Mandag 15. august

12.00
-
12.50

Ungt utenforskap

Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik at mange sliter. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Og stadig faller flere barn og unge utenfor. Det må tas grep for å hjelp dem som trenger det. 

Sted:
Castelle
13.00
-
14:00

Politisk hoveddebatt: Tør regjeringen slippe kommunene fri?

Kommunenes handlingsrom begrenses både av rettighetsfesting og bemanningsnormer, men også silostrukturer, lovverk, kultur og praksis. Hva kan vi få til om vi slipper kommunene fri? Hvordan vil tillitsreformen egentlig påvirke kommunenes handlingsrom?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell
13.15
-
14.00

Tillitsreformen i offentlig sektor

I Hurdalsplattformen har regjeringen lansert tillitsreformen i offentlig sektor som ett av sine viktigste prosjekter. Der loves det at «tilliten, tiden og makten» skal gis tilbake til førstelinja. Vil mer tillit til ansatte i tjenestene også styrke brukernes tillit til tjenestene? Og hva kan vi lære av forskningen om tillit?

Sted:
M/S Sandnes
13.45
-
14:30

Hvem er best på å få flyktninger i jobb – Norge, Sverige eller Danmark

Hvem har de beste resultatene - både på lang og kort sikt?
Hvorfor får de skandinaviske landene forskjellig resultat?
Hvilke forskjeller er det mellom landenes utdannings- og arbeidstiltak?
Hva kan vi lære av hverandre?

Sted:
Kulturkammeret
14.00
-
16.00

Læringsverksted om gevinstarbeid som del av budsjett- og økonomiplanprosessen

Vi inviterer til workshop for å lære sammen om hvordan realisere mål og gevinster ved å koble gevinstrealiseringsmetodikk til sin konkrete budsjett- og økonomiplanprosess.

Sted:
Rådhuset
14.00
-
16.00

Læringsverksted for gevinstarbeid i kommunene

Vi inviterer til workshop for å lære sammen om hvordan realisere mål og gevinster ved å koble gevinstrealiseringsmetodikk til sin konkrete budsjett- og økonomiplanprosess. Målgruppen for workshopen er ansatte i kommuner, men alle er velkommen.

Sted:
Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus
14.30
-
15.25

Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen gi forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Godt arbeidsmiljø handler om arbeidet. For å få ned sykefraværet må partene jobbe tett sammen og vi må jobbe med de riktige tingene. 

På dette arrangementet får vi høre blant annet resultater fra IA-Bransjeprogram sykehjem og barnehage, som har gjennomført kurs i rolleforståelse og partssamarbeid for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Forsker Anne Grethe Solberg vil legge fram foreløpige funn fra evalueringen.
 

Sted:
Lille Hotell

14.30
-
15.30

Ikke-digital og utenfor - hvem bryr seg?
Digitaliseringen av samfunnet øker innenfor alle områder. For de fleste betyr dette enklere tilgang til produkter og tjenester. Men for 600 000 nordmenn som ikke behersker digitale verktøy innebærer det at produkter og tjenester blir mindre tilgjengelige, eller ikke tilgjengelige i det hele tatt. Det er en utfordring både for dem og samfunnet.

Sted:
Kulturkammeret

16.00
-
17.00

Frivillighet og kommuner på lag i krisetider

Hva kan vi lære av koronapandemien og flyktningkrisen? Frivilligheten er en viktig del av den brede samfunnsberedskapen i Norge. Vi så det under koronapandemien, og vi så det da ukrainske flyktninger strømmer til Norge.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

16.30
-
17.30

Helelektrisk - hvor elektrifisert er Norge?

Her får du bl.a. høre om hvor langt vi nå har kommet i elektrifiseringen av Norge i de ulike sektorene, om nettutbygging og tilrettelegging av kraft og hvordan oppdrettsnæringen kan elektrifiseres.

