kors inviterer til debatt under Arendalsuka hvor vi diskuterer de humanitære behovene vi ser for barn og unge og hvilke løsninger kommunene kan bidra med. Alle barn har rett til en god oppvekst!


Sted: Henri’s Kafé/Røde Kors huset

12.00
-
13.30

Kollapser kommunehelsetjenesten når fastlegene ikke orker mer?

Fastlegeordningen er i krise. Rekrutteringen til fastlegestillinger svikter over hele landet. Voksne fastleger har sluttet – eller vurderer å slutte. Den suksessfulle ordningen knaker i sammenføyningene: Står fastlegeordningen overfor en kollaps?  

Sted: Kulturhuset, Sam Eydes Plass 2 

12.00 -
13.30

Råtner Kommune-Norge på rot?

Rådgivende Ingeniørers Forenings eksperter har undersøkt vedlikeholdsetterslepet på kommunale/fylkeskommunale bygg og veier samt vann- og avløpssystemet. Rapporten viser et massivt vedlikeholdsetterslep på flere hundre milliarder kroner i norske kommuner og fylkeskommuner.

Tar kommunene vedlikeholdsetterslepet på alvor? Truer vedlikeholdsetterslepet funksjonaliteten på de kommunale tjenestene? Hva gjør staten for å sette kommunene i stand til å håndtere denne situasjonen?


Sted: Arendals Sjømandsforening, 3. etasje

13.45
-
15.15

Hvordan styrke det lokalpolitiske eierskapet til barnevernet

En barneverntjeneste som gir hjelp og beskyttelse til barn som trenger det, er avhengig av gode eiere både nasjonalt og lokalt. I denne workshopen drøftes hva som fremmer det lokalpolitiske eierskapet til barnevernet.

Sted: No. 1 Sporsbar

16.00 
-
17.30

Lokalt eierskap til anskaffelsesprosessen

Kommuner som går sammen om innkjøp må greie å ivareta konkurransen i leverandørmarkedet på en samfunnsøkonomisk bærekraftig måte for både oppdragsgiver og leverandører. Men hva må til for å lykkes?


Sted: No. 1 Sporsbar

16.30 -
17.30

Reddet liv skal også leves

Hva skal til for å redusere uønsket variasjon i helsetjenestens tilbud om rehabilitering? Og hva skal til for å bedre koordineringen og samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten?


Sted: Thon Hotel Arendal, Plenumssal, 2 etasje

17.45 -
18.45

Hvor godt takler kommunene ekstremvær?

Hvor godt er norske kommuner egentlig rustet til å håndtere følgene av klimaendringene og mer hyppig ekstremvær? Våren 2019 har forsikringsselskapet If, CICERO Senter for klimaforskning og IVL Det svenske miljøinstituttet undersøkt dette. Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader.  


Sted: Lindvedske hus

19.00 
-
22.00

Minglefest – kommunal aften

Samarbeidsarrangement med Kommunalbanken


Sted: No. 1 Sporsbar

Onsdag 14. august

08.00 - 09.30

Frokostseminar: Lærende arbeidsliv – hvordan fylle en reform med innhold?

Et lærende, inkluderende og konkurransedyktig arbeidsliv krever nye former for organisering og læring. For å komme dit, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom dem som tilbyr og etterspør opplæring. 


Sted: No. 1 Sporsbar

10.00 - 11.30

Er selvstyrt velstyrt?

I et godt lokaldemokrati er det lokale folkevalgte som setter dagsorden, styrer ressursbruken - og representerer og står til ansvar ovenfor innbyggerne. Selv om det er lang tradisjon for lokalt forankrede beslutninger i Norge, legger statlig styring press på lokaldemokratiet. Hva gjør statlig detaljstyring med lokaldemokratiet vårt? Hva blir følgene dersom lokaldemokratiet overlates til nasjonale politikere og jurister?

Under Arendalsuka diskuterer KS, stortingspolitikere og lokalpolitikere utviklingen av selvstyret og forhold mellom stat og kommune. Blant annet får vi høre hvordan Vennesla kommune opplever bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav. 

Sted: No. 1 Sporsbar

12.00 - 13.30 

By og land – mann mot mann

Hva er konsekvensene av sentralisering og er det en økende motsetning mellom by og bygd? Hva består i så fall denne motsetningen av? Er det slik at sentrale politikere ikke forstår de utfordringer bygde Norge har, eller er det slik at enkelte bevist spiller på motsetninger som ikke er der?

Sted: Kulturhuset, Sam Eydes Plass 2
12.00 -
13.30

Nettmobbing


Sted: Telenor-teltet

14.00 -
15.30

Når trollete ord blir et demokratisk problem – FoU om hat og trusler

Hvorfor har debattklimaet blitt så hardt, og hva kan vi gjøre for å bidra til en god tone i samfunnsdebatten generelt og i valgkampen spesielt? Diskusjon om hvordan den enkelte, KS, media, og nasjonale myndigheter kan bidra til å håndtere og motarbeide forekomsten av hat og trusler mot folkevalgte. 


