Kommunalpolitisk toppmøte og Rådmannslandsmøtet er den største og viktigste konferansen for kommunal sektor og for KS.  

Det handler om tillit

Folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting jobber kontinuerlig for å sikre, forvalte og praktisere lokaldemokratiet. Derfor er det helt grunnleggende at de utstyres med juridisk og økonomisk handlingsrom.  Innbyggerne har tillit til sitt kommunestyre eller fylkesting. KS mener at Storting og regjering bør vise de lokalt folkevalgte den samme tilliten.  

Det tar lang tid å bygge opp tillit, men den kan fort rives ned. Globalt ser vi en tillitskrise som har preget det året vi snart forlater, og som antakelig vil prege de neste årene fremover. I enkelte deler av verden er tillit i ferd med å bli en mangelvare. Å gjenreise tilliten krever at man må sette folk og deres bekymringer i sentrum av alt det de gjør.

Å sette folk og deres bekymringer i sentrum av alt er nettopp hva kommunesektoren gjør og hvor sektoren har et av sine store fortrinn. Derfor er det nasjonale demokratiet er avhengig av et levende lokaldemokrati.

Lokaldemokrati under press

Samtidig ser vi at lokaldemokratiet utfordres fra flere hold. De store, overbærende utfordringene som klimaendringer, økonomi og demografi påvirker også norske kommuner og fylkeskommuner. Nasjonalt opplever kommunesektoren et Storting som pålegger sektoren nye oppgaver med til dels mangelfull finansiering, og regjeringen påpeker at det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre og mer krevende i årene som kommer. I tillegg øker innbyggernes forventninger og behov for kommunale og fylkeskommunale tjenester.

Årets konferanse har fått tittelen «Troll i ord». Troll i ord handler om hvordan vi bruker ord, som er grunnleggende i et demokrati. Men det handler også om at vi i dag bruker ord på en mindre god måte, og at flere av våre folkevalgte hetses og trues.

Send ordføraren til helvete!

«Den dama er full i faen», «Ho er faen ikkje god», «maktsjuk» og «diktatorisk». Meldingene med hetsende innhold tok aldri slutt for ordfører i Vågsøy Kristin Maurstad. Til slutt sa kroppen stopp og ordføreren ble innlagt på sykehus. Maurstad sin historie er ikke unik. Hets og trusler har dessverre blitt en del av de folkevalgtes hverdag. Derfor setter KS dette høyt på dagsorden. For at vi skal rekruttere fremtidige engasjerte folkevalgte må vi diskutere vilkårene de folkevalgte skal operere under. Til Kommunalpolitisk toppmøte kommer Maurstad for å fortelle sin historie, sammen med andre ordførere. KS inviterer også til en samtale om redaksjonenes ansvar når folkevalgte hetses i kommentarfeltene.

Ordets makt // Demokrati i hundre!

Ord er makt. Å få bruke ordene er viktig i et demokrati, men det var ikke før i 1919 alle nordmenn fikk delta i demokratiet. I 2019 markerer vi stemmerettsjubileet, da fattige nordmenn som gikk på offentlig stønad fikk stemmerett på lik linje som alle andre. Historien er full av eksempler på at det er kommunene som går foran i utviklingen av velferdsstaten og det norske demokratiet. Så også her. Historien viser at flere kommuner forsøkte å omgå bestemmelsen i Grunnloven, slik at de som trengte bistand fra det offentlige like vel fikk stemmerett. Helt konkret var det et vedtak i Verdalen kommune som fikk Stortinget til å endre Grunnloven slik at vi fikk allmenn stemmerett. At alle får delta i det offentlige ordskiftet er en verdi vi skal hegne om og kjempe for. Samtidig ser vi at bruken av ord på en mindre god måte fører til at flere føler seg utestengt fra debatten. Dette er en skummel utvikling som KS tar på alvor. Derfor inviterer vi alle landets kommuner og fylkeskommuner til et opprop, et valgløfte, om å gjøre 2019 til et år med gjensidig respekt og tillit til hverandre.

Framtida er ungdommen

Kommunalpolitisk toppmøte handler ikke bare om det som skjer her og nå, men også om å se fremover. Høsten 2019 skal over 10.000 mennesker velges inn i kommunestyrer og fylkesting. Mange av disse er engasjerte ungdommer. For å opprettholde engasjementet er det viktig at de unge blir møtt med respekt, forståelse og nysgjerrighet. Er vi flinke nok til det? Forsker Julie Ane Ødegaard har forsket på ungdommers ofte første møte med demokratiet: skolevalg. Her finner hun at ungdom opplever at debattene ikke berører temaer de synes er interessante, og at mange ikke identifiserer seg med ungdomspolitikerne. Det er bekymringsfullt, for et levende demokrati fordrer engasjerte innbyggerne som opplever at de folkevalgte ivaretar deres interesser.

2019 blir et innholdsrikt år, noe som gjenspeiles i Kommunalpolitisk toppmøte. KS setter lokaldemokratiet på dagsorden – bli med du og!

Lenkeblokk Icon Til Kommunalpolitisk toppmøte 2019