Mandag 12. august

11.30
-
12:30

Forskningslunsj 2040 - Rekker vi 2040?

Rekker vi 2040? Noen har erkjent det, andre sier de har erkjent det, men fortsetter som før. Hvor står vi nå? KS har videreutviklet et dialogvertøy som viser hvilke konsekvenser valgene vi tar i dag får for virkeligheten vi står i i 2040. Hvis vi ikke får med oss innbyggerne på nødvendige endringer, mister vi da nødvendig tillit og dermed gjennomføringsevne?

Delta i en internaktiv gjennomgang av til dels provoserende dilemmaer å bli med og kjenn på 2040.

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Alle partiene lyver

Det mangler både folk og penger, som krever tøffere prioriteringer fremover. Stadig flere eldre og syke yngre gjør situasjonen enda mer prekær. Samtidig gir nasjonale politikere gir ofte løfter om hva kommunesektoren skal levere, som igjen skaper forventninger i befolkningen. Snakker dagens politikere sant om hva som er mulig å levere?

14.30
-
15.30

Er norske kommuner forberedt på krig?

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er endret dramatisk. Norge ruster opp og forbereder seg på et usannsynlig, men ikke umulig, scenario. Kommunene omtales som en bærebjelke i beredskapsarbeidet, men deres rolle i en krig er både uavklart og lite utredet. Samtidig er krig en realitet i Ukraina. Kommunene i landet har mer enn to års erfaring med å sette totalforsvarskonseptet ut i praksis. Ukrainske ordførere har tatt en lederstilling i den pågående krigssituasjonen. Gjennom kommune-til- kommunesamarbeid kan norske kommuner bidra til oppbygging av ukrainske kommuner, men har også norske kommuner noe å lære av Ukraina i totalberedskap?

16.00
-
17.00

Skal kommunene bestemme over forskningen også, nå?

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge utvikler seg til et bærekraftig velferdssamfunn. Kunnskapen må utvikles der utfordringene er – og det er jo oftest i kommunene. Det er nettopp kommunene som må ta forskning i bruk og utvikle den kunnskapen som de faktisk trenger. Kommunene og dermed Norge, står faktisk til knes problemer. Vil endringstakten komme til å snu opp ned på mye av det vi idag tar for gitt?

17.30
-

Bærekraft i nordisk kommunesektor

Samarbeid med FN-Sambandet. KS gjennomfører sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner og Nordregio en kartlegging av bærekraftsarbeidet i nordisk kommunesektor. Kartleggingen vil munne ut i en «Voluntary Nordic Subnational Review» som skal presenteres under FN-toppmøtet i New York i juli i samarbeid med UCLG. Arrangementet vil være både en lansering, en debatt og en sosial sammenkomst.

Tirsdag 13. august

08.00
-
09.00
Forskningsfrokost

Investering i helseteknologi – er det virkelig nyttig?

Kommuner blir bedt om å investere i helseteknologi, men ser lite til gevinstene. I KS arbeidsgivermonitor for 2023 sier 80% at gevinstrealisering er deres fremste arbeidsgiverutfordring. Hvordan henger kostnader og gevinster sammen? hvem er det som stikker av med overskuddet? og gir helseteknologi forventede gevinster?

09.30
-
10.30

Er rettigheter alltid rett? Behov for nye løsninger møter forsøkslovens begrensninger


Alle sier at vi ikke kan fortsette som før. Men står rettighetssamfunnet i veien for bedre tjenester? Hvordan kan vi tenke annerledes, løse opp i lover og regelverk og samtidig ivareta innbyggernes interesser på en god måte? Erfaringer fra oppstart av regjeringens forsøksordning danner grunnlag for drøfting av forsøkslovens begrensninger.

11.00
-
12.00

Slik kan en kompetansereform i kommunene bli

Mer og annerledes kompetanseutvikling i arbeidslivet skal bidra til å møte eldrebølgen, klimakrisen og KI-revolusjonen. Hva må til for kommunal sektor?

13.00
-
14.00
 
Ikke alle kan ikke velge fotball eller korps. Noen stjeler for å være med, andre blir del av en større gjeng som begår alvorlig kriminalitet. Andelen som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har økt til over 13 prosent av befolkningen. Fra 2022 til 2023 økte barne- og ungdomskriminaliteten med 36 prosent, og en høy andel begås av barn under 15 år. Ungt utenforskap er alvorlig og går ikke over av seg selv. Hva gjør vi i kommunene nå?
 
14.30
-
15.30

Hvor lenge kan vi forsvare å yte tjenester i hjemmet?


Yngre mottakere av omsorgstjenester utgjør en større kostnad i Norge sammenliknet med andre land. En rapport antyder at årsaken er nedbygging av institusjoner, og at en større andel helsetjenester ytes i hjemmet. Dersom gruppen yngre øker og får flere eller dyrere tjenester over tid, vil det gi større kostnadsutfordringer enn en økning i andelen eldre. Hvor lenge har vi råd og kapasitet til dette?

16.00
-
17.00

Desentralisert utdanning – flere sykepleiere!

For å kunne sikre helsetjenester i framtida må vi finne nye måter å sikre oss nødvendig kompetanse på. Distriktskommunene sliter med å rekruttere og beholde riktig kompetanse. Desentralisert utdanning blir derfor stadig viktigere, men fungerer det? Etter litt blandede erfaringer, har Høgskolen i Innlandet utviklet en ny modell i tett samarbeid med alle kommuner i regionen. Nøkkelen er å investere i de folka de har i jobb. Jobbvinner og Nord universitet samarbeider om et prosjekt der sykepleierstudenter har praksis i kommunale helsetjenester, som har gitt gode resultater så langt for rekrutteringen videre.

Onsdag 14. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

KI Er det så vanskelig, egentlig?

En kartlegging Sopra Steria har gjort på vegne av KS viser at det er mange muligheter men også barrierer ved brukeav kunstig intelligens i kommunesektoren. Lær mer om rapportens funn og anbefalinger og hør om over hundre eksemplene som er kartlagt.

09.30
-
10.30

Partnerskap mot mobbing: Trenger vi landsbyen for å oppdra et barn i 2024?

Med dette arrangementet ønsker vi deretter gjennom to samtaler å sette søkelys på hvordan vi, alle, kan bygge opp rundt barn og unge for å fremme inkludering og motvirke mobbing. Bygge laget. Hvordan kan lagbyggingen som skjer på fritiden tas med inn i skole og barnehage?

11.00
-
12.00

Vikarbyråer er ikke løsningen på bemanningsutfordringene i helse og omsorg


Bemanningsbehovet i helse og omsorg øker, og mange kommuner bruker store ressurser på å leie inn vikarer fra byråer. Hvordan kan regjeringen, kommunene og arbeidstakernes organisasjoner snu utviklingen slik at kommunene kan tilby tjenester bedre og mer effektivt med egne ansatte?

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Hvordan redder vi naturen?


Staten, næringslivet og kommunene er enige om å nå målene i Naturavtalen. Samtidig krever fornybar energi, utvikling av lokalsamfunn og næringsvekst i alle kommuner bruk av areal. Har vi de virkemidlene som trengs for å bevare naturen i dette arbeidet? NHO, Naturvernforbundet og KS inviterer til naturdebatt.

14.30
-
15.30

Godt ettervern i barnevernet = god samfunnsøkonomi

Hva er ettervern verdt i korner og øre og hva er det verdt for de barn og unge det gjelder? Hva vet vi om betydningen av godt ettervern for barn i barnevernet, og hva trenger kommunene av kunnskap, virkemidler og rammebetingelser for å lykkes? KS og Norsk forsterhjemsforening har bedt Menon Economics om en analyse av verdien av en slik innsats i kommunene, og en fersk forskningsrapport blir presentert på dette arrangementet.

16.00
-
17.00

Ærlig digitalt

En kartlegging KS har gjort viser at digitaliseringstiltak må iverksettes på regionalt- og sentralt nivå for tjenester som tilbys lokalt. Er dette i realiteten en omstilling? For en kommune eller fylke må det blir tydeligere hva en omstilling i så fall går ut på. Hvilke krav stiller det til kommuner og fylker for gjennomføring? Hvilke oppgaver og utviklings-aktiviteter bør skje lokalt i en kommune som må levere lovpålagte tjenester og hvilke samarbeidsformer må etableres mellom kommuner, statlige etater og privat næringsliv?

