- Finansiering, ansvar og myndighet må henge sammen slik at vi sammen kan sikre gode rammevilkår for kulturlivet på tvers av forvaltningsnivåene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

- Gjennom å styrke dialogen mellom forvaltningsnivåene kan vi i sterkere grad  ivareta og løfte landets kulturinstitusjoner. For å ivareta en nasjonal kulturpolitikk må også alle nivåene ha en reell mulighet til å ivareta sine oppgaver og sin styringsrett etter oppgaveoverføringen i regionreformen.

Offentlig sektor har interesse av å ha et levende og mangfoldig kulturliv, og kulturinstitusjonene fungerer gjerne som motorer i sine samfunn. Med utgangspunkt i dette har forvaltningsnivåene ulike former for eierskap gjennom for eksempel aksjer i ulike institusjoner, samt at det tildeles forskjellige former for tilskudd til både drift, investeringer, nybygg osv.

KS ønsker å diskutere de grunnleggende strukturene og prinsippene for offentlig styring og utvikling av landets kulturinstitusjoner. Dette bør vi gjøre i tett dialog mellom KS, staten og kommunesektoren.

-Fordi ansvaret for finansieringen er delt mellom forvaltningsnivåene er det viktig at eierskap, myndighet og ansvar ses i sammenheng. Vi må unngå at høy prosentandel eierskap gir størst myndighet på ett nivå, samtidig som hovedansvar for finansiering men mindre myndighet ligger på et annet nivå, sier Gunn Marit Helgesen.

Staten og KS er enige om en styrket dialog mellom forvaltningsnivåene, slik at vi sammen kan realisere en nasjonal kulturpolitikk, og utvikle og styrke fremtidens kulturliv.

Andre saker som ble diskutert i møtet:

  • Merverdiavgift på kultur- og idrettsområdet
  • Hatefulle ytringer