I et brev sendt regjeringen er storbyene bekymret for at tjenestetilbudet skal bli skadelidende om regjeringen ikke sikrer kommunesektoren gode økonomiske rammer i kommuneopplegget for 2022.

Avgjørende sluttfase

KS Storbynettverk mener det er viktig at det ikke oppstår usikkerhet om at kommunene vil ha de nødvendige ressursene for å videreføre innsatsen med TISK og beredskap.

Kommunene må fortsatt holde trykket oppe når det gjelder arbeidet med TISK og vaksinering. Det krever at regjeringen raskt trygger kommunene på at de vil gi kommunesektoren tilstrekkelig kompensasjon, og at kompensasjonen blir målrettet slik at den går til kommunene som faktisk har utgiftene.

Brev fra KS Storbynettverk til KMD

Pandemien har kostet

Kommunene har gjennom pandemien lagt ned en avgjørende innsats blant annet når det gjelder testing, smittesporing og vaksinering. Samtidig har de greid å opprettholde et trygt og godt tjenestetilbud til innbyggerne. Men det har kostet. Kommunene har brukt store ressurser på å iverksette tiltak og opprettholde nødvendig beredskap for å begrense smittespredning.

Må være målrettet

Stortinget så tidlig i pandemien behovet for å støtte kommunene og slo fast at kommunenes utgifter til korona skulle fullt ut kompenseres. Kompensasjonen første halvår i 2021 stemmer relativt godt med kostnadsanslagene for sektoren i samme periode. Men for den enkelte kommune er det ikke tilstrekkelig at sektoren samlet er kompensert. Fordelingen må også være målrettet. Kommuner som har vært særlig hardt rammet av pandemien, har ikke nødvendigvis fått dekket sine utgifter.

Storbyene er også bekymret for de økonomiske ettervirkningene av pandemien. Slik som økte utgifter til sosialhjelp og psykisk helsevern.