- KS ber KMD utrede hvordan lovverket kan endres for bedre å forebygge og håndtere hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS ønsker å verne om demokratiet gjennom sterkere innsats for å forebygge, håndtere og trygge lokale folkevalgte som utsettes for hatefulle ytringer og trusler. Folkevalgte i kommuner og fylkesting er særlig sårbare og utsatte. De mangler både en beskyttelse i lovverket og den beskyttelsen nasjonale politikere har gjennom et stort og profesjonelt støtteapparatet, og med politi og PST rundt seg. De er fritidspolitikere, de er vanlige folk med jobb i lokalmiljøet og som møter innbyggerne direkte. Unge er særlig sårbare.

- Når folk som ytrer seg i den offentlige debatten utsettes for grove personangrep og trusler trues demokratiet. Det gjør at folk ikke tør å ytre seg, at de ikke ønsker å engasjere seg i politiske partier og lokalpolitikk, eller at de trekker seg fra politikken. Derfor ber vi regjeringen utrede om hatefulle ytringer og trusler rettet mot folkevalgte kan virke som en særlig straffeskjerpende omstendighet i loven, sier Helgesen.

En KS-undersøkelse fra 2019 viser at 4 av 10 lokalpolitikere har blitt utsatt for hets eller trusler.  Halvparten av dem uttaler at de har vurdert å trekke seg som politiker, mens 15 prosent har sluttet.

Vindkraft

KS er opptatt av at kommunesektoren får økt myndighet i vindkraftsaker. Plan- og bygningsloven må gjelde også for vindkraftsaker.  Selv om regjeringen har besluttet å ikke gå videre med forslaget om nasjonal ramme for vindkraft, har systemet for behandling av vindkraftsaker store mangler.

- Vi mener forholdet mellom energiloven, forvaltningsloven og plan- og bygningsloven bør bli bedre. Det er viktig at kommunesektoren blir hørt i sterkere grad. Det må utformes et system som i størst mulig grad er egnet til å styrke tillit og legitimitet. Det må bygge på og styrke det lokale selvstyret, sier Helgesen.