Hvordan skal vi samarbeide for å sikre gode barnehager og skoler, god integrering og for å få til samstyring mellom stat og kommunesektoren for digitalisering av utdannings- og oppvekstområdet?

- For KS er det viktig at statlige myndigheter og kommunesektoren samarbeider godt for å gi barn og unge gode barnehager og skoler. Derfor har KS og KD en avtale om dette som vi følger opp dette i de bilaterale konsultasjonsmøtene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. - Det er også viktig å se alle gode ønsker for oppvekstområdet i sammenheng med de utfordringene som skisseres i Perspektivmeldingen.

Se tjenester i sammenheng

KS er opptatt av at den varslede Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende felleskap bidrar til å støtte opp under lokale og regionale strategier og virkemidler for økt kvalitet. Dersom vi skal få til utvikling i barnehage og skole, må kommuner og fylkeskommuner støttes i å se ulike tjenester i sammenheng og til å organisere dem ut fra lokale behov og muligheter, mener KS.

Arbeid med barnehage- og skolemiljø

Et viktig tema på konsultasjonsmøtet var opplæringsloven kap. 9A om skolemiljø. KS får ulike tilbakemeldinger fra medlemmene. På den ene siden fortelles det om økt bevissthet om å ta på alvor elevenes opplevelser og på å følge med og gripe inn. På den andre siden problematiseres forholdet mellom den ene eleven og alle de andre elevene, at vedtak fra fylkesmannen i enkeltsaker tar svært mye ressurser og at mange som arbeider på skolen er utrygge på sin egen rettssikkerheten. KS er opptatt av at både det som er bra med kapittel 9A, at det som er problematisk blir drøftet og at begge deler tas med i det videre arbeidet med barnehage- og skolemiljø.

Internkontrollbestemmelsen i den nye kommuneloven er tydelig på kommunedirektørens ansvar og for KS er det viktig at dette overordnede ansvaret også gjelder kapittel 9A. KS støtter ikke et forslag om at man i tillegg til kommunedirektørens ansvar, skal gi rektor et eget internkontrollansvar i opplæringsloven.

Kommunedirektøren har et overordnet ansvar for at alle lover og regler som gjelder kommunesektoren blir fulgt. Dobbeltbestemmelser i særlovene forkludrer dette ansvaret og kan bidra til at kommunens og fylkeskommunes ansvar for at barn og unge har trygge barnehager og skoler, blir utydelig, sier Gunn Marit Helgesen. For KS er det viktig at ansvaret er tydelig plassert det det faktisk hører hjemme. 

Andre temaer som ble drøftet i møtet var fagfornyelsen, regulering av private barnehager, oppfølging av opplæringslovutvalgets utredning og KS’ ønske om lovmedvirkning i arbeidet med en samordningslov for arbeid rettet mot utsatte barn og unge.

Påpekte mangelfull finansiering

KS deler regjeringens overordnede mål for integreringspolitikken om at arbeid fortsatt bør være bærebjelken. KS er samtidig kritisk til flere av forslagene til bestemmelser i ny integreringslov som er på høring.

- KS stiller særlig spørsmål ved sammenhengen mellom en del av forslagene og prinsippene knyttet til det kommunale selvstyret, sier Gunn Marit Helgsen. KS vil komme tilbake til dette i høringsuttalelsen sin. For KS var det ellers viktig å påpeke mangelfull finansiering av bosatte med nedsatt funksjonsevne.

Ønsker samstyringsmodell

Når det gjelder digitalisering er KS opptatt av å få til en velfungerende struktur for samstyring mellom kommunesektoren og statlige etater, for blant annet å avklare ansvarsdelingen for utvikling og forvaltning av sentrale nasjonale fellesløsninger og standarder, for å sikre en forutsigbar finansiering av sektorkritiske løsninger og for å etablere arenaer for samhandling i utviklingen av nasjonale fellesløsninger. KS ønsker å få på plass et administrativt samarbeid om en samstyringsmodell mellom stat og kommunesektoren for digitalisering av utdannings- og oppvekstområdet.

- Skal vi lykkes med digitalisering i skole- og barnehagesektoren, må vi sikre at vi har en trygg og solid grunnmur i bunn. Det er nå i ferd med å utvikles flere nasjonale fellesløsninger og standarder på både statlig og kommunal side, og det pågår prosjekter der det er behov for nasjonal samordning og standardisering, sier Gunn Marit Helgesen. KS tar gjerne en pådriverrolle i etableringen av en samstyringsmodell for digitalisering på området utdanning og oppvekst etter inspirasjon av den man har for e-helseområdet.