Nye vedtektene slår fast at medlemskapet omfatter arbeid med nasjonale løsninger for digitalisering. Rollen og oppgaven er behandlet og tydeliggjort i en egen sak.

For å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor er det vedtatt at KS skal:

1. ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk

2. representere sektoren og dens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører, og oppnevne sektorens representanter til råd, utvalg og nasjonale prosjekter innen digitalisering

3. være en pådriver for digital kompetanse, utvikling og utbredelse av sammenhengende tjenester og felles kommunale løsninger og komponenter i tett samarbeid med ressurser hos medlemmene og regionale digitaliseringsnettverk, og støtte opp om prosjekter som er strategisk viktige for kommunene

4. i samspill med medlemmene være en pådriver for utvikling av digitaliseringsvennlig regelverk og premissleverandør for utvikling av felles standarder og virksomhetsarkitektur for kommunal sektor

Det er økt bevissthet i kommunal sektor om at nøkkelen til å lykkes med den digitale transformasjonen er mer samarbeid og samordning på flere nivåer. Det gjelder både mellom det offentlige og det private, mellom staten og kommunal sektor og innad i kommunal sektor. Kommuner og fylkeskommuner har ment at KS har en naturlig rolle i dette arbeidet. Det er noe av bakgrunnen for at Landstinget har gitt KS en tydeligere rolle og et oppdrag med å samordne digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.

Ansvar for koordinering og samordning

KS har allerede som oppgave å samordne og koordinere kommunal sektor på digitaliseringsområdet. Det skjer hovedsakelig gjennom utvalg og råd slik som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget, fagrådene, diverse faggrupper, hovedstyret, kommunedirektørutvalget og fylkesdirektørkollegiet. I tillegg skal KS ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor. KS vil også koordinere og understøtte arbeidet i de regionale digitaliseringsnettverkene og være en pådriver for videreutvikling og etablering av flere slike nettverk der de ikke finnes.

Representere og ivareta sektorens interesser overfor staten og andre nasjonale aktører

For å nå målet om èn digital offentlig sektor, er det avgjørende med et tett og godt samarbeid mellom statlig og kommunal sektor. KS skal fremme og representere kommunesektorens interesser i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og understøtte realiseringen av digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor» i samarbeid med medlemmene.

Pådriver for utvikling og bruk av felles kommunale løsninger og komponenter

En tilbakemelding fra medlemmene har vært ønske om å bidra til samordning og unngå at kommuner og fylkeskommuner sitter hver for seg og utvikler de samme digitale tjenestene. KS er derfor gitt rollen som pådriver for å gjøre mer i fellesskap. I tillegg skal KS bidra til spredning av løsninger og at disse tas i bruk. I denne fasen vil kommuner og fylkeskommuner måtte gjøre mange av de samme aktivitetene og møte på mange av de samme utfordringene. Det er derfor behov for å dele og utvikle kompetanse gjennom å lære av hverandre, og at felles behov og erfaringer blir meldt tilbake slik at de kan ivaretas på nasjonalt nivå.

Premissleverandør for virksomhetsarkitektur for koordinering og samordning

Virksomhetsarkitektur er et viktig virkemiddel for å sette standarder og harmoniserer digitale løsninger både mellom ulike fagsektorer, ulike virksomheter og mellom forvaltningsnivåer. Dette er viktig for å sikre utvikling av helhetlig løsninger for innbygger og næringsliv. En av fordelene ved å gå sammen om en felles virksomhetsarkitektur er at man samler seg om et sett med krav til leverandører og samarbeidsaktører.  I tillegg er det viktig å være en pådriver for at lover og regler tilpasses digitaliesereringsarbeidet i kommunal sektor – som har et helhetlig ansvar på tvers av fagsektorene i staten. 

Lenkeblokk Icon KS´oppgaver på digitaliseringsområdet