KS landsting inviterer Storting og regjering til å løfte opp tiltak som fremmer bærekraft i velferdstjenestene både på kort og lengre sikt, i den nasjonale politiske debatten og i årlige statsbudsjetter. Det overordnede målet for utviklingen av tjenesten er å gi innbyggerne mulighet til lengst mulig å leve et selvstendig og trygt liv i eget hjem. Særlig viktig er: 

  • Et krafttak for å få utdannet den fagkompetansen kommunesektoren trenger, spesielt fagutdannet helsepersonell. KS landsting forventer at staten bidrar mer til tilgang på tilstrekkelig kompetanse i hele landet, og tilrettelegger for desentraliserte utdanningstilbud.
  • Brede universelle tiltak som forebygger og utsetter pleie- og omsorgsbehov, som god by- og tettstedsplanlegging, generelle folkehelsetiltak og samspill med frivillig sektor.
  • Velferdsteknologi og nasjonale digitaliseringstiltak som fremmer pasientsikkerhet og mer effektiv samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner (Akson).
  • Tilrettelegging for å gi nødvendige tjenester i eget hjem, også gjennom økt personlig ansvar for forberedelse av dette.
  • Gjennom trepartssamarbeidet utvikle arbeidstidsordninger som kan redusere deltidsbruken, gjennom å organisere arbeidet på andre måter. Deltidskultur er ikke bærekraftig, og gir dårligere kvalitet på tjenestene.

Landstinget mener at dette er en troverdig strategi for å bygge bærekraftige velferdstjenester, i motsetning til bemanningsnormer og individuell rettighetsfesting.

KS landsting er bekymret for bærekraften til legevakt i distrikter med spredt bosetting og lange reiseavstander. Legene varsler om stor arbeidsbelastning. I områder der ambulansetjenesten sentraliseres, blir det enda mer press på legevakten. Landstinget forventer at den varslede handlingsplanen for fastlegene ser på hele legetjenesten, inklusiv legevaktordningene, og sikrer fullfinansiering av tiltakene uten ytterligere kommunal subsidiering.

Landstinget peker på at toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende tjenester over tid er svekket. Landstinget krever at slike budsjettkutt stoppes, og at brukere som er i ordningen ved fylte 67 år må inkluderes videre.

KS landsting mener at konsekvensene for kommunene av forslaget som foreligger fra et offentlig utvalg om ny tvangsbegrensningslov må utredes langt grundigere før et eventuelt lovforslag kan fremmes. Vi forventer at regjeringen og Stortinget balanserer hensynet til alle brukere og ansatte, og at regler for bruk av tvang må sikre både verdighet og ta hensyn til tilgjengelige ressurser.