Ipsos har fått i oppdrag fra KS å innhente kunnskap om hvordan og i hvilken grad kommunal sektor, på kort og lengre sikt, har blitt digitalisert som følge av Covid-19. Ipsos skal videre dokumentere erfaringene kommunesektoren sitter igjen med, som kan bidra til læring.   

FoU-prosjektet skal spesielt analysere: 

  • Hvordan Covid-19 har påvirket digitaliseringen av kommunal sektor i et tjenesteytingsperspektiv?
  • Hvordan Covid-19 har påvirket digitaliseringen av kommunal sektor i et arbeidslivsperspektiv?

Digitalt løft

Under Covid-19-pandemien har bruk av teknologi i offentlig sektor skutt fart på flere områder. Digitale samhandlings- og kommunikasjonsløsninger har blitt tatt i bruk i stort omfang, både til møteavvikling og samlinger som tradisjonelt har foregått fysisk.

Bruken av digitale læremidler og verktøy for samhandling med frivillige og kommunal sektor har økt. Politiske møter foregår digitalt og ved hjelp av strømming. Digital støtte for smittesporing har blitt utviklet, og bruken av digitale dialoger, slik som søknad om sosialhjelp, har blitt forsert. Debatter om hva som medfører varig endring og hva som har vært klokt og mindre klokt, skjer innad i virksomheter og det offentlige rom.

FoU-prosjektet tar sikte på å bringe konkret kunnskap inn i disse debattene.

Kommuner om koronaerfaringer

KS gjennomfører to ulike FoU-prosjekter i tilknytning til Covid-19, den andre er mer overordnet og skal hente inn kommunenes erfaringer med korona. 

Lenkeblokk Icon Spør alle kommuner om koronaerfaringer

KS oppfordrer alle sine medlemmer til å svare på begge undersøkelsene.