Sted:
Torvscenen

17.30
-
18.30

Kommunesektorens dilemmaverksted

Kommunenes dilemmaverksted er et lettbeint arrangement hvor panelet får kommunale dilemmaer fra salen de skal drøfte og besvare. Målet er ikke å komme med løsninger som er realiserbare eller skal holde vann i henhold til forvaltningslover, men se på dem med et erfarent skråblikk.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

Tirsdag 16. august

08.00
-
09.00
Forskningsfrokost

Hvor fremtidsrettet er den norske sykepleierutdanningen egentlig? Er fremtidens sykepleier skodd for fremtidens helse- og omsorgstjeneste?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

08.30
-
09.30

Seriekatastrofer

Den økte faren for alvorlige naturhendelser som ofte følger tett på hverandre, eller kanskje til og med skjer samtidig, stiller nye krav til innhenting og forvaltning av kunnskap. Ikke minst krever det en oppgradert håndtering av risiko. Dette møtet vil ha fokus på hvordan samfunnet kan og bør tilpasse seg en ny klimavirkelighet, der katastrofer ikke er unntaket, men en del av den nye virkeligheten.

Sted:
Vision of the Fjords

08.30
-
09.30

Aldersvennlig transport - har vi råd til å la være?

Vi blir flere eldre, vi lever lenger og vi skal greie oss selv og bo hjemme så lenge som mulig. En forutsetning for å kunne leve gode liv som eldre, er at vi kommer oss ut og møter andre. En forutsetning for at vi kommer oss ut er at det er transportmuligheter. Ikke alle kjører bil på sine eldre dager.

Sted:
Clarion Hotel Tyholmen

09.30
-
10.30

Hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg?

En av de store samfunnsflokene fremover er hvordan vi skal møte tjenestebehovet. Tilgangen på fagfolk blir vanskeligere, brukernes behov større og økonomien strammere. Organisering av arbeidet, med oppgavedeling, arbeidstid og planlegging, heving og bruk av kompetanse - som også Tørn-prosjektet til KS handler om - er noen av virkemidlene vi kan bruke for å få en bærekraftig velferd i fremtiden. I debatten diskuterer vi og kommer med gode eksempler på hvordan vi kan og må innrette fremtidens helse- og omsorgstjenester ved hjelp av ny organisering.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

10.00
-
11.30

Hvordan sikrer vi at elevene får de beste læremidlene?

Det er to år siden nye læreplaner ble innført i norske klasserom. Vi har ennå ikke klart å forsyne alle elever med oppdaterte læremidler, og mye tyder på at snart 20 år gamle bøker fra forrige reform, ulovlige kopier fra nye læreverk, gratis digitale ressurser og tilfeldige greier fra internett utgjør elevenes læremidler mange steder. Hvordan havnet vi her? Og er det egentlig så farlig?

Sted:
Arendal bibliotek

11.00
-
12.00

E-helse: Stødig kurs mot avgrunnen eller løft for bærekraft?

Alle er enige om at e-helse vil være avgjørende. Men hva vil det koste og hvem skal betale når vi ikke vet nok om verken kostnader eller gevinster.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

11.00
-
12.00

Hva nå, Helse-Norge?

I to år har pandemien dominert aktiviteten i helsevesenet vårt. Planlagt aktivitet er tatt ned. Kommunehelsetjenesten er under et sterkt press. Fastlegeordningen vakler. Og mange kritiske stemmer høres.

Sted:
Arendal kultur- og rådhus

13.00
-
14.00
Politisk hoveddebatt: Grenser for offentlig velferd
Helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for hvert år. Kan det fortsette slik? Finnes det grenser for offentlig velferd, og er det riktig at kommunene skal fortsette å gjøre alt de gjør i dag?

Se opptak av arrangementet her
Sted:
Lille Hotell
13.00
-
13.50
Tim er eksempelinnbyggeren til Oslo kommune. Tim lever et godt liv og erfarer hvordan digitale løsninger forenkler hans hverdag på stadig flere områder, men når det gjelder helse tar det fortsatt tid. På ulike «appstores» og i ulike medier finner Tim nye og innovative helseløsninger som passer hans behov, men disse blir ikke tilbudt fra hans kommune.
Sted:
Bankgården
13.30
-
14.00
Del av arrangementet om Oslo-sykehusene og kommunen: Sammen skal vi lykkes der Akson mislyktes.
 

Sted:
Thon hotell Arendal

14.00
-
15.30
I juni la Regjeringen frem Norges første batteristrategi. Innen 2030 vil det skapes opp til 30 000 arbeidsplasser og omsettes for 90 milliarder kroner i en norsk batteriverdikjede. Strategien er tydelig - den globale etterspørselen etter batterier vil mangedobles de neste årene, og Norge skal bidra betydelig for å dekke behovet.
Hva gjør staten for å tilrettelegge for batteriindustriens fremvekst i distriktene, og hvordan kan staten bidra for å dempe voksesmertene kommunene vil oppleve?

