35 prosent av landets ordførere er kvinner. Det går riktig vei, men fremdeles er det 73 kommuner som aldri har hatt kvinnelig ordfører. 

Andelen kvinner i norske kommunestyrer er nå 40,5 prosent. Det er en fremgang på 1,5 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2015. 

KS Viken arrangerte strategikonferansen for fylkets ordførere og kommunale ledere 8. mars. I storfylket Viken har 21 av 49 kommuner kvinnelige ordførere. Vi spurte tre av dem: 

Hvordan kan vi jobbe for at flere kvinner engasjerer seg i lokalpolitikken? Og hvordan kan vi øke andelen kvinnelige ordførere?

Hva er den største utfordringen for å oppnå full likestilling i Norge, slik du ser det?

Ordfører i Kongsberg kommune og fylkesstyreleder i KS Viken, Kari Anne Sand

- Vi kan gjøre noe med møteform og møtetidspunkt, og legge til rette for at også småbarnsmødre i full jobb kan engasjere seg politisk. Ellers må alle tar sitt ansvar for et godt debattklima. Jeg er tidligere skolelærer, så jeg har vært opptatt av at ikke noen skal være redd for å ta ordet eller si sin mening. Dette har vi jobbet lenge med i Kongsberg.

- I dag går tankene mine til kvinner på flukt fra krigen til Ukraina. Jeg brenner for en rekke saker, men jeg er særlig opptatt av beredskap av at innbyggerne kan føle seg trygge.

Foto: Nina Østbye

Ordfører i Eidsvoll kommune, Hege Svendsen 

- Jeg tror det er viktig å skape arena der kvinner føler seg trygge. I Eidsvoll har vi tverrpolitisk kvinnekafe som er et fint nettverk der vi blir kjent på tvers. Det gjør det tryggere å ta ordet og fremme saker. 

Svendsen er også opptatt av at politisk ledelse legger til rette, slik at kvinner syns det er meningsfult å være med. God opplæring og ros kommer man langt med.

- Jeg møter ofte damer som har vært med og som ikke vil bli med videre fordi de føler de ikke er gode nok. Det er viktig at vi sørger for at de blir trygge i rollen, sier hun. 

Når det gjelder status for likestilling, så mener Svendsen vi har kommet langt, men at det er fortsatt mye igjen. Særlig innenfor finans og pensjon faller kvinnene fra. Deltidsfella får store konsekvenser.

- Flere kvinner i heltidsstillinger er viktig. I tillegg er det mange kvinner som nå er minstepensjonister fordi de var hjemmeværende når min generasjon var små. De faller utenfor på boligmarkedet og i samfunnet generelt da de har så lite å leve av. En annen viktig sak er idretten. Her ser vi stadig at kvinner ikke har like rettigheter som menn. Mange idrettslag har ikke jentelag. Alt dette brenner jeg for, sier Svendsen.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog

- Demokratiet vårt må virke inviterende på alle mennesker i alle aldre på tvers av kjønn, bakgrunn og etnisitet. Vi har ikke råd til at noen definerer seg ut av vårt viktige verdifellesskap. Derfor er det viktig at de politiske partiene gjør det enkelt for kvinner å engasjere seg politisk ved å legge til rette med temaer og aktivitet som engasjerer, sier Krog.

Hun mener at partiene blant annet kan rekruttere fra andre interesseorganisasjoner og arenaer som barnehager, FAU’er, frivillige lag og organisasjoner.

- Ikke minst tror jeg det er viktig å finne møtetidspunkter som passer familielivet – for eksempel møter etter kl 20.00 eller Teams-møter nå og da. Jeg tror også det er viktig å sette ulike temaer på dagsorden som appellerer bredt og samtidig invitere til diskusjoner uten å være medlem i et parti. Dette for å skape interesse – så kommer medlemskap senere. Kvinnepolitiske utvalg tror jeg spesielt sterkt på, sier hun.

Krog er opptatt av at utdanning og yrkesdeltakelse er en viktig nøkkel til et mer likestilt samfunn - og ikke minst nøkkelen til velferd og mer selvstendighet.

- Likestilling må jobbes med hele tiden. Mye sitter også i kvinners hode, og at de tar mye ansvar for koordinering og administrering av familiearbeidet. Det vi kaller for Det tredje skiftet. Jeg tror det er viktig med rollemodeller i ledene posisjoner for begge kjønn.

Krog, som ble Bærums første kvinnelige ordfører i 2011, er opptatt av mangfoldet i samfunnet vårt.

- Mangfold skaper unike verdier og er en viktig ressurs for å bygge gode fellesskap – både sosialt og i yrkeslivet. Likestilling handler ikke bare om kjønn, sier hun.