- Det er viktig at et samarbeidet mellom kommunesektoren og staten blir tilrettelagt slik at det blir mulig å diskutere strategiske problemstillinger og prioriteringer. Dette er avgjørende for sikre politisk forankring og nå strategiens ambisjon om én digital offentlig sektor, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Det bilaterale konsultasjonsmøte mellom KS og digitaliseringsminister Nikolai Astrup tirsdag drøftet også bredbånd, finansering av nasjonale digitaliseringstiltak og videreføring av leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

Finansering av digitaliseringstiltak

KS ønsker et samarbeid med regjeringen om prinsipper for finansiering av nasjonale digitaliseringsstiltak og fellesløsninger.  Først og fremst for unngå at det blir en vedvarende og forsinkende dialog mellom sektorene.

Lederen av KommIT-rådet, det rådgivende organ i KS innen digitalisering tok i møtet til orde for å lage noen felles prinsipper, uten at det må være en fast modell som skal passe alle tiltak og løsninger.

- Det er klare fordeler med noen felles prinsipper. Det betyr ikke at vi skal ha et ferdigsnekret opplegg som passer alle prosjekter. Men med noen felles prinsipper klare på forhånd skrur vi opp farta, sier leder av KommIT-rådet Robert Rastad fra Bergen kommune.

Bredbånd

KS ga regjeringen ros for at det er lagt inn en økning på 56 millioner kroner til bredbånd i årets statsbudsjett, men understreket at det er behov for å styrke bredbåndsarbeidet ytterligere.

- Vi mener staten må finansiere en større grad av utbygging i spredtbygde strøk for å sikre et likeverdig tilbud i hele landet. For kommunesektoren er det viktigere å nå de siste 10 % med ekom-infrastruktur enn å gi høyere kapasitet og hastighet til de som allerede har dekning, sa Helgesen.

Regjeringen skal lage ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon. Her vil det komme nye mål for bredbånd og hastighet, og digitaliseringsministeren varslet at han ønsket dialog med KS om hva målene skal være.

Leverandørutviklingsprogrammet må videreføres i dagens form

KS er bekymret for Leverandørutviklingsprogrammets (LUP) fremtid. Leverandørutviklingsprogrammet er et effektivt virkemiddel for en digital og innovativ offentlig sektor. Samarbeidet vekker stor internasjonal interesse grunnet den positive effekten det har hatt, man har lyktes med noe andre land sliter med. Særlig har LUP hatt stor betydning for tiltak knyttet til satsingsområdene velferdsteknologi, klima og miljø og digitalisering.

- Vi er glade for at leverandørutviklingsprogrammet skal videreføres, men mener det er en viktig forutsetning at det videreføres i dagens form som et unikt frittstående partnerskap mellom kjøper- og selgersiden, og virkemiddelapparatet. Dersom LUP eller tilsvarende satsing blir en oppgave for et direktorat eller annen statlig aktør vil de unike særtrekkene som vurderes som hovedforklaringen til at man har lykkes i Norge forsvinne. Det vil svekke programmet som til nå har vært svært vellykket. I stedet bør man satse mer på den vinneroppskriften man her har funnet og skalere opp satsingen, sier Helgesen. 

LUP er et samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det har vokst seg stort siden KS og NHO startet programmet  i 2010 og utgjør nå et partnerskap på over 30 partnere fra kommune, fylkeskommune, stat og akademia.