Sted:
No1 Sportsbar

14.30
-
15.30
Norge er i verdenstoppen i legedekning per innbygger. Likevel har vi store utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. Er det bare flere leger vi trenger eller er noe galt med finansieringen og organiseringen av legetjenesten?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

15.00
-
15.50
Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 600 milliarder kroner årlig og er den største innkjøpene av bygg-, anlegg og eiendomstjenester. Om disse innkjøpene er grønne eller ikke, avgjør hvor grønt norsk næringsliv blir. Spørsmålet blir derfor om sentrale og lokale politikere forstår hvilken betydlig rolle de har i den grønne omstillingen av næringslivet og om de vil bruke den offentlige innkjøpsmakten til å sikre at næringslivet blir grønt?

Sted:
Baker Jørgensen

16.00
-
17.30
Det har i mange år vært kjent at det svikter i samhandlingen innad eller mellom sykehusene i spesialisthelsetjenesten, og i vekslingene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, NAV, skolesektoren og andre offentlige instanser. Det gjør at pasienter og brukere som trenger tjenester fra mange aktører, har store utfordringer med å finne fram i systemet. 

Sted:
Clarion Hotel Tyholmen

16.15
-
17.00
Klarer vi å tenke nytt – eller leter vi fortsatt i de gamle sporene? Utfordringsbildet er kjent, og det gjøres mye arbeid for å skissere ulike løsninger. Heltid/arbeidstid, innovasjon og bruk av ny teknologi og oppgavedeling er noen av de løsningene som er mye debattert. Bærekraften i stadig økt omfang av tjenester og forventninger til kvalitet utfordrer oss samtidig som demografien innhenter oss raskt. Er vi nytenkende nok i jakten på løsninger? Hvem har ansvaret?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

19.30
-
21.00
Ufrivillig deltidsarbeid er et problem for likestillingen og økonomisk rettferdighet. Dette er særlig et problem innenfor varehandel, hotell, reiseliv, og helse- og omsorgssektoren. Agenda har på oppdrag fra HK laget et notat om omfang av deltid blant HKs medlemmer, som viser at vi er langt unna mål om heltidskultur.

Sted:
Clarion Hotel Tyholmen

Onsdag 17. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Det nødvendige arbeidet med et forsknings- og kunnskapsløft for kommunene. 
Det mangler et koordinerende departement for forskning og kunnskapsutvikling i kommunal sektor. Det er nødvendig med kunnskap om hva som virker og hvorfor, for å vite hvilke tiltak man skal satse på. Da trengs forskning. I dag mangler denne kunnskapen i stor grad i kommunene. 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

08.00
-
08.45

Hvorfor får mine bankdata være med på reise, mens mine helsedata må være hjemme?

Innen vår egen økonomi er vi alle blitt våre egne banksjefer mens innen helse blir vi fortsatt en del av et system. Hva kan helsesektoren lære av banksektoren når det gjelder trygg deling av sensitiv informasjon og positiv involvering av innbyggeren?

Sted:
Thon hotel Arendal

08.30
-
09.30

Skoleledere - hva skal vi egentlig med dem?

I 2021 gjennomførte vi en lederundersøkelse for å finne ut om det var samsvar mellom de oppgavene som lederne gjør, og hva de ønsket å gjøre. I år legger vi frem en ny rapport. På bakgrunn av forrige undersøkelse, ønsket vi å avdekke hva de ansatte i skolen ønsket at lederne skal bruke tida si på, og hvordan lederskapet bør utøves.

Sted:
Clarion hotel Tyholmen

09.30
-
10.30

Mobbing #2022 - Mobbeforebygging i lærerutdanningen

Synet på mobbing er i ferd med å endre seg fra et individfokus til et fellesskapsfokus. Tilhørighet til klassefelleskapet er viktig for å forebygge mobbing. Undervisningen skal bygge et felleskap som motvirker mobbing og trakassering, og som bidrar til et trygt og godt læringsmiljø.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

09.30
-
10.30

Ungdomsarbeid etter pandemien

To år med pandemi har vært krevende for ungdommer. Mange ungdommer har vært mer ensomme, bekymret og deprimert enn før. Nedstenging av samfunnet har rammet ungdommer i utsatte livssituasjoner hardere enn andre.

