Det bilaterale konsultasjonsmøtet med Kulturdepartementet (KUD) er et av de faste møtene KS har med regjeringen gjennom året. Kulturminister Trine Skei Grande ledet møtet. 
Fra KS' politiske ledelse deltok styreleder Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder Mette Gundersen, 2. nestleder Bjørn Arild Gram og hovedstyremedlem Gunn Berit Gjerde . Fra Fylkesrådmannskollegiet deltok Øystein Ruud og fra sentralt Rådmannsutvalg deltok Bente Hedum. Fra administrasjonen i KS deltok områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide, avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug og rådgiver Ann Evy Duun.

Kulturmeldingen kommer snart
Hvordan kan Kulturdepartementet og KS samarbeide for en helhetlig, nasjonal kulturpolitikk der både lokalt, regionalt og statlig nivå samhandler på en best mulig måte? Dette ble blant annet diskutert på konsultasjonsmøtet med departementet. 

I Stortingsmeldingen Oppgaver til nye regioner presenteres Hagenutvalgets forslag til oppgaveoverføringer på kulturområdet. Det slås fast at den kommende kulturmeldingen vil foreslå at fylkeskommunene får et større ansvar for kulturoppgaver.
Kulturmeldingen vil blant annet komme med nye nasjonale kulturpolitiske mål, og foreslå prinsipper for oppgave- og ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet. Meldingen offentliggjøres fredag 23. november. 
Som grunnlag for anbefalingene om fremtidig ansvars- og oppgavefordeling har KUD gjennomført en intern utredning, hvor både Hagenutvalgets forslag, høringssvar til Hagenrapporten og innspill til kulturmeldingen blir grundig behandlet. Det har vært dialog med KS som ledd i dette arbeidet.

- Det er vesentlig at kulturpolitikk og forvaltningsoppgaver i fylkeskommunene foregår så nær deltakerne, utøvere og publikum som mulig. Fylkeskommunene står i en nøkkelposisjon til å fremme kunst og kultur med utgangspunkt i regionenes egne forutsetninger og på deres egne premisser. Det blir avgjørende å styrke den lokaldemokratiske innflytelsen i den nasjonale kulturpolitikken, sa Gunn Marit Helgesen. KS ber regjeringen legge til grunn at variasjonen i den lokale og regionale kulturpolitikken er nødvendig, og at depratementet må bidra til å ivareta dette ved å anerkjenne lokalt og regionalt handlingsrom .

Stortingsmelding om Kulturskolen
I møtet med Kulturdepartementet tok også KS opp forventninger til innhold om kulturskolene i stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Statsråden orienterte om sine ambisjoner for meldingen.

I august 2018 kunngjorde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande at de skal lage en felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur. 
- KS mener kultur og frivillighetens fellesskap er en viktig del av et godt oppvekstmiljø. Det er viktig at kulturtilbudene er tilpasset de lokale behov og forutsetninger, og at kommunene har handlingsrom til å utforme en kunnskapsbasert, helhetlig og inkluderende oppvekstpolitikk som gir alle barn og unge et godt og inkluderende oppvekstmiljø, sa Gunn Marit Helgesen. 
- I medlemsdialogen «Kultur for framtida» kommenterte mange medlemmer potensialet i en styrket samhandling mellom skole- og kultursektor. Det er et uttalt ønske å bygge ned grensene mellom de ulike tjenesteområdene. Dette vil kunne bidra til å nå flere.

Opplæringsloven pålegger alle kommuner å gi et kulturskoletilbud til sine innbyggere. Den kommende stortingsmeldingen må synliggjøre kulturskolene som skoleslag, mener KS. 
Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur må også undersøke hvordan det lokale handlingsrommet for samhandling mellom grunnopplæring og kulturskole kan styrkes.

Også spørsmål om den statlige frivillighetspolitikken, en gjennomgang av tilskuddsordning til idrettsanlegg i kommunene, Stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond og Ny nasjonal biblioteksstrategi 2020-2023 var tema i møtet mellom KS og Kulturdepartementet og kulturministeren under det faste årlige konsultasjonsmøtet.