Landstinget er øverste organ i KS og arrangeres hvert 4. år etter lokalvalgene. Neste Landsting er 11. - 12. februar i Oslo. Landstinget velger KS politiske ledelse, fastsetter medlemskontingenten og vedtekter og bestemmer den politiske retningen for organisasjonen de neste 4 årene. I tilknytning til Landstinget arrangeres Kommunalpolitisk toppmøte (KPT), Toppmøte for Barn og Unge (tidligere Skoletinget) og Kommunedirektørsamling.

Lenkeblokk Icon KS' grunnlagsdokument

På Landstinget i februar møtes 252 delegater fra kommunene, fylkeskommunene og kommunalt/-fylkeskommunalt eide bedrifter.

Under konstitueringen av de nye kommunestyrer og fylkesting etter valget, velges delegater til fylkesmøtene. På fylkesmøtene velger kommunene delegater til Landstinget. Fylkestingene velger sine delegater direkte til Landstinget. Antall delegater bestemmes ut fra folketallet i fylkene.

Landstinget er både en generalforsamling som velger hovedstyre og representanter til landsstyret i KS og et politisk verksted for politikkutvikling og politiske beslutninger. Politikken som besluttes er styrende for KS virksomhet de neste 4 år.

De politiske beslutningene er forberedt gjennom debatter i fylkesmøtene, på Kommunalpolitisk toppmøte og Toppmøtet Barn og Unge. 

Kommunalpolitisk toppmøte setter kommunesektorens samfunnsverdi på dagsorden, gjennom å vise lokaldemokratiets evne til å løse lokale, regionale, nasjonale og globale samfunnsutfordringer. 

Målet om bærekraftig utvikling er gjennomgående i kommunal sektor. Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. 

Et bærekraftig lokaldemokrati er avhengig av at vi hører og lytter til de unges stemmer. For første gang arrangerer derfor KS toppmøte om, for og med unge mennesker. De som er medlemmer av ungdomsråd over hele landet får en egen invitasjon til møtet. Målet er å gi unge politikere en stemme i behandlingen av politiske dokumenter til Landstinget.

I etterkant av Landstinget utarbeides langtidsplan for KS basert på de politiske vedtak på Landstinget. Langtidsplanen for KS vedtas på det første landsstyremøtet etter Landstinget.