- Godt barnevernarbeid forutsetter en barneverntjeneste med godt omdømme og kompetente og trygge medarbeidere. Regjeringens strategi for å øke kompetansen i det kommunale barnevernet inneholder mange virkemidler for et kompetent barnevern. Det er veldig bra. Samtidig vet vi at mange som jobber med barnevern sliter med netthets og voldstrusler. Det er en stor belastning og utgjør en fare for liv og helse. Det må vi gjøre noe med, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Mandag 29. oktober møtte hun barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i denne høstens faste konsultasjonsmøte med Barne- og likestillingsdepartementet. 

KS mener dette både er et nasjonalt og et lokalt ansvar. Dersom vi ikke lykkes med dette, kan det påvirke mulighetene for å rekruttere- og beholde medarbeidere.

- De ansatte i barnevernet gjør en fantastisk innsats. De har en veldig krevende jobb og mange strekker seg langt og gir mye av seg selv. Vi er nødt til å ta vare på dem! Vi mener det er behov for å gjøre mer for å bedre arbeidsforholdene for de barnevernsansatte, både av hensyn til de ansatte som enkeltmennesker og ikke minst av hensyn til barna. Vi trenger et trygt og stabilt barnevern, sier Helgesen.  

KS og Bufdir har nylig laget en veileder om hvordan netthets kan håndteres. KS mener det er et bra tiltak og et skritt på veien, men ønsker å gjøre mer. Derfor foreslo KS i møtet at KS og regjeringen går sammen om en felles innsats med mål om å styrke barnevernets omdømme og ivareta de ansatte i barnevernet. I møtet ble det enighet om å gjøre dette innenfor rammen av en felles intensjonsavtale mellom departementet og KS, der også Bufdir skal involveres.

Digibarnevern: Finansieringsmodell i ubalanse
DigiBarnevern er et nasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet gjennom å sørge for bedre IT-løsninger for både ansatte i det kommunale barnevernet og for barn og foreldre. KS, kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker, Lørenskog og Fet, samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) samarbeider om prosjektet.

Prosjektet kan møte utfordringer på sikt med finansieringsmodellen slik den er nå. Det er kommunene som betaler for utvikling av det kommunale fagsystemet i barnevernet, mens det er Bufdir som utarbeider de kvalitetskravene som fagsystemet skal tilfredsstille. KS mener det kan bli ubalanse i finansieringen av det nye kommunale fagsystemet i barnevernet når den som stiller de faglige kravene til systemet ikke er den samme som de som skal betale for den tekniske utviklingen av det samme systemet. Dette kan bli en hindring for at prosjektet skal kunne levere et nytt fagsystem for barnevernet i kommunene.

- Vi ser allerede nå at selv de største kommunene kvier seg for å bli med inn i utviklingsfasen på grunn av de høye utviklingskostnadene for å tilfredsstille de faglige kravene til nytt fagsystem, sier Gunn Marit Helgesen.

Status for barnevernreform og avlasterdom
KS ba i møtet også om en orientering om status for arbeidet med barnevernreformen samt regjeringens planer for videreføring av forsøket med overtakelse av statlig ansvar. Når det gjelder forsøket mener KS at det er viktig for kommunene å få en rask avklaring av om forsøket blir forlenget frem til reformen trer i kraft, noe KS også ønsker.

KS tok opp i konsekvensene av- og utfordringene knyttet til avlasterdommen. Der har forskriften om arbeidstid har bidratt til at korte opphold i besøks-/avlastningshjem kan videreføres. Tilbudet til barn og familier i lengre perioder er imidlertid ikke løst, for eksempel i ferier, ved akutte situasjoner eller behov for avlastning som ikke kan planlegges. 

I møtet ble også 0-24-samarbeidet diskutert. Målet med dette samarbeidet er at stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring. Det skal igjen gi et grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. I dag er det flere av satsingene som har overlappende målgrupper, men som styres fra ulike departement. KS er enig med Andreassen-utvalget i at antallet tilskuddsordninger bør reduseres kraftig gjennom innlemming og sammenslåing av tilskudd.

Andre saker som ble tatt opp i møtet med BLD var:

  • Oppfølging Riksrevisjonens undersøkelse om Bufetats bistandsplikt i akuttsaker.
  • Redegjørelsesplikt i likestillings- og diskrimineringsloven.