KS skal videreføre og videreutvikle de tre hovedrollene organisasjonen ivaretar for sine medlemmer; arbeidsgiverorganisasjon, interessepolitisk aktør og utviklingspartner.

Langtidsstrategi for KS 2020-2023

Prioriteringer i Langtidsstrategien 2020-2023

KS skal bidra til:

 • Bærekraftige kommuner og fylkeskommuner
 • Selvstendige kommuner og fylkeskommuner
 • Effektive, digitale og innovative kommuner og fylkeskommuner
 • Tillitsskapende kommuner og fylkeskommuner
 • Sikre og trygge kommuner og fylkeskommuner
 • Attraktive arbeidsgivere

KS skal legge til rette for arbeid på følgende særlige politikkområder:

 • God oppvekst og godt liv
 • Klima- og miljøvennlig utvikling
 • Omstillingsdyktig næringsliv
 • Attraktive steder og byer
 • Mangfold og inkludering
 • Deltakende innbyggere

Prosess for å vedta strategien

Hvert fjerde år vedtar Landsstyret ny langtidsstrategi for KS.

Strategien for 2020-2023 bygger på grunnlagsdokumentet «Mange bekker små». Mange bekker små gir politiske prioriteringer for perioden 2020–2023 for kommuner og fylkeskommuner, og ble vedtatt på Landstinget februar 2020​. Grunnlagsdokumentet baseres på en kartlegging av de viktigste og mest brukte mål og satsinger i kommuner og fylkeskommuner og på utfordringsbildene i KS om 5 år.

I etterkant utformet KS Langtidsstrategi for KS 2020-2023 som definerer de viktigste målene for KS de neste fire årene. Begge dokumentene knytter FNs globale mål for bærekraftig utvikling mot 2030 opp mot lokale mål.