Sted: No. 1 Sporsbar

16.30 -
17.30

Er vi klar for og er det mulig å jobbe på nye måter?

I takt med den digitale utviklingen, trangere økonomiske handlingsrom og økte forventninger fra innbyggerne, er ofte svaret på de mange utfordringer at «vi må løse oppgavene på nye måter».


Sted: No. 1 Sporsbar

17.00 -
18.00

Hvordan måle og fremme kvalitet i offentlige velferdstjenester?

NHO, KS og Forbrukerrådet er med hver sine utgangspunkt og perspektiver opptatt av at offentlige tjenester holder god kvalitet. Med det som utgangspunkt har arrangementet en faglig basert ramme og diskusjon om kvalitet i offentlige velferdstjenester. Det settes særlig fokus på hvordan vi kan måle kvalitet og hvordan vi kan koble måling av kvalitet til forbedring av kvalitet.


Sted: MØR biffhus

Torsdag 15. august

08.00 - 09.30 

Frokostseminar: Hvordan kan kommunen inkludere private barnehager i sin helhetlige utdannings- og oppvekstpolitikk

Hvilke utfordringer opplever kommunene og hvordan kan regelverket sørge for at alle barnehagebarn får et likeverdig tilbud? KS inviterer til frokost og samtale om kommunens mulighet til å inkludere private barnehager i sin helhetlige utdannings- og oppvekstpolitikk.


Sted: No. 1 Sporsbar

10.00 - 11.30

Hva er drivkraften for utvikling av grønn mobilitet?

Hvordan kan offentlig sektor bidra til å utvikle grønne mobilitetsløsninger gjennom innkjøp og investeringer? Vi tar utgangspunkt i omstillingen av fergeflåten fra diesel- til el-drift og utslippsfrie byggeplasser og diskuterer hvordan offentlige aktører kan bidra til et marked for nye grønne løsninger og nye investeringer i næringslivet.

Sted: No. 1 Sporsbar

10.30 -
12.00

Gode vertskommuner

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringsliv, løftet NHO og KS frem gode eksempler gjennom kåringen av Gode vertskapskommuner på Kommunalpolitisk toppmøte 9. april.  Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv. Den dialogen fortsetter vi i Arendalsuka.


Sted: MØR biffhus

12.00 - 13.30

Hvilket utviklingsansvar skal offentlig sektor ta?

I digitaliseringen av offentlig sektor spiller leverandørene en sentral rolle ettersom de er ansvarlige for videreutviklingen og forvaltningen av de aller fleste digitale verktøy vi benytter. 


Sted: No. 1 Sporsbar

13.30 -
14.30

Trøbbel i velferdsstatens grenseflater. Samordning for bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Den moderne velferdsstatens innretting av tjenestene kan føre til svikt og utfordringer i oppfølgingen av utsatte barn og unge. Det er særlig når behovene er sammensatte og mange tjenester kan ha ansvar, at utfordringene oppstår. Manglende samarbeid kan føre til at behov ikke oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger. Blir det trøbbel i velferdsstatens grenseflater?


Sted: MS Sandnes, Fafobåten

13.30 -
14.30

Hvorfor er det så vanskelig å være varsler?

Frykten for gjengjeldelse gjør at mange arbeidstakere ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En av Norges mest kjente varslere, Per Yngve Monsen, har følt på kroppen hvor vanskelig det kan være.


Sted: MS Sandnes, Fafo-båten

14.00 - 15.30

Det store skiftet. Utenforskap-regnskapet 

Utenforskap handler først og fremst om menneskelige kostnader, men noen ganger trenger vi harde tall og fakta. For selv om vi vet at det lønner seg å investere i mennesker, taper ofte forebyggende tiltak i budsjettkamper. 


Sted: No. 1 Sporsbar

16.00 -
17.00

Én innbygger – en journal. Hva skal til?

Kreftforeningen, KS og FFO skal arrangere et møte om felles E-helse løsning for kommunene. Det er to temaer som vil være sentrale temaer for møte: Hvordan sikre god framdrift i planlegging og gjennomføring, samt hvordan sørge for at alle aktører i den kommunale helsetjenesten blir med?


Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A

Fredag 16. august

09.00 -
10.00

Barnevennlige kommunepolitikk

Barnevennlige kommunepolitikk og regionale forskjeller i offentlige tjenester til barn og unge.

Sted: No. 1 Sporsbar

09.00 -

Snasen – et læringsspill om lokaldemokrati

Har du noen gang lurt på hvordan det er å være rådmann i en kommune? Eller tenkt på hva slags konsekvenser det får om noen bestemmer seg for å bygge et omsorgssenter og ikke en ny skole? 

I dette nettbaserte spillet lærer du blant annet om kommunens oppgaver, lokaldemokrati, medvirkning og hvordan en kommune styres. Dette arrangementet passer for én skoleklasse med lærer(e). IKT Agder stiller med PC'er. Det er satt opp tre sesjoner: 

Kl. 09.00 - 10.15
Kl. 10.30 - 11.45
Kl. 12.15 -13.30


Sted: Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen, andre etasje