Det sa styreleder Gunn Marit Helgesen under det faste konsultasjonsmøtet med samferdselsminister Jon Georg Dale 14. november. I delegasjonen fra KS deltok også hovedstyremedlemmene Gunn Berit Gjerde og Ole Haabeth. Det sentrale rådmannsutvalget var representert ved Bente Hedum.

Stortingets beslutning om å overføre ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene fra 2020 vil bidra til å endre fylkeskommunenes rolle fra en påvirkerrolle på fiskerihavnprioriteringer til et helhetlig beslutnings- og utbyggingsansvar. For å lykkes i samfunnsutviklerrollen er forutsigbare økonomiske rammer og tilstrekkelig kompetanse avgjørende. Fiskerihavnenes betydning for næringsutvikling og regional utvikling vil være i endring i årene som kommer.

I møtet med samferdselsministeren uttrykket KS bekymring for at planlegging av fiskerihavnetiltak stoppet opp i 2017 etter at overføring av ansvaret ble vedtatt i Stortinget. KS mener dette bidrar til å svekke muligheten for nye tiltak fra 2020. Typiske fiskerihavntiltak er utbygging og utvikling av infrastruktur i fiskerihavnene. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskeri- og oppdrettsnæringen i kommunene.

Fylkeskommunene selv mener at den over 100 års lange erfaringen med fiskerihavner i Kystverket bør innebære at de bidrar til å sikre best mulige forutsetninger for fylkeskommunen. KS foreslår derfor flere arbeidsseminarer med Kystverket gjennom 2019 hvor blant annet ressursbruk, organisasjonsmodeller, overføringsavtaler og opplæringstiltak skal stå på dagsordenen. KS mener den modellen Kystverket selv har lagt frem for kompetanseoverføring ikke er tilstrekkelig.

KS ba departementet vurdere om planmidler til fiskerihavner for 2019 i statsbudsjettet kan benyttes i kompetanseoverføringsarbeidet.

Fakta

Kystverket har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å inngå avtale med den enkelte fylkeskommune om overføring av aktuelle fiskerihavner. Som grunnlag for avtalene forutsetter departementet at Kystverket ferdigstiller sitt pågående arbeid med en portal med tilstrekkelig informasjon om eiendeler og eiendommer som skal overføres. Kystverket skal også kartlegge drifts- og vedlikeholdskostnader for anlegg og infrastruktur i forkant av avtaleinngåelsen med fylkeskommunene.