Dette ungdommelige engasjementet trenger en kanal. Dagens toppmøte kan være en vei.
Gunn Marit Helgesen

Toppmøte Barn og Unge

KS inviterer ungdomsråd, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter til dialog om bærekraftig utvikling og barn og unges demokratiske deltakelse 10. februar 2020.

Velkommen til historiens første toppmøte for, om og med ungdom. Det er fantastisk at det er så mange unge mennesker her i dag. Det er dere som er fremtiden!

Norsk ungdom er bekymret for klima og miljø. Det er dere med god grunn. Vi drømmer alle om et rent miljø og et trygt klima. En verden som er bærekraftig. Et samfunn som gir alle som lever i dag gode muligheter til å få dekket sine behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter.

For noen år siden diskuterte alle verdens land hva som skal til for å at vi skal få det til. Svaret ble FNs bærekraftmål. Målene ble vedtatt i 2015, og vi skal nå dem innen 2030. Målene er viktig for alle land, og de er felles fordi vi lever i den samme verden, puster den samme lufta. Klimaet binder oss alle sammen til en felles framtid. 

Men, vi er mange som er urolige nå – uansett alder. Hvordan kan vi alle være med på å skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn slik at velferden kan bevares? I KS har vi den siste tiden jobbet med et politisk dokument som heter Mange bekker små. Dette skal løfte fram kommunenes og fylkeskommunenes evne til å løse lokale og regionale, så vel som nasjonale og globale samfunnsutfordringer.
Men med oss på laget må vi ha alle dere unge som er her i dag. At ca 150 av dere er her i dag, er et godt tegn for framtiden – det er vi glade for og faktisk stolte av.

Barn og unge er en ressurs for et bærekraftig lokalsamfunn. Skal vi skape engasjerte innbyggere og videreutvikle demokratiet, må vi sørge for at dagens unge har mulighet til å være med der beslutninger tas. Ungdom har etterlyst reell innflytelse. I dag gir vi dere akkurat det. Toppmøtet er en god start.

Som sagt er det første gang KS arrangerer toppmøte om, for og med unge. Møtet arrangeres i forkant av Landstinget og Kommunalpolitisk Toppmøte.

Målet er å gi dere unge en stemme som blir lyttet til når vi snakker om hva det er viktig at kommunesektoren arbeider med for innbyggerne og framtidige generasjoner. Ønsket vårt er å skape større politisk oppmerksomhet om barn og unges muligheter og utfordringer. Vi voksne politikere som sitter her i dag må spørre oss hvordan våre kommuner og fylkeskommuner møter ungdommens engasjement. Mange steder her i landet er godt i gang med å inkludere barn og unge i samfunnsutviklingen. Men er det nok? Neppe.

Klimabrøl. Brøl for klimaet. Lyder det kjent? Det siste året har barn og unge streiket, demonstrert, krevd handling for å løse klimautfordringene. Dere krever at vi ikke stjeler fremtiden deres, dere krever å bli lyttet til. Gjennom dette har ungdommen klart å fange oppmerksomheten til verdens ledere om de store utfordringene vi står overfor. Ikke siden 60- og 70- tallet har vi sett sånt engasjement.

De siste tiårene er det blitt pekt på veltilpassede ungdom med et godt forhold til foreldre som ønsker å gjøre det så godt på skolen at de blir stressa, ungdom som ikke trenger å gjøre opprør. Men nå gjør dere opprør. Dere vil ikke at verdens ledere tenker kortsiktig. Dere vil verne om vår kloden vår og sikre et godt liv også for framtidige generasjoner. Dette engasjementet trenger en kanal. Dagens toppmøte kan være en vei.   

Alle som bestemmer, både lokalt, nasjonalt og globalt, må se hvilken ressurs ungdommens engasjement er. I kommunene er det gode muligheter til å ta budskapet fra dere på alvor. Ungdommen skal ikke trenge å gå ut i gatene for å bli hørt. Alle kommuner og fylkeskommuner skal nå ha ungdomsråd. Kommunenes arbeid med bærekraftsmålene er en ypperlig oppgave for ungdomsrådene. Og så må kommunestyrene og fylkestingene selvsagt ta ungdommens innspill på alvor. Bærekraftmålene handler ikke minst om å skape en holdningsendring i befolkningen.

Å endre holdning er krevende og må starte tidlig. I barnehage og skole er bærekraftig utvikling nå løftet inn som en del av planverket. Barns medvirkning understrekes i de samme dokumentene og i FNs barnekonvensjon. La oss gi barn og unge mulighet til å engasjere seg for klimautfordringene allerede i barnehage og skole, til å løfte barnas stemmer i lokalsamfunnet, inn til beslutningstakerne. Da kan det bli et høyt og tydelig kor som blir vanskelig å overhøre.

Barn og unge har sagt tydelig fra at vi må handle nå. Men vi trenger nye løsninger, vi trenger kreativitet og innovasjon, vi trenger en ny kompetanse. Barn og unge er voksne om få år. De skal finne de nye løsningene. De trenger å utvikle kompetansen til å finne de nye løsningene nå. Derfor bør alle barnehager og skoler dra barna med inn i arbeidet med å finne de nye løsningene, til å prøve og feile, utforske og eksperimentere. Barn skal ikke lære om klimautfordringene, de skal tas med i idedugnaden for å finne de nye løsningene!

Her i salen har vi ungdomsråd, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjonale myndigheter. I dag skal vi snakke sammen om bærekraftig utvikling og barn og unges demokratiske deltakelse. Skal vi få til et godt, raskt grønt skifte er vi avhengig av ungdommene. Og jeg utfordrer dere voksne politikere til virkelig å gripe denne muligheten til å inkludere de unge i arbeidet – både i dag og når dere kommer hjem. Dere har vilje og evne til å få dette til. For nå er det alvor.

Vi skal bygge kunnskap sammen og bli klokere. Derfor har KS invitert medlemmer av ungdomsråd fra alle landets fylker med inn i planleggingen av toppmøtet. Ungdommene i arbeidsgruppa kommer fra Farsund, Stange, Brønnøysund, Aukra, Stjørdal, Tromsø, Ålesund, Sarpsborg og Haugesund og har hatt felles arbeidsmøter i fjor høst.

Her på toppmøtet vil ungdomsarbeidsgruppa innlede om temaer, lede prosesser og utforme budskap til Kommunalpolitisk Toppmøte. Tre av ungdommene skal stå på scenen i morgen og overbringe budskap og råd til KS politiske vedtak for de neste fire årene. 
Her gir vi ungdommene en unik mulighet til å påvirke hva KS skal satse på. 

Å plassere engasjert ungdom og beslutningstakere sammen kan gi oss nye ideer, innspill, veier mot målet – et bærekraftig samfunn.

Vi har tro på at vi skal få til noe sammen. Vi trenger action. Og kanskje et spark bak. Vi håper at det skal skje allerede i dag.