Ordførerpraten

Milly Bente Nørsett (Ap), ordfører i Tingvoll kommune

Tingvoll kommune har ingen store hjørnesteinsbedrifter, men ordfører Milly Bente Nørsett (58) trekker frem flere sterke nisjebedrifter. En viktig identitetsmarkør for kommunen er økologi, som kommunen har hatt på dagsordenen siden 1990.

Milly Bente Nørsett (Ap), ordfører i Tingvoll kommune
Milly Bente Nørsett er ordfører i Tingvoll kommune.

Nevn tre gode grunner for å besøke din kommune:
Det er flere gode grunner for å besøke økokommunen Tingvoll. Først og fremst vil jeg trekke fram forskningsmiljøet og den økologiske grunntanken en får ett innblikk i ved å besøke Økoparken, Norsk senter for økologisk landbruk og Norsk institutt for bioøkonomi. Tingvoll har en flott kirke fra år 1180 som er en opplevelse i seg selv. Kommunen har en lang tradisjon innen tekstilindustrien og har en unik nisjebedrift, Krivi Vev, som en den eneste i landet som vever lin til bunadsskjorter, tekstiler til FNs sikkerhetsråd og til norske ambassader sine møterom. Krivi Vev er en bedrift som er både internasjonal og nasjonal.

Tingvoll sine fortrinn er økokommunen, kunnskapsmiljø, lokale institusjoner, sterkt næringsliv i nisjer, et internasjonalt samfunn, og et konsentrert sentrum med store samferdselsårer gjennom kommunen. 

Tingvoll erklærte seg som økokommune i 1990. Vi er en liten landbruks- og distriktskommune uten store hjørnesteinsbedrifter. Samtidig har vi flere små nisjebedrifter. Av de vil jeg trekke frem Norsol, Krivi Vev, Sito Mek, Tingvollost og Den Glade Ku. Vi har gjennomført våre økologiske tiltak hovedsakelig gjennom kommunale prioriteringer.

Tingvoll kirke fra år 1180. Kirken står tett ved prestegårdstunet ved Tingvollvågen. Den er en romansk steinkirke som ble bygget rundt 1180. Byggearbeidet kan ha vært innledet rundt 1170. Det nåværende interiøret stammer i hovedsak fra 1600 – tallet. Det er en av de best bevarte middelalderkirkene i Norge. Bygningen er særpreget med svært høye og tykke murvegger med plass til et gangsystem. Korbuen er også uvanlig høy og har preg av gotikk. Bygningen er fredet. Foto: Tingvoll kommune.

Hvilken annen kommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Å velge ut én kommune er omtrent umulig. I prinsippet kunne jeg tenkt meg å besøke alle kommunene i Norge. Skal jeg velge ut én må det bli Kristiansund, som er vår regionby. Jeg kunne tenkt meg å vært hospitant sammen med ordføreren i ei uke. Mest for å lære, for å se og oppleve forskjeller og muligheter. Hva er forskjellen med å være ordfører for en stor kommune kontra en liten kommune som Tingvoll? Hva er stordriftsfordelene og utfører distriktskommunene noe som er bedre?  Dilemmaet i disse kommunereformtider er at en vet hva en har og er trygg på. Dilemmaet kan være habilitet i beslutningssaker i en liten kommune og om disse nødvendigvis er bedre i en bykomune.

Jeg er tilhenger av distriktskommuner selv om jeg til dels er oppvokst i by, men har bodd hele mitt voksne liv i landkommunen Tingvoll. Kommunestyret i Tingvoll har enstemmig vedtatt å stå aleine som egen kommune. Samtidig er signaler fra regjeringen at det kommer en ny blå vind og et større trykk på kommunereformen. Hvorfor ikke være åpen og i hvert fall prøve ut en hospitering i en bykommune. 

Hva har overrasket deg mest ved å være ordfører?
Jeg er ganske bevisst på at det å være ordfører er en ombudsrolle for folket. Samtidig har jeg erfart at en kommer ganske tett på administrasjonen som ordfører. Hvordan kan en få til god omdømmeskaping? Mye godt arbeid utføres av ansatte i kommunen som sikrer kvalitet og gode tjenester til innbyggerne. Politikk handler om prioriteringer om hva det skal bevilges penger til. Målet for lokale politikerne er å sikre gode tjenester til folk der folk bor.

Samtidig var jeg ikke godt nok forberedt på at ordførerrollen innebærer å ivareta alle partier i det politiske miljøet, som medfører at ordføreren er en ordfører for alle. I kommunestyremøter er hovedrollen å lede møter, mens gruppeledere og andre kommunestyremedlemmer fører den politiske debatten. 

Ordførerjobben er mer komplisert enn jeg kunne forutse. Det har vært et stort fokus på regionen og interkommunalt samarbeid. Kommunereformen har skapt engasjement. Jeg har kommet tett på hvordan andre kommuner jobber og fått mer innsikt i hvordan naboene har det. Strategiarbeid, med hensyn til det lokale næringslivet, er spennende, men heller ikke det jeg kunne best eller visste mest om før jeg ble ordfører. Jeg har innsett hvor viktig det er å spille på lag og hvor viktig kommunen er som samfunnsutvikler. Fylkeskommunen har for meg blitt en mer tydelig og viktig medspiller for å skape utvikling i det kommunale arbeidet. 

Alt i alt er jeg kjempestolt av den jobben som utføres. De som bor i Tingvoll skal oppleve at Tingvoll er en god kommune å bo i, uansett hvilken alder eller situasjon de er i. 

