Konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Her finner du en oppsummering fra høsten møter med de ulike departementene.

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Lavterskeltilbud for psykisk helse og rus, ressurskrevende tjenester og egenbetalingsordning for sykehjem og omsorgsboliger var blant temaene som ble tatt opp i møtet med Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

Store utfordringer med boligstiftelser

Store utfordringer med boligstiftelser

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov, ønsker KS endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov.

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker å bidra til bedre dialog og koordinering mellom kommuner, regioner og stat. - Vi vil være en aktiv stemme på vegne av kommunesektoren overfor departement og statlige myndigheter, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med KUD.

Ber staten ta ansvar

Ber staten ta ansvar

Garantiansvar i statlige veiprosjekter kan føre til dårligere lånebetingelser. I konsultasjonsmøte med Finansdepartementet torsdag 15. november ba KS regjeringen om å vurdere om staten bør ta dette ansvaret.

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

- KS mener det er viktig med et sterkt politisk fokus fremover for å sikre best mulig forutsetninger for en vellykket overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene. Derfor foreslår vi flere tiltak for tettere dialog og erfaringsutveksling.

Les mer

Hvordan nå de nasjonale klimamålene?

Hvordan nå de nasjonale klimamålene?

Dette var en av sakene KS ville drøfte med klima- og miljøministeren i høstens konsultasjonsmøte. KS tok også opp videre oppfølging av forslag til lovendringer for innføring av overvannsgebyr og konsekvensene av store merkostnader for drift av el-ferger.

Behov for mer forskning og kompetanse

Behov for mer forskning og kompetanse

Forskning og innovasjon i offentlig sektor må prioriteres for å sikre en bærekraftig utvikling. Kommunal sektor gir stadig flere tjenester til innbyggerne. Da må kommunene ha bedre kunnskap om hva som virker.

KS ønsker samarbeid for mer bærekraftig turisme

KS ønsker samarbeid for mer bærekraftig turisme

KS foreslår et bredt samarbeid med regjeringen om mer bærekraftig turisme. – Det er spesielt viktig å finne gode løsninger for finansiering av fellesskapsgoder, sier nestleder i KS, Mette Gundersen.

Behov for avklaringer fra samferdselsministeren

Behov for avklaringer fra samferdselsministeren

I konsultasjonsmøtet med samferdselsministeren hadde KS flere spørsmål knyttet til samferdselsoppgaver som skal overtas av fylkeskommunene. I tillegg tok KS opp garantiansvaret for store vegprosjekter og merkostnadene til drift av utslippsfrie ferger.

Forventer en mer robust digital infrastruktur

Forventer en mer robust digital infrastruktur

KS er bekymret for sårbarheten i dagens infrastruktur, og ber regjeringen sikre at mobilnettet, bredbåndsnettet og Nødnett er robust nok for den videre digitaliseringen i kommunal sektor.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen tema i møte med finansministeren

-KS har bedt om at det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på spørsmålet om informasjonsflyt når skatteinnkrevingen overføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT