Kommunespillet
Elever diskuterer løsningsforslag i Kommunespillet. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll

Kommunespillet

Ta med elevene til KS Besøkssenter for å spille det digitale læringsspillet Kommunespillet. Et besøk er gratis og varer i to timer. Her er elevene samfunnsplanleggere for en dag i fiktive Snasen kommune. Primærmålgruppe: 10. trinn og videregående skole.

Bestill besøk

I Kommunespillet lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver.

Vi befinner oss i Snasen, en mellomstor norsk kommune med typiske utfordringer. Antall eldre med behov for pleie og bolig er økende, og kommuneøkonomien er anstrengt. Ordføreren i Snasen kommune har gått til valg på et løfte om oppføring av nytt sykehjem for eldre. Kommunen har derfor opprettet et innsatsteam bestående av egne eksperter, spilt av elevene, for å finne løsningen på fremtidens eldreomsorg i kommunen.

I Kommmunespillet blir deltakerne tildelt ulike roller i Snasen kommunes innsatsteam. De løser individuelle oppgaver knyttet til tomt/bygg, innovasjon, trivsel og bemanning, men må også samarbeide for å finne en løsning som er innenfor budsjett. Deltakerne vil måtte gjøre valg og reflektere over egne standpunkt. For å få gjennomslag må ekspertgruppen utforme et forslag som både kan få bred politisk støtte og oppslutning hos befolkningen. Samtidig må forslaget være gjennomførbart med tanke på kommunens økonomi og behov.

Elevene jobber i team på arbeidsstasjoner.

 

Målgruppe: elever på 10. trinn og i videregående opplæring

Fag: samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag 

Lærere oppfordres til å forberede elevene på besøket. Her finner dere både generelle begrepsavklaringer og fagspesifikke ressurser:

Faglig fordypning

Kontakt

Siri Hansen

Siri Hansen

Fagleder KS Ung