Vi må jobbe sammen for å løse styrkeprøven.
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Kommunalpolitisk Toppmøte

KS inviterer til digitalt Kommunalpolitisk Toppmøte 1. februar 2022.

Vi står overfor store omstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv. Klimakrisen er vår tids største utfordring, alderssammensetningen endrer seg dramatisk, pandemien er ikke over, og handlingsrommet i norsk økonomi blir begrenset. Styrkeprøvene står i kø. Alle disse utfordringene må løses nå, vi går inn i handlingens tiår. Det krever et godt samspill mellom statlige myndigheter og kommunesektoren, og ikke minst tillit mellom alle deler av laget. Hva skal til for å møte alle disse utfordringene? Har kommunesektoren tilstrekkelig handlingsrom for omstilling? Dette skal vi snakke om på Kommunalpolitisk Toppmøte tirsdag 1. februar 2022.

Grønn omstilling og grønn vekst

Kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til oppnåelse av FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. FN har anslått at om lag to tredjedeler av de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål ikke kan nås uten lokale og regionale myndigheters innsats. Norske kommuner og fylkeskommuner har en samfunnsutviklerrolle og sammen med næringslivet har sektoren et stort potensial for å bidra til grønn vekst og omstilling.

Vertskapskommune for næringsutvikling

Prisen for årets vertskapskommune for næringslivet offentliggjøres på Kommunalpolitisk Toppmøte. Det vil være to prisvinnere: en i kategorien kommuner over 15.000 og en i kategorien under 15.000.

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisen "Gode vertskapskommuner for næringslivet" under Kommunalpolitisk Toppmøte. Det er tredje gang NHO og KS tar et felles initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi på å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier Helgesen.

Færre barn og flere eldre

Norge eldes i et økende tempo. Ifølge befolkningsframskrivingene til SSB vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge i 2030. Bærekraften i velferdssamfunnet utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid. Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på samme måte som i dag. Hvordan løser vi dette? Må det sterk statlig sektorstyring til, eller?

Tillit til lokaldemokratiet

Tillit er avgjørende for at vi som nasjon sammen skal kunne finne de løsningene morgendagens samfunn har behov for. Tillit, handlingsrom og skjønn må ikke derfor bare bli i festtalene, det må realiseres gjennom faktiske endringer. Å bruke mindre tid på kontroll og rapportering og å få mer tid og større handlingsrom til å bruke lokalt skjønn - for å finne nye løsninger og gjennom effektiv ressursbruk gi innbyggerne gode tjenester, er regjeringens løsning. KS er enige i dette. Den beste måten å få dette til på, er mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert rammestyring av kommunesektoren.

Kommunalpolitisk Toppmøte arrangeres som en digital konferanse tirsdag 1. februar. Konferansier er Håkon Haugsbø.