Fylkeskommunene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark blir delt fra 1. januar 2024. Uten endringer i vedtektene, ville det gitt 34 flere delegater til KS’ Landsting i februar neste år. Hovedstyret ønsker at Landstinget i 2024 skal ha omtrent samme antall delegater som tidligere.

Derfor var det nødvendig med et ekstraordinært landsting for å endre vedtektene og tilpasse delegatfordelingen, før delegatene skal velges til høsten. Organisasjonsutvalgets forslag, som flertallet i Hovedstyret også har gått inn for, ble enstemmig vedtatt.

Lenkeblokk Icon Les saksdokumentet her

Vedtektenes bestemmelser om valg av landstingsdelegater (§ 4.1 og 4.3) ble endret slik antall delegater ble redusert fra dagens nivå. Endringen innebærer en liten økning med fem delegater fra forrige landsting – til 219 delegater fra kommuner og fylkeskommuner. I tillegg kommer 20 delegater fra Samfunnsedriftene. I vedtektene fordeles delegatene etter en nøkkel basert på innbyggertallet i fylkene.

Landstingsdelegatene fordeles slik etter det ekstraordinære landstingets vedtak:

Det ekstraordinære landstinget endret også § 10.6 i vedtektene, slik at Longyearbyen lokalstyre velger representanter til fylkesmøte i Troms når Troms og Finnmark fylkeskommune deles.

Representasjonsråd til Digitale fellestjenester (DIF)

Hovedstyret har vedtatt å etablere et nytt selskap i KS-konsernet, KS Digitale Fellestjenester AS (DIF). Det skjer til høsten, og derfor var det nødvendig at det ekstraordinære Landstinget vedtok tillegg i vedtektene (§ 12) om et representasjonsråd for det nye selskapet.

Representasjonsrådet skal «fremme og ivareta medlemmenes behov og interesser i KS Digitale Fellestjenester AS».

Rådet skal bestå av fylkesstyrelederne, med nestlederne som varamedlem. Fylkesstyret i KS Oslo kan selv bestemme hvilke medlemmer av fylkesstyret de oppnevner.

Dersom medlemmer av representasjonsrådet også sitter i Hovedstyret, skal de fratre når Hovedstyret behandler saker som også har vært til behandling i representasjonsrådet.