Minoritetsrådgiverordningen hører naturlig hjemme i fagfellesskap med lærere, sosiallærere, sosialrådgivere.
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Tirsdag 1. desember møttes KS og Kunnskapsdepartementet til bilateralt møte om integrering. KS tok til orde for å flytte arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne fra IMDi til fylkeskommunene, og oppfordret regjeringen til å se til erfaringer fra Viken fylkeskommune, som også deltok i møtet.

- Ansvaret bør flyttes snarest mulig. Minoritetsrådgiverne utgjør førstelinjen i regjeringens satsing på bekjempelse av negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i innvandrermiljøer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Fagkompetanse på veiledning av ungdom er et kommunalt og fylkeskommunalt ansvar.  Minoritetsrådgiverordningen hører derfor naturlig hjemme i fagfellesskap med lærere, sosiallærere, sosialrådgivere, med flere. Med sin regionale kunnskap har fylkeskommunen en større fleksibilitet ved lokal tilpasning og samordning, sier Gram.

Vil evaluere kriteriene for bosetting av flyktninger

KS tok også opp dagens kriterier for bosetting av flyktninger. KS mener det blir lagt for stor vekt på de kvantitative utregningene. Før var det Nasjonalt Utvalg som fastsatte disse kriteriene, men de siste to årene har Kunnskapsdepartementet fastsatt dem. Disse er inndelt i kvantitative (beregnet på statistiske data) og kvalitative kriterier.

- Statistikken fanger ikke reelt sett opp hvilke kommuner som har stor kapasitet, lang erfaring og god kompetanse på å ta imot flyktninger. Statistikkfokuset har medført behov for store justeringer i ettertid. Vi håper statsråden lytter til våre innspill og revurderer kriteriene, sier Bjørn Arild Gram.

Vil revurdere å ha egne mottak for karantene

Mange kommuner har utfordringer med å bosette overføringsflyktninger som kommer nå til karantene i 10 dager. Dette krever mye tilrettelegging og ekstra ressurser. KS har bedt Regjeringen om å evaluere ordningen med karantene, og vurdere på ny om det skal være egne karantenemottak for flyktninger, der de kan oppholde seg før de kommer til kommunene.

- Vi har snakket med flere kommuner som har opplevd dette som en ekstra utfordring, i en allerede krevende tid. De fleste gir uttrykk for at det er vanskelig å bygge opp et tillitsforhold i en situasjon da kontakten skal foregå på god avstand og kun i korte tidsrom, med smittevernutstyr, sier Bjørn Arild Gram.

Andre saker som ble tatt opp var tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker, integreringspakken i forbindelse med koronapandemien, status for integreringsarbeidet og arbeidet med å implementere den nye integreringsloven.