Sted:
Kulturkammeret

11.00
-
12.00

Tjenestekvalitet i kommunesektoren - en økonomisk analyse

Kommunesektoren leverer en lang rekke velferdstjenester til innbyggerne. Hvilke sammenhenger kan vi se mellom ressursbruk og opplevd tjenestekvalitet? Vi inviterer til analyse og debatt.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

11.00
-
12.00

Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap

Gode geografiske data er stadig viktigere for samfunnet på mange områder. Vi har behov for å predikere fremtidig flomhendelser og andre klimahendelser når vi planlegger å bygge boliger og veier. Vi har behov for å varsle inn de riktige innbyggerne på riktig sted når naturkatastrofen truer. Kombinasjonen av en god felles datainfrastruktur og moderne innbyggerkontaktløsninger er helt sentralt for å være bedre forberedt.

Sted:
Torvet 10

11.10
-
12.00

Global oppvarming i Arktis: Der det kniper mest

Klimatilpasning haster mest i Arktis ettersom oppvarmingen her går 2-4 ganger raskere enn det globale gjennomsnittet og konsekvensene derfor er større enn mange steder lengre sør. Samtidig har både Riksrevisjonen og KS pekt på mangler i kommunenes kapasitet til å gjennomføre klimatilpasning, som er problematisk fordi kommunene har en sentral rolle i dette arbeidet.

Sted:
Lavvoen

11.30
-
12.30

Hvor viktig er Kulturpolitikk for demokratiet?

Kulturredaksjonen er staben til kulturdirektøren i Kristiansand kommune. Kulturredaksjonen skal skape rom for dialog, levere de gode, aktuelle og utfordrende samtalene, få mer kunnskap og kanskje dermed skape ny kunnskap. Vi inviterer denne gangen ulike stemmer for å diskutere et viktig tema ut fra et regionalpolitisk perspektiv.

Sted:
Barrique øl og vinstue

12.00
-
13.00

Demokratiets kår

Neste år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. De poltiske partiene har begynt sine nominasjonsprosesser. Men hvordan er egentlig demokratiets kår? Bidrar hets av poltikere til lav rekruttering til folkevalgte verv - og hvor går grensen mellom hets og ytringsfrihet?

Sted:
Kirkekjelleren

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Slik tar kommunene ansvar for å styrke barnevernet

Barnevernreformen gir fra i år kommunene større ansvar for barnevernet. Kommunestyrene får en viktigere rolle og innsatsen skal vris i retning forebygging. Samtidig er det behov for å styrke kvaliteten i barnevernstjenesten. KS mener innsatsen må forsterkes for å gjøre barnevernet bedre. Vi presenterer forslag til tiltak sammen med innovative kommuner og inviterer til debatt.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

13.00
-
13.50

Samtale med helseminister Ingvild Kjerkol

Digitalisering er et av de viktigste temaer fremover. Hvordan organiserer vi den? Hvordan skal den finansieres? Hvordan sprer vi gode løsninger raskt? Hvordan bruker vi helsedata? Hva er rollen til næringslivet og innovasjonsmiljøene?

Sted:
Bankgården

13.00
-
14.00

Naturkrisen - kommer til et sted nær deg

Vi trenger naturen, til mat, medisiner, energi, klær og rekreasjon. Naturen gir oss tjenester som pollinering, stabilt klima, nedbør, flomregulering og jordsmonn. Naturen er selve livsgrunnlaget vårt, men naturen er i krise slik det internasjonale Naturpanelet har dokumentert. På hvilken måte bør vi møte naturkrisen nasjonalt? Hvordan kan vi ta vare på natur og utvikle samfunn samtidig?

Sted:
Kulturhuset

14.30
-
15.30

Fra utenforskap til jobb i kommunal sektor – kan det gjøres enklere?

120.000 mennesker står utenfor arbeidslivet. Kommunal sektor er en stor arbeidsgiver med et stort arbeidskraftsbehov. Veien inn i jobb i kommunal sektor kan likevel være vanskelig for personer som står utenfor. Privat sektor kan ansette hvem de vil – det kan ikke kommunene. Det er flere steiner å snuble i. Hva kan gjøres med det? Har kommunesektoren de rammebetingelsene som er nødvendig for å inkludere flere i jobb i kommunal sektor?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

16.00
-
18.00

Hvordan kan vi rekruttere og beholde flere lærere?

Rekruttering og gjennomstrømning i norsk lærerutdanning er en velkjent problemstilling. I tillegg er det en utfordring å beholde utdannede lærere i læreryrket. Ifølge SSB jobber hver tredje lærerutdannede utenfor skoleverket. Kunnskapsdepartementet har gitt Høgskulen på Vestlandet (HVL) prosjektmidler til å undersøke og prøve ut tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanning og til en positiv omtale av læreryrket.

Sted:
Clarion Hotel Tyholmen

16.30
-
17.30

Rent vann i sjøer og vassdrag - hva må til?Markedssvikt må møtes med politikk! 

Innbyggerne i Norge har godt drikkevann og gode avløpsløsninger. Investeringsbehovet framover er samtidig svært høyt, blant annet som følge av klimaendringer, befolkningsutvikling og nye krav til rensing som gjør det nødvendig å oppgradere eksisterende og bygge ut ny infrastruktur for vann og avløp.

Sted:
Samfunnsteltet

19.00
-
20.30

Stormøte med kvinnetoppene i offentlig sektor – Er kvinner taperne i arbeidslivet?

Er det fremdeles kjønnsforskjeller i norsk arbeidsliv, og er det kvinnene som går ut som tapere?

Sted:
Madam Reiersen

20.00
-
23.00

Frivillighet i eldreomsorgen - roller og roller

Pandemien bidro til å sette frivilligheten under press, og synliggjorde behovet for et godt samspill med frivillig sektor. Men hvordan skal de politiske forventningene om kommunal tilrettelegging av samarbeid med frivillige omsettes i praksis? Har kommunene nok kompetanse om samarbeid med frivillig sektor til å møte disse forventingene? Vil et fokus på frivillig innsats i eldreomsorg kunne gå på bekostning av antall stillinger? Hvordan gå fra tanken om å «bruke» frivillige til å inkludere frivillig sektor som en likeverdig samarbeidspart?

Sted:
Clarion Hotel Tyholmen

Torsdag 18. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Det er for sent å fikse 2040 i 2040. Hvordan påvirker valgene din kommune tar i dag fremtiden? 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

09.30
-
10.30
Kommuner under angrep

De fleste kommunale tjenester er helt avhengige av en velfungerende IT-infrastruktur. Resultatet av et dataangrep vil i ytterste konsekvens føre til at kommunen blir totalt lammet i en lang perode. Kostnadene for å få kommunen tilbake i normal drift kan bli flere 10-talls mill kroner. Det har den siste tiden vært flere store angrep på norske kommuner, og små angrep skjer hele tiden. Er vi godt nok forberedt? Hvordan kan kommunesektoren bli det? 

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

09.30
-
10.30

Forskere har funnet den skjulte årsaken til 30-40% av sykefraværet i offentlig førstelinje. Hva nå?

De møter liv og død, lærelyst og skolevegring, omsorgssvikt og mestring, sykdom og livsglede, smil når de kommer og sorg når de går. Forskerne anslår at 30-40 prosent av sykefraværet i den hardt pressede førstelinja i det offentlige skyldes emosjonelle belastninger som følger av å jobbe med folk. Når skal vi begynne å gjøre noe med det?

Sted: 
DN-teltet

09.30
-
10.30

Kunnskapen er der - hvorfor tas den ikke i bruk?

Hvordan tar institusjonene ny kunnskap i bruk? Hvordan kan offentlig virksomhet jobbe smartere? Hvorfor tar det så lang tid å omsette forskningsresultater til forbedret praksis? Hvordan kan vi endre offentlig praksis?

Sted:
M/S Sandnes

10.30
-
11.45

Snasen - et læringsspill om lokaldemokrati

Har du noen gang lurt på hvordan det er å være rådmann i en kommune? Eller tenkt på hva slags konsekvenser det får om noen bestemmer seg for å bygge et omsorgssenter og ikke en ny skole?

Snasen er særlig rettet mot elever i samfunnsfag på 10. trinn og i videregående skole. Som rådmann må elevene ta viktige beslutninger for kommunen.

