Konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Oppsummering fra bilaterale konsultasjonsmøter 2018

Her finner du en oppsummering fra høsten møter med de ulike departementene.

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Konsultasjonsmøte med to statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet

Lavterskeltilbud for psykisk helse og rus, ressurskrevende tjenester og egenbetalingsordning for sykehjem og omsorgsboliger var blant temaene som ble tatt opp i møtet med Helse- og omsorgsdepartementet tirsdag.

Store utfordringer med boligstiftelser

Store utfordringer med boligstiftelser

I forbindelse med arbeidet med ny stiftelseslov, ønsker KS endringer som åpner for at kommunale stiftelser med boligsosialt formål kan oppløses uten at det stilles de strenge vilkårene som følger av dagens lov.

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker å bidra til bedre dialog og koordinering mellom kommuner, regioner og stat. - Vi vil være en aktiv stemme på vegne av kommunesektoren overfor departement og statlige myndigheter, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med KUD.

Ber staten ta ansvar

Ber staten ta ansvar

Garantiansvar i statlige veiprosjekter kan føre til dårligere lånebetingelser. I konsultasjonsmøte med Finansdepartementet torsdag 15. november ba KS regjeringen om å vurdere om staten bør ta dette ansvaret.

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

KS vil ha Kystverket tettere på fylkeskommunene

- KS mener det er viktig med et sterkt politisk fokus fremover for å sikre best mulig forutsetninger for en vellykket overføring av ansvaret for fiskerihavnene til fylkeskommunene. Derfor foreslår vi flere tiltak for tettere dialog og erfaringsutveksling.

Les mer

Koronakrisen preget møte med regjeringen

Koronakrisen preget møte med regjeringen

- Kommunesektoren må ha trygghet for at manglende skatteinngang, økte utgifter og manglende inntekter blir kompensert fullt ut. Tiltakspakken til kommunene kan spille en viktig rolle i å få aktiviteten i gang igjen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

KS' forventninger til regjeringen

KS' forventninger til regjeringen

De økonomiske rammene for kommunene og fylkeskommunene var tema på første konsultasjonsmøte i 2020. KS ba regjeringen ta høyde for at flere får behov for kommunale tjenester, og sørge for bedre rammebetingelser for miljøvennlig kollektivtransport.

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

- Det nye ansvaret som følgjer av regionreforma på landbruksområdet må få skikkeleg finansiering dersom vi skal nå potensiala som ligg i reforma, sa styreleiar Gunn Marit Helgesen i møte med landbruksminister Olaug Bollestad.

Videre dialog om styrking av kompetansen i barnevernet

Videre dialog om styrking av kompetansen i barnevernet

I møtet med barne- og familieministeren pekte KS på utfordringer med Bufdirs anbefalinger til kompetansekrav i barneverntjenesten. KS vil drøfte videre alternative løsninger som kan styrke de ansattes kompetanse, men unngå normerte krav.

KS tok opp vindkraft, flaum- og rassikring med regjeringa

KS tok opp vindkraft, flaum- og rassikring med regjeringa

Betre forvalting i vindkraftsaker og meir midlar til førebygging mot flaum og skred stod på dagsorden då KS møtte olje- og energiministeren 16. desember.

Hvordan nå de nasjonale klimamålene?

Hvordan nå de nasjonale klimamålene?

Dette var en av sakene KS ville drøfte med klima- og miljøministeren i høstens konsultasjonsmøte. KS tok også opp videre oppfølging av forslag til lovendringer for innføring av overvannsgebyr og konsekvensene av store merkostnader for drift av el-ferger.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT