Det var et positivt møte. Vi fikk bekreftet at kommunene skal kompenseres for de ekstrakostnadene vi ser at regelendringen i AAP påfører dem.
Gunn Marit Helgesen

- På vegne av kommunesektoren tok vi fra KS opp både utfordringene med driftskostnader ved investeringer til lavutslippssamfunnet, effekten av nye regler for krav til spesialisering hos fastleger, hvordan vi skal møte krav til økt kompetanse og behovene for radikal innovasjon, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Veiledning av fastleger

Kommunen har fra 1. mars i år fått plikt til å drive veiledning av allmennleger i spesialisering. Helgesen løftet behov for klargjøring av hva som ligger i begrepene veiledning og supervisjon, og understreket utfordringene kommunene står i overfor fastlegene.

- Kommunene har fått plikt til at erfarne leger skal veilede nye leger, uten at kommunene har instruksjonsmyndighet overfor legene. I tillegg mener vi at den nye ordningen er underfinansiert med mer enn 60 millioner utover tilskuddsordningen fra staten, sier Helgesen.

Innovasjon og en invitasjon

KS er godt fornøyd med å være involvert i arbeidet med Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, men det gjenstår diskusjoner om hvordan komme videre med rammer for radikal innovasjon. KS tok i møtet opp det dilemma som ligger i ønsket om innovasjon, og hvordan hente ut gevinstrealisering av innovasjon og digitalisering sett opp mot stadig flere innslag av detaljstyring fra statens side.

- Derfor er jeg glad for at kommunalministeren responderte positivt på vår invitasjon til å møte Hovedstyret i KS til politisk diskusjon om hvordan kommunesektor og stat sammen skal realisere de radikale innovasjonene som trengs for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn., sier Helgesen.

Arbeidsavklaringspenger

KS tok også opp innstramming i arbeidsavklaringspenger (AAP) og konsekvenser for sosialhjelputgiftene i kommunene. KS gjentok forventningen om at regelendringen må kompenseres.

- Det var et positivt møte. Vi fikk bekreftet at kommunene skal kompenseres for de ekstrakostnadene vi ser at regelendringen i AAP påfører dem, sier Helgesen.

Lavutslippssamfunnet

Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for lavutslippssamfunnet, som kommunesektoren ønsker å følge opp. Innfasingen av el-fergene regnes som et av de beste eksemplene på et grønt skifte her i landet. Samtidig har de fylkeskommunene som har satset på dette fått vesentlig økte driftskostnader, som nå går utover andre satsinger. En utredning som Menon og TØI har gjort for KS viser at disse driftsutgiftene vil øke ytterligere fram til 2030. Det er derfor en viktig klimasak for sektoren å skaffe driftsmidler til slike satsinger.

- Midler for nødvendig finansiering av en omstilling til fossilfrie- og/eller nullutslippsløsninger, i tråd med Stortingets og regjeringens mål om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025 er viktig. Slike driftsmidler vil også bidra til å oppnå regjeringens ambisjon om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030.

Men med dagens finansieringsordninger taper kommuner og fylker penger på dette fordi driftskostnadene er for høye, sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon KS’ innspill til regjeringen