Landstinget er øverste organ i KS og arrangeres hvert fjerde år etter lokalvalgene. Neste landsting er 11. - 12. februar i Oslo. Landstinget velger KS' politiske ledelse, fastsetter medlemskontingenten og vedtekter, og bestemmer den politiske retningen for organisasjonen de neste fire årene. I tilknytning til Landstinget arrangeres Kommunalpolitisk toppmøte (KPT), Toppmøte for Barn og Unge (tidligere Skoletinget) og Kommunedirektørsamlingen.

Lenkeblokk Icon Politiske prioriteringer 2020-2023

På Landstinget i februar møtes 252 delegater fra kommuner, fylkeskommuner og delegater fra kommunalt og fylkeskommunalt eide bedrifter.

Under konstitueringen av nye kommunestyrer og fylkesting etter valget, velges delegater til fylkesmøtene. På fylkesmøtene velger kommunene delegater til Landstinget. Fylkestingene velger sine delegater direkte til Landstinget. Antall delegater bestemmes ut fra folketallet i fylkene.

Landstinget er både en generalforsamling som velger hovedstyre og representanter til Landsstyret i KS, og et politisk verksted for politikkutvikling og politiske beslutninger. Politikken som besluttes er styrende for KS virksomhet de neste fire år.

De politiske beslutningene er forberedt gjennom debatter i fylkesmøtene, på Kommunalpolitisk toppmøte og Toppmøtet Barn og Unge. 

Kommunalpolitisk toppmøte setter kommunesektorens samfunnsverdi på dagsorden, gjennom å vise lokaldemokratiets evne til å løse lokale, regionale, nasjonale og globale samfunnsutfordringer. 

Målet om bærekraftig utvikling er gjennomgående i kommunal sektor. Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. 

Et bærekraftig lokaldemokrati er avhengig av at vi hører og lytter til de unges stemmer. For første gang arrangerer derfor KS toppmøte om, for og med unge mennesker. Medlemmer av ungdomsråd over hele landet er invitert særskilt til møtet. Målet er å gi unge politikere en stemme i behandlingen av politiske dokumenter til Landstinget.

I etterkant av Landstinget utarbeides langtidsplan for KS basert på de politiske vedtakene. Langtidsplanen for KS vedtas på det første landsstyremøtet etter Landstinget.