Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til staten fra 1. juni 2020. Siden forslaget fremmes av en flertallsregjering, er det svært sannsynlig at forsalget vedtas.

- Forslaget er uheldig i et lokaldemokrati perspektiv fordi kommunenes ansvar for eget skattegrunnlag svekkes. KS vil imidlertid legge til rette for at overføringen kan gjennomføres med gode prosesser. Vi er opptatt av at kommunesektorens tilgang til informasjon ikke svekkes. Kommunenes skattegrunnlag er ulikt, og informasjonen må være tilstrekkelig detaljert for å sikre god budsjett- og økonomiplanlegging, sier Helgesen.

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue og naturressursskatt utgjør godt over 35 prosent av kommunesektorens inntektsgrunnlag. Kommunal skatteoppkreving har bidratt til at kommunene har hatt god tilgang på styringsinformasjon om den lokale skatteutviklingen, og de underliggende årsakene til utviklingen. I økonomiplanlegging og annen planlegging, både på kort og lengre sikt, er dette kritisk informasjon.

KS har forventninger om at regjeringen legger opp til gode samhandlingsprosesser med kommunesektoren i forkant av overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten. Kommunenes og fylkeskommunes behov for planleggings- og styringsinformasjon må ivaretas, jfr. kommunelovens forventninger og krav til økonomiforvaltningen. Videre bør det som en del av arbeidet foretas en kvalitetssikring av uttrekksbeløpet. Systemer og rutiner må være på plass i god tid før overføringen.

-  Omorganisering er alltid forbundet med en viss risiko. Ansatte i skatteoppkrevingen har unik og god kompetanse. Det er avgjørende at denne kompetansen ivaretas på en god måte ved oppgaveoverføringen, sier Helgesen.

Ønsker gjennomgang av regler for kompensasjon av merverdiavgift

Mange kommuner prioriterer å bygge nye svømmeanlegg, både med tanke på folkehelsen og svømmeopplæringen. Men kommunene opplever usikkerhet om i hvilken grad de får kompensasjon for inngående merverdiavgift ved bygging og drift av svømmeanlegg. Regelverket for merverdiavgiftskompensasjon og skattemyndighetenes fortolkning av dette gjør at mange kommuner kun delvis får refundert merverdiavgift. En konsekvens er at åpningstidene i anleggene begrenses. Folkehelsen blir taperen.

- For å unngå unødvendige begrensninger i bruken av kultur og idrettsanlegg, vil KS invitere Finansdepartementet til en gjennomgang av regelverket for merverdiavgiftskompensasjon.

Endring i veibruksavgift på flytende drivstoff

I forslaget til statsbudsjett for 2020 vil regjeringen innføre veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff, både innenfor og utenfor omsetningskravet På 20 pst (fra 2020).  Kollektivtransportforeningen har pekt på at veibruksavgift på biodiesel vil gi økte kostnader for fylkeskommunene på 271 millioner kroner pr år, hvis de ikke erstatter forbruket av biodiesel med fossilt diesel, noe som i så fall ville kunne innebære en mulig økning i CO2-utslipp fra kollektivtrafikken på 200 000 tonn CO2-ekvivalenter. Finansdepartementet mener imidlertid at forslaget ikke medfører endring i prisene på (bio)drivstoff. 

-  Vi ble enige i møtet om at Finansdepartementet gir KS en nærmere skriftlig redegjørelse for sin vurdering av hvordan forslaget om veibruksavgift på biodiesel vil virke inn på klimagassutslipp og på fylkeskommunenes økonomi. Dette vil være grunnlag for en videre dialog mellom departementet og KS om dette, sier Helgesen.

Kvalitetssikringsordning for digitalisering

KS er bekymret for at den nye kvalitetssikringsordningen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp at digitaliseringsprosjekter skiller seg vesentlig fra mer fysiske prosjekter som bygg- og anlegg.

- Det pågår store utviklingsprosjekter der vi tidlig i løpet ikke har alle svarene på hvordan løsningene blir til slutt eller hvordan arbeidet best bør organiseres. Dagens teknologi og mulighetsrom utvikler seg så raskt at de fleste digitaliseringsprosjekter søker gode løsninger i takt med dette, og kunnskap om best tilnærming bygges opp underveis. Vi er derfor bekymret for at kvalitetssikringsordningen ikke ivaretar behovene for trinnvis smidig utvikling.  Dette er til hinder for innovasjon og nytenking og kan i beste fall øke risikoen for at  prosjekter mislykkes sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon Regjeringen foreslå å flytte Skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten