Møtet var del av de faste møtene KS har med regjeringen gjennom året. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ledet møtet. Fra KS' politiske ledelse stilte styreleder Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder Mette Gundersen og hovedstyremedlem Gunn Berit Gjerde. Leder av det sentrale rådmannsutvalget, Bente Larssen, var også med.

Lavutslippsstrategien
Parisavtalen oppfordrer alle land til å utarbeide og sende inn langsiktige lavutslippsstrategier. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med en prosess for en langsiktig utslippsstrategi. Foreløpig er det imidlertid ikke informert om status for arbeidet med lavutslippsstrategien eller om eller hvordan andre aktører vil bli involvert i dette arbeidet.

For KS er det viktig å sikre at kommunesektoren blir en viktig aktør i regjeringens arbeid med omstilling til et lavutslippsamfunn. Som planmyndighet, ansvarlig for kollektivtrafikk, leverandør av offentlige tjenester og lokal samfunnsutvikler, vil kommunesektoren i stor grad kunne påvirke utslipp fra transport, avfall og bygg. Kommunesektoren bør derfor på et tidlig tidspunkt holdes orientert og involveres i regjeringens arbeid med strategien.

- Klimaløsninger som tas i bruk av norsk kommunesektor vil også kunne ha betydelig overføringsverdi til andre land. Ved flere anledninger har jeg erfart at det er stor interesse for norske løsninger internasjonalt, for eksempel satsingen på el-ferger, sa Gunn Marit Helgesen.

Klimastatistikk
Tross de klare forbedringene som er oppnådd gjennom Miljødirektoratets og KS’ treårige arbeid med å få på plass en ny statistikk for utslipp av klimagasser på kommunenivå, er det fortsatt behov for ytterligere arbeid med denne statistikken. Blant annet etterlyser storbyene mer detaljert informasjon om utslippene i form av aktivitetsdata og utslippsfaktorer fordelt på utslippskilder.

Etter mønster fra Oslos arbeid med klimabudsjettering, arbeider også andre kommuner nå med å få på plass egne klimabudsjetter. Forbedret statistikk vil være viktig både for dette arbeidet og for å få et tilstrekkelig og faktabasert grunnlag for valg av og gjennomføring av de mest effektive klimatiltakene. Mer detaljert informasjon og datagrunnlag er også påkrevd i rapporteringer til forskjellige internasjonale klimainitiativer hvor norske kommuner har påtatt seg mål og forpliktelser.

KS ba derfor statsråden om å bidra til at SSB's metodikk og datagrunnlag forbedres, men også å støtte opp om Miljødirektoratets arbeid med å forbedre kommunal klimastatistikk.

Krav om fossilfritt anleggsarbeid
KS ønsker å få i gang en utredning om hvordan kommunene kan sikres en hjemmel for å stille krav om fossilfrie byggeplasser og utslippsfri anleggsdrift. En utredning vil involvere flere andre aktører, men KS mener KLD som koordinerende departement for klimaspørsmål skal være vel orientert om kommunesektorens synspunkter i saken.

Kommuner og fylkeskommuner kan stille klimakrav i egne anbud og mange ønsker at tilsvarende krav skal kunne gjøres gjeldende også for andre utbyggere. Det er det ikke anledning til med det regelverket vi har i dag.

Faste møter med regjeringen i 2018