Vi står overfor store omstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv. Temperaturen stiger på kloden, i velferdssamfunnet og i vårt demokrati. Et demokrati som er avgjørende for å gjennomføre endringene som kreves. Klimakrisen er vår tids største utfordring, alderssammensetningen endrer seg og lokaldemokratiet presses fra flere kanter. Det koker – både i hoder og på kloden. Det finnes ingen quick fix, men vi vet at utfordringene må løses. Og det må skje raskt. Det krever et godt samspill mellom statlige myndigheter og kommunesektoren, og ikke minst tillit mellom innbyggere og politikere. Hva skal til for å møte alle disse utfordringene? Har kommunesektoren tilstrekkelig handlingsrom for omstilling/å tenke nytt? Dette skal vi snakke om på Kommunalpolitisk Toppmøte onsdag 15. mars 2023.

Kommunesektorens bidrag til å løse energikrisen

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030, men er det realistisk? Hvordan kan kommunesektoren bidra til å løse klima (- og natur) krisen?
Det er en klar sammenheng mellom energi-, klima- og naturkrisene. Løsningene i de akutte krisene må finnes lokalt, og ikke bare i store, nasjonale løsninger, som vindkraft til havs.

Energikommisjonen la fram sin rapport 1. februar. Ifølge mandatet skal kommisjonen blant annet se på perspektiver for utviklingen i kraftforbruket. En økende elektrifisering av samfunnet, omstilling fra fossil til fornybar energi og etableringen av nye grønne industrinæringer kan gi høyere vekst i det norske elforbruket. Hva er de grunnleggende dilemmaene i norsk energiproduksjon?

Vi må ta helse- og omsorgspolitiske veivalg - nå! 

Både i befolkningen og blant politikerne er det hos mange et sterkt ønske om å utvide helse- og omsorgstjenestene. Men, gapet mellom tilbud av helse- og omsorgstjenester og tilgangen på nok personell øker stadig. Utgiftene til disse tjenestene har også steget i mange tiår. 

Regnestykket går i minus hvis det ikke raskt tas politiske grep. 

Personellvekst er ikke bærekraftig sett opp mot samfunnets øvrige behov 

Vi kan med god grunn stille spørsmål om stadig økende standard i behandlingstilbudet er realistisk, når veksten ikke kan kompenseres med å ansette flere folk fremover. Nye behandlingsmuligheter og forventninger fra innbyggerne bidrar til at vi i Norge øker standarden og kvaliteten hvert eneste år. Samtidig klarer vi ikke å bedre produktiviteten slik som det ser ut til at andre land lykkes med. Norge troner på toppen i Europa   når det gjelder sykepleier- og legetetthet.  

Helsepersonellkommisjonen la fram sin rapport 2. februar. Ifølge mandatet skal kommisjonen etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet. Dette må gjøres for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. 

Demokratiet presses fra alle kanter

Kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre et demokratisk valg med høy tillit og legitimitet, men det finnes dem som ønsker å påvirke folks tillit til demokratiske valg. I tillegg ser vi at stadig flere folkevalgte kvier seg for å diskutere betente politiske spørsmål, av frykt for hets og trusler. Særlig de unge er berørt av dette. Kommuner og fylkeskommuner er førstelinja for demokratisk beredskap, med hovedansvar for valggjennomføring. Hvor rustet er vi for å håndtere disse utfordringene?

Temperaturen stiger alltid i en valgkamp. Trolling, hatefulle ytringer og fordekt valgpåvirkning blir en del av hverdagen. Hva fører det til? Er vi bevisste nok og har vi god nok beredskap for trusler mot demokratiet? Er vi godt nok rustet til å møte eventuell fordekt valgpåvirkning gjennom ikke-redaktørstyrte medier? Hvilke utfordringer og trusler vil kunne påvirke lokaldemokratiet?

Vertskapskommune for næringsutvikling

Prisen for årets vertskapskommune for næringslivet offentliggjøres på Kommunalpolitisk Toppmøte. Det vil være to prisvinnere: en i kategorien kommuner over 15.000 og en i kategorien under 15.000.

KS og NHO overrekker prisen "Gode vertskapskommuner for næringslivet" under Kommunalpolitisk Toppmøte. Det er fjerde gang vi tar et felles initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi på å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier Helgesen.

Kommunalpolitisk Toppmøte arrangeres på Clarion Hotel the Hub i Oslo onsdag 15. mars kl 09.00 – 15.00. Det er mulig å følge konferansen digitalt.