Denne saken ble oppdatert 20. april med ny innledning om barnepass for personell i samfunnskritiske funksjoner.

Barnepass tilbys der en av foreldrene er å anse som kritisk personell eller arbeidstaker har foreldreansvaret alene og er omfattet av en av gruppene.

Lenkeblokk Icon Justisdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner

De foreldre som er omfattet har krav på barnepass for barn under 12 år og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse, jfr. opplæringsloven § 13-7

Her er en oversikt over hvilke grupper som omfattes i kommunal sektor:

Barnevern

Barnevernsansatte får status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner» for å ivareta barn. Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet jobber med en veileder som vil konkretisere nærmere hvilke oppgaver som skal løses først dersom barnevernstjenester mangler ansatte på grun av karantene eller sykdom.

Skole/barnehage

Barnehager og 1.–4. trinn på barneskoler er nå inne på listen over viktige samfunnsfunksjoner for å håndtere den pågående koronasituasjonen. Det betyr at ansatte i barnehager og på barneskoler 1.-4. trinn kan få tilbud om plass til sine barn mens de selv forbereder den gradvise gjenåpningen av barnehager og skoler.

Ansatte på dette tjenesteområdet (inkludert SFO) er en prioritert gruppe ved testing av covid-19.

Styring og kriseledelse

Dette vil for kommunene være ordfører og rådmann/kommunedirektør samt andre ledende ansatte i kommunen. Det kan også omfatte etatsjefer/kommunaldirektører.

Forsvar

Ansatte i forsvaret, herunder fast ansatte sivilt og militært personell. Dette vil også kunne omfatte personell som blir innkalt for å bistå forsvaret.

Lov og orden

Dette vil i første rekke være personell i politiet som utfører alminnelig politiarbeid, men det kan også tenkes å omfatte domstolene – i hvert fall dommere som må avholde fengslingsmøter. Videre omfatter det personell innen grensekontroll og fengsler.

Helse og omsorg

Dette er den største gruppen ansatte som er bosatt i kommunen og vil være omfattet. Av helsedirektoratets nettsider fremgår at dette skal omfatte personer som skal opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester.

Et naturlig utgangspunkt for hvilke grupper som er omfattet, vil være alle de ansatte i kommunen som utfører oppgaver i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre vil det være personell som er omfattet av helsepersonelloven. Etter lovens § 3 er helsepersonell definert som:

1. Personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49,

2. Personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje ledd (forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål)

3. Elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger som nevnt i tredje ledd (forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål)

I sitt vedtak har Helsedirektoratet definert helsepersonell som:

[…] helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen. […] omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).

Det legges således til grunn en vid forståelse av begrepet helsepersonell og vil omfatte svært mange personer som kan ha rett til barnepass fra kommunene.

De som utfører arbeid som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er også å anse som kritisk personell.

Helsepersonell med pasientnært arbeid er en prioritert gruppe ved testing av covid-19.

NAV

De som utfører arbeids- og velferdstjenester og utbetaling av livsoppholdsytelseri i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Det innebærer:

- IKT- personell hos NAV og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen.
- Nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner.
- Personell som ivaretar publikumskontakt og saksbehandlingsoppgaver knyttet til utbetaling av livsoppholdsytelser.

Redningstjeneste

Dette vil omfatte personer tilknyttet redningstjenesten som hører innunder hovedredningssentralene. Dette omfatter redningsberedskap, brannvern, sivilforsvar og kjemikalie- og eksplosivberedskap.

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Personer som har som oppgave å ivareta og opprettholde IKT-sikkerhet og tjenester i sivil sektor – offentlig og privat. Under dette er oppgaver som sikre registre, arkiver mv., personvern og å kunne begrense skade og raskt gjenopprette normal drift i systemene.

Gravferdsbransjen

Personer som har til oppgave å utføre nødvendig henting og transport av døde fra dødssted til egnet oppbevaring. Det er også kritisk at bransjen får nødvendig tilgang til smittevernutstyr til å kunne utføre oppdragene.

Natur og miljø

Denne gruppen omfatter personer som jobber med forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester og overvåkning av flom- og skredfare.

I oversikten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) knytter miljø seg til akutt forurensning. En naturlig forståelse av miljø vil også omfatte avfallshåndtering – dette særlig for avfall fra helseinstitusjoner, men også befolkningen generelt. Manglende avfallshåndtering kan på sikt også medføre sykdommer, som igjen vil belaste helsevesenet ytterligere. Personer som utfører oppgaver forbundet med dette er å anse som kritisk personell.

Forsyningssikkerhet

Personer som jobber med mat- og drivstofforsyning vil være omfattet her. Dette gjelder hele verdikjeden – fra produksjon/import frem til befolkningen. Denne gruppen omfatter således også de som jobber med distribusjon av både mat og drivstoff. Med verdikjedene menes blant annet: sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte. Listen er ikke uttømmende. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for.

Vann og avløp

Kommunens personale, eller annet personell, som har som oppgave å sikre vann og avløp. Dette vil kunne variere fra sted til sted og det må foretas en konkret vurdering.

Finansielle tjenester

Finansielle tjenester kan tolkes vidt, men vi legger foreløpig til grunn at dette omfatter de mest samfunnskritiske funksjonene – betalingstransaksjoner, tilgang til betalingsmidlermidler og opprettholde finansmarkedet ved å ivareta sikker formidling av kapital.

Kraftforsyning

Dette vil omfatte personer som jobber ved eksempelvis kraftverk, har sentrale oppgaver innen kraftforsyning og vedlikehold av dette. Her omfattes både forsyning av elektrisk energi og fjernvarme.

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Denne gruppen vil gjelde personer som har sitt arbeid innen å sikre kommunikasjon, herunder telefoni og internett for å opprettholde kommunikasjonsmulighetene.

Transport

Transportsektoren er svært differensiert og omfatter personer innen veitransport, luftfart, jernbane og maritim transport. Denne gruppen vil ikke kun omfatte de som utfører selve transporten, men også kritisk personell som er nødvendig for å opprettholde denne, herunder reparasjoner, kontroll, tilgang på materiell mv. Videre vil det omfatte personell som jobber med å sikre transporten – herunder flygeledere, togledere, los med flere.

Satellittbaserte tjenester

Dette omfatter personer som jobber med å opprettholde muligheten til å ivareta sikkerheten til å kunne motta nødvendige satellitt-tjenester.

Apotekene

Her vil personer som er ansatt i apotekene og som er sentrale for å kunne opprettholde drift og distribusjon være omfattet. Primært vil dette omfatte personer som er farmasøyter, apotekere og apotekteknikere.

Renhold

Som kritisk personell regnes også personer som jobber med renhold ved ulike helse- og omsorgsinstitusjoner, i dagligvarebutikkene samt øvrige samfunnskritiske institusjoner. Dette for å sikre tilstrekkelig hygiene og hindre ytterligere smitte av Corona-viruset og andre sykdommer.

Denne listen er først og fremst ment som veiledning. Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert.