Mandag 15. august

13.00
-
14:00

Politisk hoveddebatt: Tør regjeringen slippe kommunene fri?

Kommunenes handlingsrom begrenses både av rettighetsfesting og bemanningsnormer, men også silostrukturer, lovverk, kultur og praksis. Hva kan vi få til om vi slipper kommunene fri? Hvordan vil tillitsreformen egentlig påvirke kommunenes handlingsrom?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell
14.30
-
15.25

Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen gi forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Godt arbeidsmiljø handler om arbeidet. For å få ned sykefraværet må partene jobbe tett sammen og vi må jobbe med de riktige tingene. 

På dette arrangementet får vi høre blant annet resultater fra IA-Bransjeprogram sykehjem og barnehage, som har gjennomført kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Forsker Anne Grethe Solberg vil legge fram foreløpige funn fra evalueringen.
 

Sted:
Lille Hotell

16.00
-
17.00

Frivillighet og kommuner på lag i krisetider

Hva kan vi lære av koronapandemien og flyktningkrisen? Frivilligheten er en viktig del av den brede samfunnsberedskapen i Norge. Vi så det under koronapandemien, og vi så det da ukrainske flyktninger strømmer til Norge.


Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

17.30
-
18.30

Kommunesektorens dilemmaverksted

Kommunenes dilemmaverksted er et lettbeint arrangement hvor panelet får kommunale dilemmaer fra salen de skal drøfte og besvare. Målet er ikke å komme med løsninger som er realiserbare eller skal holde vann i henhold til forvaltningslover, men se på dem med et erfarent skråblikk.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

Tirsdag 16. august

08.00
-
09.00
Forskningsfrokost

Hvor fremtidsrettet er den norske sykepleierutdanningen egentlig? Er fremtidens sykepleier skodd for fremtidens helse- og omsorgstjeneste?

 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

09.30
-
10.30

Hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg?

En av de store samfunnsflokene fremover er hvordan vi skal møte tjenestebehovet. Tilgangen på fagfolk blir vanskeligere, brukernes behov større og økonomien strammere. Organisering av arbeidet, med oppgavedeling, arbeidstid og planlegging, heving og bruk av kompetanse - som også Tørn-prosjektet til KS handler om - er noen av virkemidlene vi kan bruke for å få en bærekraftig velferd i fremtiden. I debatten diskuterer vi og kommer med gode eksempler på hvordan vi kan og må innrette fremtidens helse- og omsorgstjenester ved hjelp av ny organisering.

 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

11.00
-
12.00

E-helse: Stødig kurs mot avgrunnen eller løft for bærekraft?

Alle er enige om at e-helse vil være avgjørende. Men hva vil det koste og hvem skal betale når vi ikke vet nok om verken kostnader eller gevinster.

 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

13.00
-
14.00
Helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for hvert år. Kan det fortsette slik? Finnes det grenser for offentlig velferd, og er det riktig at kommunene skal fortsette å gjøre alt de gjør i dag?
 
Sted:
Lille Hotell
14.30
-
15.30
Norge er i verdenstoppen i legedekning per innbygger. Likevel har vi store utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. Er det bare flere leger vi trenger eller er noe galt med finansieringen og organiseringen av legetjenesten?
 

Sted:
Lille Hotell

 

16.15
-
17.00
Klarer vi å tenke nytt – eller leter vi fortsatt i de gamle sporene? Utfordringsbildet er kjent, og det gjøres mye arbeid for å skissere ulike løsninger. Heltid/arbeidstid, innovasjon og bruk av ny teknologi og oppgavedeling er noen av de løsningene som er mye debattert. Bærekraften i stadig økt omfang av tjenester og forventninger til kvalitet utfordrer oss samtidig som demografien innhenter oss raskt. Er vi nytenkende nok i jakten på løsninger? Hvem har ansvaret? Sentrale eller lokale myndigheter? Kan vi finne kraft i skjæringspunktet mellom helsepolitikk, arbeidslivspolitikk og kompetansepolitikk – eller er det barrierer i politikkområder som drar i ulike retninger.
 

Sted:
Lille Hotell

Onsdag 17. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Det nødvendige arbeidet med et forsknings- og kunnskapsløft for kommunene. 
Det mangler et koordinerende departement for forskning og kunnskapsutvikling i kommunal sektor. Det er nødvendig med kunnskap om hva som virker og hvorfor, for å vite hvilke tiltak man skal satse på. Da trengs forskning. I dag mangler denne kunnskapen i stor grad i kommunene. 

 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

09.30
-
10.30

Mobbing #2022 - Mobbeforebygging i lærerutdanningen

Synet på mobbing er i ferd med å endre seg fra et individfokus til et fellesskapsfokus. Tilhørighet til klassefelleskapet er viktig for å forebygge mobbing. Undervisningen skal bygge et felleskap som motvirker mobbing og trakassering, og som bidrar til et trygt og godt læringsmiljø.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

11.00
-
12.00

Tjenestekvalitet i kommunesektoren - en økonomisk analyse

Kommunesektoren leverer en lang rekke velferdstjenester til innbyggerne. Hvilke sammenhenger kan vi se mellom ressursbruk og opplevd tjenestekvalitet? Vi inviterer til analyse og debatt.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Slik tar kommunene ansvar for å styrke barnevernet

Barnevernreformen gir fra i år kommunene større ansvar for barnevernet. Kommunestyrene får en viktigere rolle og innsatsen skal vris i retning forebygging. Samtidig er det behov for å styrke kvaliteten i barnevernstjenesten. KS mener innsatsen må forsterkes for å gjøre barnevernet bedre. Vi presenterer forslag til tiltak sammen med innovative kommuner og inviterer til debatt.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

14.30
-
15.30

Fra utenforskap til jobb i kommunal sektor – kan det gjøres enklere?

120.000 mennesker står utenfor arbeidslivet. Kommunal sektor er en stor arbeidsgiver med et stort arbeidskraftsbehov. Veien inn i jobb i kommunal sektor kan likevel være vanskelig for personer som står utenfor. Privat sektor kan ansette hvem de vil – det kan ikke kommunene. Det er flere steiner å snuble i. Hva kan gjøres med det? Har kommunesektoren de rammebetingelsene som er nødvendig for å inkludere flere i jobb i kommunal sektor?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

Torsdag 18. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Det er for sent å fikse 2040 i 2040. Hvordan påvirker valgene din kommune tar i dag fremtiden? 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

09.30
-
10.30
Kommuner under angrep

De fleste kommunale tjenester er helt avhengige av en velfungerende IT-infrastruktur. Resultatet av et dataangrep vil i ytterste konsekvens føre til at kommunen blir totalt lammet i en lang perode. Kostnadene for å få kommunen tilbake i normal drift kan bli flere 10-talls mill kroner. Det har den siste tiden vært flere store angrep på norske kommuner, og små angrep skjer hele tiden. Er vi godt nok forberedt? Hvordan kan kommunesektoren bli det? 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

11.00
-
12.00

De 1000 første dagene - et målrettet samfunnsoppdrag for redusert utenforskap

De 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen, er viktige for barnets sosiale liv i fremtiden. KS presenterer kunnskap om hvorfor ulikhet og skjevhet får forme barnets fremtid allerede på et tidlig stadium. KS' Partnerskap for radikal innovasjon ønsker at dette skal bli et målrettet samfunnsoppdarg i Norge - en mission.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Kraftproduksjon og naturvern - Hvordan forene alle hensyn?

På hvilken måte kan vi styrke forsyningen av fornybar energi uten å svekke naturgrunnlaget (og sikre høy grad av aksept i befolkningen)?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

16.00
-
17.00

Lokaldemokrati for alle – eller?

Lokaldemokratiet trenger engasjerte folkevalgte. Høsten 2022 skal mange tusen innbyggere nomineres til valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023. Unge er underrepresentert, så hva skal til for at lokalpolitikken blir mer attraktiv?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

19.30

Oppvarming til partilederdebatten

En uformell samtale om forventninger og engstelser foran kveldens store partilederdebatt.
Møt KS' debattleder Kjell Erik Saure, kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein og politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus.

Sted:
Lille Hotell

21.00

Partilederdebatt

Vi viser debatten på storskjerm.

Sted:
Lille Hotell

Fredag 19. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Bærekraftig arealbruk innen rammen for kommunalt selvstyre. Rapporten spesifiserer og oppsummerer hovedutfordringer i kommunesektoren når det gjelder bærekraftig arealforvaltning. Hør Norsk institutt for naturforskning og Holth & Winge AS legge fram hovedfunn med vekt på kunnskap i beslutnings-prosessene, økonomiske virkemidler, regulatoriske virkemidler.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

09.30
-
10.30

Nye reisevaner - hvordan når vi klima- og transportmålene?

Pandemien har gitt oss fleksibilitet, digital kompetanse og nye måter å arbeide på. Hvordan påvirker det kundenes reisevaner? Hvordan skal kollektivaktørene tilby det de etterspør gjennom et transportsystem som bidrar til nullvekstmålet?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell