Uten innspillene fra ungdommene hadde ikke det politiske dokumentet Mange bekker små blitt like godt og relevant.

Lasse Hansen

Toppmøte Barn og Unge

KS inviterte ungdomsråd, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter til dialog om bærekraftig utvikling og barn og unges demokratiske deltakelse 10. februar 2020. Nærmere 200 ungdommer deltok. Totalt deltok 450 personer. Det var første gang KS arrangerte Toppmøte for Barn og unge. En egen arbeidsgruppe med ni ungdommer og KS forberedte toppmøtet.

KS har med årets Toppmøte Barn og Unge gitt ungdommen mulighet til å være med og stake ut en retning for demokratiet og kommunesektoren de neste årene.

I løpet av tre dager i februar prøvde KS for første gang ut en ny arbeidsform. Nærmere 200 ungdommer fra ungdomsråd i hele landet deltok på Toppmøte Barn og Unge (ToppBU) for å diskutere det politiske grunnlagsdokumentet Mange bekker små som skulle vedtas på KS` Landsting.

Solveig Vik, leder i Rogaland fylkesungdomsråd, på Kommunalpolitisk Toppmøte 2020. 

Budskapene, kravene og ønskene ble laget av ungdommene selv på dialogkafeen på Toppmøte Barn og Unge. Dagen etter ble de presentert av ungdommene og drøftet med statsråder, stortingspolitikere og ordførere på Kommunalpolitisk Toppmøte. I etterkant av dette behandlet komiteene på KS´ Landsting innspillene fra ungdommene grundig. Ungdommen leverte tre konkrete innspill til hver av de seks prioritere politikkområdene i Mange bekker små.  

Max Gårdvik Hoffmann, leder av Nordland fylkesungdomsråd, i samtale Knut Arild Hareide, Raymond Johansen, Jenny Følling og Mette Gundersen på Kommunalpolitisk Toppmøte. 

- Vi er fornøyde med at mange av innspillene fra ungdommene er tatt med i det endelige dokumentet. Uten disse innspillene hadde ikke det politiske dokumentet Mange bekker små blitt like godt og relevant, sier Lasse Hansen. Hans sier at det høyner kvaliteten på dokumentet at flere generasjoner nå har kommet med innspill, råd og ønsker om hva som bør være med.

 

Rode Margrete Hegstad, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, i  samtale med Erna Solberg, Une Bastholm, Rita Ottervik og Trine Sundtoft.   

Innholdet i Mange bekker små vil være førende for KS’ langtidsstrategi 2020– 2023, som Landsstyret skal vedta i mai 2020. Langtidsstrategien gir retning for hva KS som medlemsorganisasjon skal levere i landstings-perioden for å styrke kommunenes og fylkeskommunenes evne til å løse samfunnsutfordringene og realisere målene Landstinget har vedtatt.

 

Solveig Vik, leder i Rogaland fylkesungdomsråd, i debatt med Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum , Torbjørn Røe Isaksen og Svein Tore Løkslid.

Lenkeblokk Icon Les grunnlagsdokumentet Mange bekker små her

Under finner dere en redegjørelse av komiteenes behandling av innspillene fra ungdommene:

Politikkområde 1: God oppvekst og godt liv

Innspill fra ToppBU:

 • Sikre tilgang til helsestasjon for ungdom i tidspunkt hvor de har mulighet til å oppsøke tjenesten
 • Trygge og kontrollerte møteplasser med bredt fritidstilbud
 • Hyppige, praktiske og billige kollektivtilbud i både distrikt og byer

Komitéens innstilling: KS Landsting forventer at kommuner og fylkeskommuner:

 • Sikrer tilgang til helsestasjon og skolehelsetjeneste for ungdom på tidspunkt hvor de har mulighet til å oppsøke tjenesten.
 • Etablerer trygge og tilgjengelige møteplasser med bredt fritidstilbud.
 • Legger til rette for hyppige, praktiske og billige kollektivtilbud i både distrikt og byer.

Politikkområde God oppvekst og gode liv ble vedtatt i plenum etter enstemmig innstilling fra komiteen. De tre punktene fra Toppmøte Barn og Unge ble plassert som de tre første kulepunktene i forventingene til kommuner og fylkeskommuner. Et godt eksempel på at de unges stemme ble hørt.

 Politikkområde 2: Klima- og miljøvennlig utvikling

Innspill fra ToppBU:

 • Forventer at kommunalt ansatte og elever skal få tilstrekkelig opplæring i digitale hjelpemidler for å unngå unødvendig bruk av ressurser
 • Forventer at kommunen og fylkeskommunen tilpasser kollektivtilbudet etter behov for å spare ressurser: TENK NYTT! Mer buss! Forskjell by – distrikt!
 • Ha dialog med innbyggerne i lokalsamfunnet for å sikre at nye tiltak ivaretar tidligere dekkede behov og nye

 Komiteens behandling av innspillene:

Komiteen drøftet de tre innspillene fra Toppmøte Barn og Unge. Kulepunkt to, innspillet om kollektivtrafikk, anses ivaretatt i kapitlet God oppvekst og godt liv.

Kulepunkt en om tilstrekkelig opplæring i digitale hjelpemidler, ble tatt inn i innstillingen på følgende måte:

KS landsting forventer at kommuner og fylkeskommuner:

 • Gir tilstrekkelig opplæring i digitale hjelpemidler til ansatte og elever for å unngå unødvendig bruk av ressurser og oppnå reduserte utslipp.

 Innstillingen ble vedtatt i plenum.

 Politikkområde 3: Omstillingsdyktig næringsliv

Innspill fra ToppBU:

Komiteleder startet møtet i komiteen med å presentere innspillene fra ToppBU, innholdsmessig fikk de fleste innspillene god støtte i komiteen.

