Innbyggerne er alt i alt svært fornøyd med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge.

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. De er også godt fornøyde med å bo og leve i sin kommune og gir sin egen kommune 75 av 100 mulige poeng, viser resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2017 som er gjort av Difi.

Innbyggernes inntrykk totalt av å bo og leve i Norge får en samlet skår på 86 av 100 mulige poeng. Det tyder på at innbyggerne er svært fornøyde.
Størsteparten har blant annet et godt inntrykk av oppvekstmiljøet for barn i kommunen, de er godt fornøyde med fastlegetilbudet der de bor og og de føler en sterk tilhørighet til kommunen sin, viser undersøkelsen.  

På denne siden kan du lese mer om hva innbyggerne mener om å bo i kommunen sin:

Bor godt
Høy kvalitet på tjenester og et godt og trygt nærmiljø er antakelig med på å gi de gode resultatene, konkluderer undersøkelsen. 
Innbyggerne i små og store kommuner er like fornøyde med både å bo i sin kommune og med å bo i Norge. Kvinner er mer fornøyde enn menn, og de eldste er mer fornøyde enn de yngre.

Bedre på samferdsel
Undersøkelsen viser størst fremgang for inntrykkene knyttet til samferdsel. Innbyggerne mener for eksempel at standarden på riksveier og europaveier, tilretteleggingen for syklister og for personer med nedsatt funksjonsevne er blitt bedre siden 2015. NSB er den offentlige tjenesten som har størst fremgang siden 2015. Også inntrykkene av myndighetenes arbeid med å bekjempe kriminalitet får bedre skår.

Trygt i kommunen
Vi synes det er trygt og godt å bo i Norge, og vi synes det blir stadig tryggere å ferdes i sentrum av kommunen om kvelden eller natta. 
Det er mange som synes det er svært trygt å bo i våre nærområder og å ferdes i sentrum på dagtid. Disse forholdene får noen av de høyeste skårene i innbyggerundersøkelsen, med 87 og 90 av 100 mulige poeng.
De som bor i de minste kommunene synes det er tryggest å bo i sine nærområder og ferdes i sentrum, mens de som bor i de største kommunene gir lavest skår. Samtidig er det dem som bor i de aller minste kommunene (færre enn 5 000 innbyggere) som har dårligst inntrykk av myndighetenes ivaretakelse av tryggheten i nærområdene sine. 

Legger til rette for integrering
Innbyggerne svarer i Difi-undersøkelsen at de synes tilretteleggingen for integrering av innvandrere blir bedre. 

Måten myndighetene legger til rette for integrering av innvandrere på får tre poeng bedre skår fra innbyggerne nå, sammenlignet med forrige undersøkelse i 2015. 
Det er innbyggerne i kommuner med mellom 5 000 og 20 000 innbyggere som er mest fornøyde med tilretteleggingen for integrering av innvandrere, mens de som bor i de største kommunene er minst fornøyde. 

Les hele undersøkelsen her: 

 Andre funn fra Difi-undersøkelsen: 

  • Kommunene blir stadig bedre til å tilrettelegge for syklister. Sykkelforholdene i kommunen får en samlet skår på 54 poeng av 100 mulige. Dette er fire poeng mer enn i 2015. Dette er likevel et av de dårligste resultatene i innbyggerundersøkelsen. 
  • Vi synes at jobbmulighetene er færre nå enn for to år siden. Folk synes også at mulighetene til å få arbeid i kommunene der de bor også er blitt dårligere i løpet av de siste to årene. 
  • Størsteparten av innbyggerne i kommunene mener at oppvekstmiljøet for barn, ungdom og tilgangen til barnehager er godt eller svært godt.
  • Innbyggerne er svært godt fornøyde med henting av søppel i sin kommune og med muligheten for å kildesortere avfall. De er ikke like godt fornøyde med renholdet på offentlige steder. 

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 20 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.