Konsultasjonsmøter 2019

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Mer samarbeid om digitalisering

Mer samarbeid om digitalisering

Kommunesektoren vil fremover møte en mer samlet statlig sektor i spørsmål om digitalisering. Det er et av tiltakene digitaliseringsminister Nikolai Astrup ser for seg i oppfølgingen av strategien «Én digital offentlig sektor.»

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

-KS har bedt om at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på spørsmålet om informasjonsflyt når skatteinnkrevingen overføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Diskuterte samarbeid for å sikre gode barnehager og skoler

Diskuterte samarbeid for å sikre gode barnehager og skoler

Det bilaterale konsultasjonsmøtet mellom Kunnskaps- og integreringsdepartementet og KS drøftet tre hovedsaker: oppfølging av avtalen om kvalitetsutvikling i barnehage og skole, integrering og digitalisering.

Hat, trusler og vindkraft

Hat, trusler og vindkraft

Hvordan skal vi jobbe for å forebygge hat og trusler, og hvordan sikre kommunene økt myndighet i vindkraftsaker, var tema da politisk ledelse i KS møtte kommunalminister Monica Mæland til konsultasjonsmøte torsdag.

Diskuterte heltid med arbeidsministeren

Diskuterte heltid med arbeidsministeren

Hvordan skape heltidskultur, var tema da politisk ledelse i KS møtte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til bilateralt konsultasjonsmøte mandag.

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS mener at regionreformen aktualiserer behovet for felles prinsipper for styring av kulturinstitusjoner. Det var ett av temaene som ble diskutert da politisk ledelse i KS møtte Kulturdepartementet til bilateralt konsultasjonsmøte.

God diskusjon med regjeringen

God diskusjon med regjeringen

Gunn Marit Helgesen og representanter fra Hovedstyret i KS, har møtt kommunalministeren og politisk ledelse fra store deler av regjeringen til samtale om både lavutslippssamfunnet, digitalisering og innovasjon, kompetanse, arbeidsliv og velferdssamfunnet.

KS’ forventninger til regjeringen

KS’ forventninger til regjeringen

Kommunesektoren trenger økonomisk handlingsrom og lokal handlefrihet for å kunne effektivisere, omstille og gi befolkningen gode tjenester. I konsultasjonsmøtet med regjeringen tok KS opp både dette, og bekymring for at lokalt selvstyre svekkes.

Faste konsultasjonsmøter med regjeringen

Faste konsultasjonsmøter med regjeringen

Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS er en formalisert arena for dialog og samhandling om statlige rammer og måloppnåelse innen kommunesektoren. Det er to møter i vårsesjonen og møter med de ulike departementene om høsten.

KONTAKT