- Utvikling av en heltidskultur er vesentlig for å levere tjenester med god kvalitet. Frivillig deltid er den største hindringen for å utvikle en heltidskultur. KS ønsker å se på hvordan vi kan samarbeide med regjeringen for å endre denne kulturen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Norske kommunedirektører uttrykker i KS Arbeidsgivermonitor 2019 at deltid er en av de tre største arbeidsgiverutfordringene. Mange kommuner har iverksatt tiltak for å redusere deltid, og det er også gjort lovendringer for å gi deltidsansatte større muligheter til å få en større/hel stilling. Det er store forskjeller mellom tjenesteområdene. Det er også geografiske forskjeller i hvor andelen heltid er større og mindre.

- Andelen som jobber heltid øker, men utviklingen går for sakte. Andelen som jobber deltid er en stor arbeidskraftreserve. Anslag viser at dersom alle ansatte i aldersgruppen 30-60 år som arbeider deltid, hadde jobbet heltid, utgjør dette om lag 32 700 årsverk. Det er derfor viktig å se på hvordan vi kan få flere av disse i hele stillinger, sier Helgesen.

Et seriøst arbeidsliv

Kommunene spiller en viktig rolle i å utvikle et seriøst arbeidsliv og bidra til å redusere arbeidslivskriminaliteten, blant annet gjennom sin rolle som innkjøpere i kommunesektoren.

- Kommunesektoren gjør innkjøp for rundt 200 milliarder kroner i året. KS er opptatt av at det offentlige gjennom sine anskaffelser går foran i arbeidet for å fremme et seriøst arbeidsliv, sier Helgesen.

På møtet sto også disse sakene på dagsorden:

  1. Forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi.  
  2. Et seriøst arbeidsliv (arbeidslivskriminalitet).
  3. AAP forsøk i utvalgte kommuner
  4. Nye endringer i regelverket for AAP fra 1. februar 2020.
  5. Samarbeidsavtale mellom KS og ASD om partnerskapet i NAV-kontorene.
Lenkeblokk Icon Se flere saker fra høstens faste møter med regjeringen