Kåringen er et felles initiativ fra NHO og KS for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- KS og NHO har felles interesse i å skape gode vertskapskommuner for næringslivet. Et velfungerende næringsliv bidrar til attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO. Årets nominerte er spennende og framoverlente, sier Ole Erik Almlid.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Det har kommet inn mange gode nominasjoner og juryen har nominert tre kommuner i klassen over 15.000 innbyggere og tre i klassen under 15.000 innbyggere.

Årets vertskapskommune for næringslivet 2023 blir kåret på Kommunalpolitisk Toppmøte 15. mars. Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisene. 

Dette er de tre små nominerte kommunene

Fyresdal kommune

Fyresdal kommune legger stor vekt på godt samarbeid med næringslivet. Kommuneadministrasjonen og næringslivet er samlokalisert i felles kontorbygg. Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, der overordnet målsetting er "Bulyst og næringsutvikling".

For å legge til rette for bedrifter som trenger arbeidskraft gjennomfører Fyresdal kommune arkitektkonkurranse for å utvikle attraktive boformer.

Ett av årets mest heftige reisemål ligger i Fyresdal - i Tretoppveien. Her kan du både rusle og trille 15 meter over bakken på en 1 km lang universelt utformet plankevei på stolper.

Kommunen jobber aktivt for å sikre energiforsyning. De har blant annet etablert MYLDR Energipark Fyresdal AS. Her skal det legges til rette for sirkulærøkonomi og bærekraftig ressursbruk som skaper fremtidens arbeidsplasser.

I nominasjonen poengteres det gode samarbeidet og servicen kommunen har overfor næringslivet.

Åmli kommune

Åmli er en tradisjonsrik skogkommune og sagbruket er en hjørnesteinsbedrift i kommunen. 

Etter at Bergene Holm AS i 2015 begynte å se på potensialet for etablering av produksjon av avansert biodrivstoff, gjorde Åmli kommune en betydelig innsats for å sikre at etableringen skulle komme i tilknytning til sagbruksanlegget i kommunen. Her skal skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien utgjøre råvarene for produksjon av bærekraftig, miljøvennlig og fornybart drivstoff til bruk i transportsektoren.

I nominasjonen poengteres det at kommunens aktive arbeid har vært avgjørende for at den første planlagte fabrikken bygges her.

Uten aktiv tilrettelegging fra Åmli kommune fra start, er det vanskelig å se at prosjektet kunne utvikle seg og derigjennom sikre seg betydelige investeringer til utvikling av ny, grønn og klimavennlig industri i en norsk distriktskommune.

Røst kommune

Kommunen har vedtatt en ny samfunnsplan som slår fast at verdiskapingen skal styrkes og antall arbeidsplasser skal øke. Kommunen jobber aktivt for at det skal være lett å starte og utvikle bedrifter. Kommunen har et tett samarbeid med næringslivet gjennom faste møteplasser og sammen har de realisert reiselivsportalen www.visitrøst.no.

Røst kommune samarbeider med Bodø 2024 (europeisk kulturhovedstad) og Nordland fylkeskommune om kunst-og kulturprosjektet Via Querinissima. Konkret vil prosjektet skape en europeisk kulturarvrute som skal strekke seg fra Røst til Venezia, i Pietro Querinis fotspor. I tillegg til å formidle og løfte opp vår felles historie, er målet å presentere og promotere næringsliv og reiseliv. Ikke bare for Røst, men hele Nordland. Det skal også gjennomføres en sjømatmesse, hvor bredden innen norsk fisk skal presenteres, i tillegg til tørrfisken.

Kommunen jobber også sammen med næringslivet og Kystverket med Røst fiskerihavn og ny industrikai.

Dette er de tre store nominerte kommunene

Halden kommune

Halden er en foregangskommune når det kommer til digitalisering og innovasjon, og har vist seg å være omstillingsdyktig og fremoverlent overfor bedriftene den er vertskap for. Dette gjenspeiles i rask og god service, og forutsigbarhet i planer og politikk.

Gjennom en tett samarbeidsorientert dialog med næringslivet og akademia, og en proaktiv tilnærming til oppstartsbedrifter, legger kommunen grunnlaget for banebrytende utvikling og løsninger som vil kunne hjelpe både innbyggere og næringslivet i Halden på sikt. Kommunen omtales som en Ja-kommune som tilrettelegger for inkubatormiljøer, åpne planprosesser og aktiv næringsutvikling. Dette er klart definert i samfunnsplanen.

Vertskapsrollen for Smart Innovation Norway, med klynger innen energi, AI og dekommisjonering trekkes i nominasjonen frem som særskilt positiv. Kommunen bidrar til å øke kunnskapen og styrke næringslivet, noe som åpner for eksportmuligheter av nye tjenester og banebrytende innovasjon.

Innsatsen som gjøres på dekommisjoneringsområdet kan bidra til å utvikle nær sagt en helt ny næring i Norge.

Narvik kommune

Narvik kommune har lagt godt til rette for store og viktige etableringer for å møte det grønne skiftet. Dette er etableringer som vil gi gode ringvirkninger i samfunnet, skape spennende arbeidsplasser og fortsette industrieventyret i byen.

Kommunen er samarbeidsorientert, inviterer til tett dialog og tar tilbakemeldingene de får fra samfunn og næringsliv med seg i avgjørelsene de tar for samfunnsutviklingen.

Narvik omtales i nominasjonen som en regional foregangskommune som går i tet for å tilgjengeliggjøre areal for samfunnsutvikling, næring og vekst. Kommunen tilrettelegger også for teknologiske studier som bygger opp under kompetansebehovet i de samme næringer.

Narvik har vist helhetlig tilnærming og strategi for tiltrekke seg ny grønn industrietablering som bygger på skuldrene av 400 års industrihistorie.

Sandefjord kommune

Sandefjord er blant de topp fem kommuner i Norge med høyest andel private bedrifter. I nominasjonen omtales kommunen som næringsoffensiv og samarbeidsorientert overfor bedriftene den er vertskap for. Kommunen jobber aktivt med å utvikle gode næringsarealer, infrastruktur, boområder og et godt sentrum. Slik bidrar de til at næringslivet finner kompetansen de trenger lokalt.

Næringsutvikling er en sentral del av kommunens arbeid med samfunnsutvikling, og næringslivet er betydelig involvert i utarbeidelsen av strategisk næringsplan.

Kommunen kan vise til unik tilrettelegging for gründervirksomhet og kultur med over 500 bedriftsetableringer årlig. De tar gode initiativ for å sikre kompetanse, blant annet gjennom Globale Sandefjord, hvor det jobbes med inkludering av det flerkulturelle miljøet og mobilisere dette som en ressurs i arbeidslivet.

Sandefjord kommune har som ambisjon å bli best på næringsutvikling, og kan vise til bred innsats og omfattende tiltak over tid for å komme dit.