Regjeringen har igangsatt både en inkluderingsdugnad og et integreringsløft for å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. Kommunene spiller en viktig rolle med å inkludere flere i arbeid og ønsker også å bidra i dugnaden.

- Vi synes regjeringens ambisjoner å inkludere flere i arbeidslivet er viktige. Her må kommunene følge opp. Og så mener vi det er bra at fast ansettelse er et mål i dette arbeidet – men ingen forutsetning. Kommunesektoren har mange muligheter for sysselsettings- og aktivitetstiltak som er i spennet mellom ordinære ansettelser og tilrettelagt arbeid, sier Gunn Marit Helgesen.

Fredag 2. november møtte KS’ styreleder arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

- KS vil jobbe for å finne gode løsninger for inkludering og spre informasjon om dette. Vi vil oppfordre kommunene til å lære av de beste. Flere kommuner har fått til mye allerede, sier Helgesen.

Seriøsitet i arbeidslivet
Et seriøst arbeidsliv der kommuner og fylkeskommuners stiller krav og bidrar for å motvirke arbeidslivskriminalitet opptar mange av KS medlemmer, og var også en av sakene KS tok opp i møtet.

- Kommunesektoren ønsker å bruke sin innkjøpsmakt for å bidra til et seriøst arbeidsliv og motvirke arbeidslivskriminalitet der det kan gjøres på en hensiktsmessig måte, sa Helgesen.

KS tok opp systemet med HMS-kort. KS ønsker at staten intensiverer arbeidet med å få sikrere informasjon knyttet til HMS-kortene og dermed bedre som et kontrolltiltak. I tillegg er det fortsatt stort behov for informasjonsdeling mellom offentlige etater, for å kunne føre tilstrekkelig kontroll med ulike oppdragstakere.

 KS-leder Gunn Marit Helgesen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i høstens konsultasjonsmøte. Foto: KS

0-24-samarbeidet og avlasterdommen
I møtet ble også 0-24-samarbeidet diskutert. Samarbeidet tilrettelegger for bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier, og er også et forsøk på programfinansiering – på tvers av sektorer. 

- Hvis vi skal lykkes med målene for 0-24-samarbeidet trengs det drahjelp fra regjeringen. Vi trenger satsinger som er mindre sektoriserte, så kommunene får bedre mulighet til å tenke helhetlig. Når vi nå møter statsråder fra flere ulike departementer oppfordrer vi regjeringen til å se også andre nye strategier, stortingsmeldinger og opptrappingsplaner i sammenheng, sa Helgesen.

Det uttrykte statsråden stor forståelse for. Hauglie er enig i at flere programsatsinger kan være en god løsning.

I møtet etterlyste KS en oppfølging av utfordringene kommunene fortsatt har knyttet til ferieavlastning, som følge av avlasterdommen. Departementet bekreftet at de jobber med saken.

Andre saker som ble diskutert i møtet:

  • Deltid og midlertidige ansettelser i kommunene
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP) – tiltak for å øke forståelsen av programmet