Konsultasjonsmøter 2019

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

- Det nye ansvaret som følgjer av regionreforma på landbruksområdet må få skikkeleg finansiering dersom vi skal nå potensiala som ligg i reforma, sa styreleiar Gunn Marit Helgesen i møte med landbruksminister Olaug Bollestad.

Videre dialog om styrking av kompetansen i barnevernet

Videre dialog om styrking av kompetansen i barnevernet

I møtet med barne- og familieministeren pekte KS på utfordringer med Bufdirs anbefalinger til kompetansekrav i barneverntjenesten. KS vil drøfte videre alternative løsninger som kan styrke de ansattes kompetanse, men unngå normerte krav.

KS tok opp vindkraft, flaum- og rassikring med regjeringa

KS tok opp vindkraft, flaum- og rassikring med regjeringa

Betre forvalting i vindkraftsaker og meir midlar til førebygging mot flaum og skred stod på dagsorden då KS møtte olje- og energiministeren 16. desember.

Hvordan nå de nasjonale klimamålene?

Hvordan nå de nasjonale klimamålene?

Dette var en av sakene KS ville drøfte med klima- og miljøministeren i høstens konsultasjonsmøte. KS tok også opp videre oppfølging av forslag til lovendringer for innføring av overvannsgebyr og konsekvensene av store merkostnader for drift av el-ferger.

Behov for avklaringer fra samferdselsministeren

Behov for avklaringer fra samferdselsministeren

I konsultasjonsmøtet med samferdselsministeren hadde KS flere spørsmål knyttet til samferdselsoppgaver som skal overtas av fylkeskommunene. I tillegg tok KS opp garantiansvaret for store vegprosjekter og merkostnadene til drift av utslippsfrie ferger.

Mer samarbeid om digitalisering

Mer samarbeid om digitalisering

Kommunesektoren vil fremover møte en mer samlet statlig sektor i spørsmål om digitalisering. Det er et av tiltakene digitaliseringsminister Nikolai Astrup ser for seg i oppfølgingen av strategien «Én digital offentlig sektor.»

Forventer en mer robust digital infrastruktur

Forventer en mer robust digital infrastruktur

KS er bekymret for sårbarheten i dagens infrastruktur, og ber regjeringen sikre at mobilnettet, bredbåndsnettet og Nødnett er robust nok for den videre digitaliseringen i kommunal sektor.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

-KS har bedt om at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på spørsmålet om informasjonsflyt når skatteinnkrevingen overføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Diskuterte samarbeid for å sikre gode barnehager og skoler

Diskuterte samarbeid for å sikre gode barnehager og skoler

Det bilaterale konsultasjonsmøtet mellom Kunnskaps- og integreringsdepartementet og KS drøftet tre hovedsaker: oppfølging av avtalen om kvalitetsutvikling i barnehage og skole, integrering og digitalisering.

Hat, trusler og vindkraft

Hat, trusler og vindkraft

Hvordan skal vi jobbe for å forebygge hat og trusler, og hvordan sikre kommunene økt myndighet i vindkraftsaker, var tema da politisk ledelse i KS møtte kommunalminister Monica Mæland til konsultasjonsmøte torsdag.

Diskuterte heltid med arbeidsministeren

Diskuterte heltid med arbeidsministeren

Hvordan skape heltidskultur, var tema da politisk ledelse i KS møtte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til bilateralt konsultasjonsmøte mandag.

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS mener at regionreformen aktualiserer behovet for felles prinsipper for styring av kulturinstitusjoner. Det var ett av temaene som ble diskutert da politisk ledelse i KS møtte Kulturdepartementet til bilateralt konsultasjonsmøte.

God diskusjon med regjeringen

God diskusjon med regjeringen

Gunn Marit Helgesen og representanter fra Hovedstyret i KS, har møtt kommunalministeren og politisk ledelse fra store deler av regjeringen til samtale om både lavutslippssamfunnet, digitalisering og innovasjon, kompetanse, arbeidsliv og velferdssamfunnet.

KS’ forventninger til regjeringen

KS’ forventninger til regjeringen

Kommunesektoren trenger økonomisk handlingsrom og lokal handlefrihet for å kunne effektivisere, omstille og gi befolkningen gode tjenester. I konsultasjonsmøtet med regjeringen tok KS opp både dette, og bekymring for at lokalt selvstyre svekkes.

Faste konsultasjonsmøter med regjeringen

Faste konsultasjonsmøter med regjeringen

Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS er en formalisert arena for dialog og samhandling om statlige rammer og måloppnåelse innen kommunesektoren. Det er to møter i vårsesjonen og møter med de ulike departementene om høsten.

KONTAKT