Sted:
Kulturhuset

11.00
-
12.00

De 1000 første dagene - et målrettet samfunnsoppdrag for redusert utenforskap

De 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen, er viktige for barnets sosiale liv i fremtiden. KS presenterer kunnskap om hvorfor ulikhet og skjevhet får forme barnets fremtid allerede på et tidlig stadium. KS' Partnerskap for radikal innovasjon ønsker at dette skal bli et målrettet samfunnsoppdarg i Norge - en mission.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

12.45
-
14.00

Snasen - et læringsspill om lokaldemokrati

Har du noen gang lurt på hvordan det er å være rådmann i en kommune? Eller tenkt på hva slags konsekvenser det får om noen bestemmer seg for å bygge et omsorgssenter og ikke en ny skole?

Snasen er særlig rettet mot elever i samfunnsfag på 10. trinn og i videregående skole. Som rådmann må elevene ta viktige beslutninger for kommunen.

Sted:
Kulturhuset

13.00
-
14.00

Politisk hoveddebatt: Kraftproduksjon og naturvern - Hvordan forene flere hensyn?

På hvilken måte kan vi styrke forsyningen av fornybar energi uten å svekke naturgrunnlaget (og sikre høy grad av aksept i befolkningen)?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

14.00
-
15.00

Vil Norgesmodellen sikre et seriøst arbeidsliv?

Offentlig sektor anskaffer årlig for om lag 600 milliarder, og har dermed makt til å fremme et seriøst arbeidsliv og stoppe kriminelle. Denne innkjøpsmakten må forvaltes godt. Det dreier seg om arbeidstakere som kan miste jobben i konkurranse mot kriminelle, de små bedriftene som ikke får oppdrag og de store leverandørene som opplever at kontrollmekanismene ikke fungerer godt nok.

Sted:
MØR biffhus

15.00
-
16.00

Mobilitetsløsninger i det offentlige - hva skjer?

Bilparken til det offentlige vokser … hva med nullvekstmål, klimamål og elektrifisering. Hva er status på den offentlige kjøretøyparken og hvordan brukes den? Utnytter vi ressursene den utgjør på en effektiv måte og hvordan kan den bidra til at vi når klimamålene.

Sted:
Sam
ferdselsteltet

16.00
-
17.00

Lokaldemokrati for alle – eller?

Lokaldemokratiet trenger engasjerte folkevalgte. Høsten 2022 skal mange tusen innbyggere nomineres til valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023. Unge er underrepresentert, så hva skal til for at lokalpolitikken blir mer attraktiv?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

19.30

Oppvarming til partilederdebatten

En uformell samtale om forventninger og engstelser foran kveldens store partilederdebatt.
Møt KS' debattleder Kjell Erik Saure, kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein og politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus.

Sted:
Lille Hotell

21.00

Partilederdebatt

Vi viser debatten på storskjerm.

Sted:
Lille Hotell

     

Fredag 19. august

08.00
-
09.00

Forskningsfrokost

Bærekraftig arealbruk innen rammen for kommunalt selvstyre. Rapporten spesifiserer og oppsummerer hovedutfordringer i kommunesektoren når det gjelder bærekraftig arealforvaltning. Hør Norsk institutt for naturforskning og Holth & Winge AS legge fram hovedfunn med vekt på kunnskap i beslutnings-prosessene, økonomiske virkemidler, regulatoriske virkemidler.

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell

 

09.00
-
10.30

b.stem - et digitalt rollespill for skoleklasser om medvirkning og lokaldemokrati

Velkommen til en runde med b.stem!
b.stem er et digitalt rollespill om medvirkning og lokaldemokrati som kan settes opp i alle klasserom. I gruppearbeid drøfter elevene informasjon fra ulike kilder og får innsikt i hvordan man kan påvirke det politiske systemet.

Sted:
Kulturhuset
09.30
-
10.30

Nye reisevaner - hvordan når klima- og transportmålene?

Pandemien har gitt oss fleksibilitet, digital kompetanse og nye måter å arbeide på. Hvordan påvirker det kundenes reisevaner? Hvordan skal kollektivaktørene tilby det de etterspør gjennom et transportsystem som bidrar til nullvekstmålet?

Se opptak av arrangementet her

Sted:
Lille Hotell
11.30
-
13.00

b.stem - et digitalt rollespill for skoleklasser om medvirkning og lokaldemokrati

Velkommen til en runde med b.stem!
b.stem er et digitalt rollespill om medvirkning og lokaldemokrati som kan settes opp i alle klasserom. I gruppearbeid drøfter elevene informasjon fra ulike kilder og får innsikt i hvordan man kan påvirke det politiske systemet.

Sted:
Kulturhuset