Ordningen består av faste møter på politisk toppnivå, involvering av KS i kostnadsberegninger og arbeidet med statlige lovutredninger og bilaterale samarbeidsavtaler.

Regjeringen og KS legger opp til tre møtepunkter i året. Ett konsultasjonsmøte forut for regjeringens budsjettkonferanse mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og KS der hovedtema er rammene for neste års kommuneopplegg. Forut for RNB/kommuneproposisjonen er det et konsultasjonsmøte der alle departementer med relevante saker deltar. På høsten er det en bilateral møterekke med de ulike departementene.

Formål med ordningen:

  • Felles forståelse mellom staten og kommunesektoren om de oppgaver som kan realiseres innenfor en gitt inntektsramme.
  • Prioritering av kommunesektorens ressursbruk kan bidra til å redusere statlig styring gjennom regelverk og øremerking.
  • Økt lokal frihet i oppgaveløsningen kan gi mer effektiv ressursbruk og styrke lokaldemokratiet.
  • Mer stabile og forutsigbare rammebetingelser for kommunesektoren.
  • Bedre informasjonsgrunnlag for regjeringens og Stortingets utforming av den nasjonale styringen av kommunesektoren.
  • Gjennomsiktighet ved at metodikk og kalkulasjoner er forståelige, konsistente og etterprøvbare
Lenkeblokk Icon Veileder for konsultasjonsordningen