Kommunene har et helhetlig ansvar for tjenester til innbyggerne, mens fagdepartementene i utgangspunktet har ansvaret for å gi styringssignaler på sine egne områder. Regjeringen har i dag flere satsinger for barn og unge hvor pengene og tiltakene ikke ses tilstrekkelig i sammenheng.  Når statlige virkemidler ikke er samordnet, begrenser de kommunenes muligheter til større og mer helhetlige satsinger som faktisk gir resultater.

- Det er utfordrende at hver enkelt statsråd sitter på hver sin pengesekk og deler ut til øremerkede sektororienterte ordninger. Det kan være ordninger som har et flott formål, men som vi ser henger sammen med en rekke andre saker og dermed bør sees i sammenheng. At pengene fordeles enkeltvis kan rett og slett være en bremsekloss for å få til resultater, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

 «0–24-samarbeidet» har som mål at tjenestene til utsatte barn, unge og familiene deres skal koordineres bedre, nettopp for å få til mer helhetlig innsats. Fire departementer (HOD, BLD, KD og ASD) ba i 2014 direktoratene etablere et samarbeid om utsatte barn og unge for å få bedre koordinerte tjenester. Samarbeidet skal satse på barn og unge som har høy risiko for å falle ut av skolen og derfor også ut av arbeidslivet. Det får konsekvenser, ikke bare for dem det gjelder, men for samfunnet som sådan når verdifull arbeidskraft blir borte.

- For å få høyere tempo i 0-24-samarbeidet ønsker KS såkalt «programfinansiering». Det kan innebære at statlige tilskudd og andre øremerkingsordninger med overlappende formål blir samlet og tilført kommunene uten de detaljerte bruksanvisninger de gjerne har i dag. Kommunen selv har best kunnskap om sine egne innbyggere og tjenester og bør kunne prioritere ut fra den kunnskapen, sier Helgesen.

Tar opp saken med fem statsråder
KS ber regjeringen satse på 0-24-samarbeidet og vil derfor ta opp denne saken med fem statsråder i de faste møtene med regjeringen i høst.

- Hvis det skal bli noe forsøk må hvert av fagdepartementene være villige til å avgi midler fra aktuelle tilskudds- og øremerkingsordninger. Det kan bli utfordrende når det samtidig legges opp til flere større sektorsatsinger som, for eksempel, opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Hvis vi skal lykkes med målene trenger vi drahjelp fra regjeringen. Vi oppfordrer regjeringen til å se også andre nye strategier, stortingsmeldinger, opptrappingsplaner og liknende i sammenheng. Dette er så viktig at vi tar opp denne saken med fem statsråder i våre faste konsultasjonsmøter med regjeringen denne høsten, sier Gunn Marit Helgesen.

Les mer om 0-24 i faktaboksen nedenfor.

Bedre samarbeid om digitalisering
I møtet med kommunal- og moderniseringsministeren tok KS også opp behovet for å styrke koordineringen mellom stat og kommune på digitaliseringsområdet. KS ønsker at det etableres et eget forum for strategisk tilnærming og koordinering av digitalisering mellom stat og kommune.

- Vi ønsker også et overordnet møte på politisk nivå mellom kommunesektoren og representanter for regjeringen hvor vi kan diskutere aktuelle problemstillinger som to likeverdige parter, sier Helgesen.

Også spørsmål om sikkerhet ved gjennomføring av valg, og utfordringer knyttet til finansiering av ressurskrevende tjenester i fremtiden, ble løftet i møtet mellom KS og kommunal- og moderniseringsministeren under det faste årlige konsultasjonsmøtet.

Fakta

  • Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet ba i 2014 Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet om å etablere et samarbeid om utsatte barn og unge, med mål om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år. Dette kaller vi 0–24-samarbeidet.
  • Samarbeidet skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. Derfor skal 0–24-samarbeidet tilrettelegge for bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Les mer på egen nettside. 
  • KS har foreslått programfinansiering av samarbeidet.