Torsdag 15. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Hva er den totale verdiskapingen per lærling i kommunen? På vegne av KS har Samfunnsøkonomisk analyse beregnet den totale verdiskapingen en lærling utgjør for kommunen.

Lærlingeordningen er avgjørende for å utdanne de fagarbeiderne vi trenger nå og i framtiden. Mange steder er det mangel på læreplasser. Det er store forskjeller på hvor mange lærlinger som tas inn i ulike fylker og det er forskjeller mellom kommuner i samme fylke. Med stramme kommunebudsjett, kan inntak av lærlinger betraktes mer som en kostnad og derfor bli nedprioritert.

 

09.30
-
10.30

EØS-midlene 20 år

Ideen bak EU var å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Nøkkelen har vært samarbeid og forsoning ved å redusere økonomiske og sosiale ulikheter mellom landene. Gjennom 20 år har Norge bidratt til en mer demokratisk og grønnere utvikling i Europa gjennom EØS-midlene. Mens vi venter på at en ny programperiode skal starte, så er det på tide å se seg tilbake. Hva har EØS-midlene betydd for fred, forsoning og stabilitet i Europa? Hvilke resultater har de norske prosjektene gitt? Og hvilken betydning kan EØS-midlene ha for europeisk samarbeid framover?

11.00
-
12.00

Elever setter demokrati i spill

KS har utviklet et flunkende nytt interaktivt læringsspill om lokaldemokrati (Stemme) for å styrke elevers demokratiske kompetanse. Bli med på lansering og se live-overføring fra elever som spiller Stemme under Arendalsuka Ung! Vi vet at demokratiet er truet. Retten til å delta og si hva du vil er slett ikke selvsagt i verden i dag, og utviklingen går i feil retning. Det er derfor essensielt at unge får kunnskap, bevissthet og erfaring med hvordan demokratiet fungerer, slik at den demokratiske beredskapen styrkes. Sammen med forskere og Elevorganisasjonen snakker vi om hva som skal til for å øke elevers demokratiske kompetanse.

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Slik kan vi hindre vold og trusler i skolen

Vold og trusler er et økende problem i skolen. Det rammer både elever og lærere. Hvordan kan vi hindre vold og trusler i skolen, og sikre et trygt arbeids- og læringsmiljø?

14.30
-
15.30

Utdanning for fremtiden: Forbereder skolesystemet elevene for KI og robotteknologiens æra? 

Med den raske utviklingen av KI og robotteknologi, hvordan må skolen endre seg for å forberede dagens ungdom på arbeidsmarkedet? Hvilke ferdigheter vil være nødvendige? Skolesystemet må tilpasses for å møte behovene til fremtidens arbeidsstyrke, sikre bærekraftig velferd, og fremme inkludering i arbeids- og samfunnsliv.

16.00
-
17.00

Rektor for en dag

KS og Skolelederforbundet har invitert to stortingspolitikere til å følge hver sin rektor for en dag sammen med et videoteam. Hvordan er det å være skoleleder, og ha ansvar for å innfri alle krav, rettigheter, plikter og pålegg? Er det mulig å innfri alle nasjonale krav, eller må rektor daglig velge mellom hvilke lover som skal brytes? Hvordan kan vi bidra til å gi skolelederne og andre i skolesektoren mer tillit og handlingsrom? Klarer nasjonale politikere å motstå fristelsen med å innføre stadig nye krav, og kan de avvikle noen av de vi har?

19.30
-
20.15

Oppvarming til kveldens TV-debatt

 

Fredag 16. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Suksesskriterier og barrierer for kommunenes gjennomføring av lovpålagte og nødvendige anskaffelsesaktiviteter. Hvorfor lykkes noen med anskaffelsene og hvilke barrierer hindrer etableringen av nødvendig kompetanse og ressurser i de kommuner som ikke lykkes? Mange kommuner mangler innkjøpsfaglig kompetanse og går dermed glipp av store gevinster i anskaffelsene. Nå kommer en NOU som foreslår at alle kommuner har slik kompetanse. Men finnes denne kompetansen tilgjengelgi og er det nyttig?