Hvilken snor klippet du sist?
Siste snorklipping var 29.12.2017. Da var det en offisiell åpning av Rimstadkrysset, som er et veikryss mellom riksvei 70 og den kommunale Honnhammervegen. Dette var en viktig markering for Tingvollsamfunnet. Den viser at Tingvoll kommune satser på å legge til rette for næringsutvikling, boligutbygging og hvor viktig det er å jobbe sammen med viktige aktører for å nå et felles mål. Rimstadkrysset var tidligere svært uoversiktlig. Statens vegvesen la for ca seks år siden ned forbud mot at flere ble tilknyttet Honnhammervegen - inntil ny kryssløsning mot riksvei 70 var klar. Totalkostnaden på krysset kom på rundt 12 millioner kroner, hvorav vegvesenet bidro med rundt fire millioner kroner. 

Milly Bente Nørsett åpner Rimstadkrysset. Foto: Yngve Lie Aura Avis.

Hvilke sosiale medier bruker du mest og hvorfor?
Jeg bruker kun Facebook. Jeg har en personlig profil som unntaksvis brukes til å markere politiske ytringer. Der følger jeg med og leser jamt hva andre skriver og poster på sin vegg. Like viktig som personlige og private profiler på Facebook, er interessegrupper som skriver om det som er av interesse for folk flest. Samtidig er jeg medlem av flere politiske grupper på Facebook.

Jeg er svært opptatt av at de lokale mediene og lokale aviser skal ha mulighet til å være en ugildet aktør og komme med konstruktiv kritikk, opplysninger om lokale saker og skrive om gladnyheter i sine aviser. Lokale medier er en viktig medspiller i samfunnsbildet slik at alle får samme nyhet skrevet av profesjonelle personer. Kommentarfeltene i lokale aviser kan være utrolig interessant lesing, hvor en får signaler om hvordan saker blir oppfattet på godt og vondt. Jeg leser mye aktuelt stoff på nett både lokalt og sentralt. Samtidig ser jeg muligheten til å bruke Facebook eller andre sosiale medier hvis jeg må, eller har lyst til, å ytre politisk budskap.

Hva mangler i din kommune?
Vi mangler muligheten til å bruke offentlig transport som er koordinert med tog. Vi trenger også et ferjetilbud som gir mulighet til å komme seg til by og tettsted som er tilgjengelig innen en viss reiseavstand. Fra Tingvollvågen til Kristiansund er det seks mil og til Sunndalsøra er det fem mil. Mange innbyggere gir uttrykk for at bussene som går ikke er tilpasset en dagstur til byen eller Sunndalsøra. Kommunen skal nå prøve ut FRAM Flexx. FRAM er ansvarlig for kollektivtilbudet på vei og sjø i Møre og Romsdal. FRAM er en merkevare eid og driftet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hva er du mest stolt av at dere har fått til i kommunen?
Jeg er mest stolt av at vi er i dialog med fylkeskommunen om å renovere og delvis bygge ny videregående skole. Fylkestinget har bevilget midler fra 2019 til å påbegynne prosjektet. Partsamarbeid er viktig for å skape utvikling. Ideen er å bygge en videregående skole hvor kommunen skal ha tjenester som bibliotek, kulturskole og undervisning til flyktninger og asylsøkere gjennom introduksjonsprogrammet i samme bygg. Idéskissen er utarbeidet, men innhold og hvordan vi skal få det til er en prosess vi skal inni ganske snart.

Det som kjennetegner Tingvoll, er at vi har vilje og mot til å løfte viktige samfunnsutviklingsprosjekter i et partsamarbeid. Vi jobber alltid i partnerskap hvor kommune, frivillige, næringsliv, kompetansemiljø og andre offentlige styresmakter deltar. Målet er at det beste i prosjekter skal ha varig effekt og påvirke investeringer, drift og arbeidsmetoder. Jeg kan blant annet nevne Bittelitteraturhuset som har vært en suksess og som Tingvoll er svært stolt av.

Bittelitteraturhuset i Tingvoll. En arena for folkehelse, formidling og debatt. Foto: Tingvoll kommune.

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i kommunen din - hva ville du brukt de til?
De ville jeg ha brukt på et sosialt møtested på fritiden for ungdom. Kommunen er flink til å tilrettelegge for idrettsaktiviteter, men er ikke gode nok til å skape sosiale møteplasser for ungdom. Jeg ser for meg en møteplass der det er fri internettilgang, forskjellige spill, økologisk mat, sosiale rom og trimrom som tilrettelegger for sosial kontakt. I samme bygg skulle frivilligsentralen og andre aktører holdt til, slik at en kan spille hverandre gode. 

Utfordringen er at det er forholdsvis lange avstander i kommunen, slik at et slikt tilbud mest sannsynlig måtte vært opprettet to steder. Samtidig er jeg av den oppfatningen at ett møtested for ungdom hadde vært det beste. Da kan ungdom i kommunen samles og bli kjent med hverandre, uavhengig av hvilken ungdomsskole en går på. Det er viktig å skape felles identitet og kultur i en kommune. I en distriktskommune som Tingvoll, er det viktig at ungdom har gode opplevelser når de bor og går på skole her. Da kommer flest mulig tilbake etter endt utdanning. Distrikts-Norge har behov for at unge voksne flytter hjem og at de verdsetter det som en landkommune kan tilby av natur, miljø og felleskap.

Fakta om Tingvoll kommune

Ordfører: Milly Bente Nørsett (Ap)

Areal: 336,76 km²

Folkemengde: 3109

Fylke: Møre og Romsdal

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Milly Bente Nørsett (Ap), ordfører i Tingvoll kommune