Her et par eksempler på hvordan dette nå er innarbeidet i teksten som ble vedtatt i plenum.

Innspill fra ToppBU: Støtte bærekraftig omstilling , i det vedtatte dokumentet står det nå følgende:

Samfunnsmål; Det offentlig bruker sine innkjøp for å stimulere til grønn omstilling og innovasjon.

KS Landsting forventer at kommuner og fylkeskommuner: Bruker handlingsrommet offentlige anskaffelser gir til å aktivt fremme innovasjon, grønn omstilling og et seriøst og inkluderende arbeidsliv

Eksempel fra ToppBU: Øke lærlingesøtten, i det vedtatte dokumentet står det nå slik:

KS Landsting forventer at nasjonale myndigheter: Styrker de økonomiske rammene for lærlinger og for videre- og etterutdanning.

Politikkområde 4: Attraktive steder og byer

Innspill fra ToppBU:

 • Attraktivt/mulig å bo i samme by (sted) hele livet. Att man kan gå i barnehage, skole, høyere utdanning, jobbe, ha fritidsaktiviteter i samme by
 • Tilgjengelig kollektivtransport. Busser tilpasset skole. Billig, tilpasset kollektivtilbud. Nyskapende kollektivtilbud i distriktene, det som fungerer i en by fungerer ikke alltid i et distrikt!
 • Møteplasser for alle innbyggere. Tilpasset alle! Kultur, idrett, organisert/egen organisert (fritidsklubber). Møteplasser som fremmer helse, miljø og trivsel. Tilrettelegge for frivillighet. Medvirkning.

Komiteens behandling av innspillene:

Komiteen tok inn to innspill i en litt bearbeidet form under forventninger til kommuner og fylkeskommuner.  Et tredje innspill om møteplasser ble oversendt komite 6 og ble varetatt der.

 • Sørger for godt samspill med innbyggere og interessegrupper for å sikre at innbyggerne opplever reell påvirkningsmulighet og gjerne bruker samskaping som metode. Samspillet med barn og unge bør vies ekstra oppmerksomhet.
 • Jakter på innovative løsninger som styrker kollektivtilbudet, tilpasset lokale behov. 

 Politikkområde 5: Mangfold og inkludering

Innspill fra ToppBU:

 1. Desentralisering

-          Arbeide for å beholde distriktene

 1. Undervisning tilpasset eleven

-          Tilpasse både høyere nivå og lavere nivå

-          Bedre info om muligheter for de som faller utenfor

-          Hindre at folk faller ut av skolen

 1. Anonyme jobbsøknader

-          Unngå diskriminering i jobbsituasjon

Komiteens behandling av innspillene:

 • Punkt 1 ble grundig diskutert i komiteen, men komiteen fant ikke en felles formulering som komiteen mente var passende for å ivareta intensjonen i forslaget. Vurderingen var at det som ellers er omtalt som levende lokalsamfunn i Mange bekker små, ivaretar intensjonen i forslaget.
 • Punkt 2 ble ivaretatt gjennom omformulering i kapittel 1 God oppvekst og godt liv, med punkter knyttet til tilpasset undervisning og forebygging av utenforskap.
 • Punkt 3 ble ivaretatt gjennom et nytt tiltak i kap 4.3. Attraktive arbeidsgivere; Tilrettelegge for rekrutteringsprosesser som ikke ekskluderer eller diskriminerer. Komiteen sluttet seg til intensjonen i forslaget.

Politikkområde 6: Deltakende innbyggere

Innspill fra ToppBU:

 • Mulighet til tidlig medvirkning i planarbeid (involvert tidlig i prosessen)
 • Opprette et nasjonalt ungdomsråd
 • Etterspør (spørre) grupper som blir direkte påvirket av en sak, om innspill og deres meninger om saken. For å øke engasjement, og for at de skal føle seg hørt.

Komiteens behandling av innspillene:

Komiteen behandlet de tre innspillene til Deltakende innbygger og et som ble oversendt fra komite 4 Attraktive byer og steder, samt et viktig budskap på TBU om å bringe ungdom inn i løsningene, ikke bare høring på saker.  

Dette var innspillet til Attraktive steder og byer

- Møteplasser for alle innbyggere. Tilpasset alle! Kultur, idrett, organisert/egen organisert (fritidsklubber). Møteplasser som fremmer helse, miljø og trivsel. Tilrettelegge for frivillighet. Medvirkning.

Punktet om nasjonalt ungdomsråd er et substansielt nytt innspill. De andre innspillene konkretiserer tekst som lå inne fra før – viser det ved å skrive i rødt de endringene som ble gjort. Noen av kulepunktet ble delt i to.

KS Landsting forventer at kommuner og fylkeskommuner:

- Legger til rette for møteplasser og arenaer, som er tilpasset alle og som fremmer engasjement, helse, miljø og trivsel

- Legger til rette for frivillighet og bred deltakelse i lokale aktiviteter og prosesser.

- Involverer innbyggerne tidlig i planarbeid og de politiske prosessene for å få innspill og deres meninger. Dette gjelder særlig de som blir direkte påvirket men selv ikke er aktive.  

- Gir begrunnet tilbakemelding på innspill fra innbyggerne.

- Styrker innbyggernes medvirkning i utviklingen av tjenester og nye løsninger

KS Landsting forventer at nasjonale myndigheter:

- I samarbeid med unge og KS utreder hvordan et nasjonalt ungdomsråd kan opprettes og virke

 

Lenkeblokk Icon Flere bilder fra toppmøtene til KS finnes her: Lenkeblokk Icon Les grunnlagsdokumentet Mange bekker små her