Landstinget mener at kommunene og fylkeskommunene i enda større grad bør bruke sin innkjøpsmakt til å påvirke samfunnsutviklingen i en bærekraftig retning.

Offentlige anskaffelser omfatter bruk av fellesskapets midler til alt fra bygging av ny barneskole og valg av trygge og miljøvennlige biler for hjemmetjenesten, til investering i velferdsteknologi som skal bidra til å løse fremtidens eldreomsorg. Dette må gjøres med klokskap og kløkt til det beste for innbyggerne og fremtidige generasjoner. En forutsetning er at kommunestyrene og fylkestingene tar aktivt eierskap til anskaffelsesprosessene, samtidig som prosessene profesjonaliseres.

Landstinget anbefaler derfor at hver kommune og fylkeskommune vedtar en anskaffelsesstrategi som løfter frem de viktigste målene med anskaffelsesprosessene. Offentlige anskaffelser skal gjennomføres til riktig pris og innebære effektiv ressursbruk. Samtidig er offentlige anskaffelser et viktig verktøy for å fremme innovasjon, ivareta miljøhensyn og styrke arbeidet for et seriøst arbeidsliv som tar kampen mot svart arbeid. 

Landstinget anbefaler at kommunestyrer og fylkesting benytter seriøsitetsbestemmelser. KS bør samarbeide med andre sentrale aktører om felles anbefalte kontraktsbestemmelser som kan følges opp med rimelig ressursbruk av alle typer kommuner og fylkeskommuner innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.

Landstinget mener videre at kommunesektoren bør være bevisst sin mulighet til å bruke anskaffelser for å følge opp FNs bærekraftmål innenfor alle sektorer som selger varer og tjenester til det offentlige.

Arbeidet må organiseres slik at målene kan nås, og inngåtte kontrakter må følges opp. Dette forutsetter god kompetanse, ledelsesforankring og plassering av anskaffelsesfunksjonen sentralt i organisasjonen.

Landstinget fremhever potensialet som ligger i samarbeid som virkemiddel for å oppnå effektive offentlige og innovative anskaffelser. Samarbeid og samordning må imidlertid baseres på respekt for det lokale selvstyret og ivareta konkurransen i leverandørmarkedet på en bærekraftig måte.