- Det er i dag innarbeidet praksis at fylkeskommunene stiller garanti for bompengeselskapers lån i statlige veiprosjekter. Det er en utfordring for fylkeskommunene at høye garantibeløp kan gi dårligere lånebetingelser ettersom lånegjeld og garantiansvar vurderes samlet, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i møte med finansminister Siv Jensen.

Fylkeskommunenes samlede garantiansvar for prosjekter på riks- og europavei utgjorde om lag 50 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Det er en stor utfordring for fylkeskommunene at høye garantibeløp kan redusere lånemulighetene.

Like konkurransevilkår
Ett annet tema som ble tatt opp da KS møtte Finansdepartementet var like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. En arbeidsgruppe foreslår en rekke tiltak for å øke konkurransen. KS mener at de samfunnsmessige konsekvensene av tiltak i liten grad er analysert og har derfor satt i gang et FOU oppdrag for å se nærmere på dette. Vi legger til grunn at EØS-avtalen skal overholdes, sier Helgesen.

For aktivitet som ikke omfattes av EØS-avtalen, må det velges løsninger som sikrer effektiv ressursbruk som fremmer konkurranse til fordel for innbyggere og lokalt næringsliv.

Endringer i eiendomsskatt 
- Eiendomsskatten kan bidra til at flere ansatte i skoler, helse og omsorgstjenesten eller barnehage. Faller den retten bort, må de kommunene som har eiendomsskatt kutte budsjettene sine tilsvarende, sa Helgesen da Finansdepartementet la frem sitt forslag.

- Når Finansdepartementet foreslår å innføre endringer er kommunene svært opptatt av hvilken effekt en eventuell lovendring vil ha for deres økonomiske situasjon, sier Helgesen.

KS har sendt et brev til Finansdepartementet med spørsmål om effektene av de foreslåtte endringer i eiendomsskatteloven i Statsbudsjettet for 2019.